Statut PTWK

Rozdział I: POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1
Stowarzyszenie nosi nazwę Polskie Towarzystwo Wzrostu Kryształów, zwane w dalszej części statutu PTWK.
§ 2
Terenem działalności PTWK jest Rzeczpospolita Polska, a siedzibą Zarządu Głównego – miasto Warszawa.
§ 3
PTWK działa na podstawie obowiązującego prawa o stowarzyszeniach i posiada osobowość prawną. Towarzystwo ma prawo powoływania oddziałów terenowych.
§ 4
PTWK może przystępować do krajowych i zagranicznych stowarzyszeń o podobnym profilu działania.
§ 5
Zarząd Główny ma prawo używać pieczęci okrągłej z napisem: Polskie Towarzystwo Wzrostu Kryształów Zarząd Główny oraz pieczęci podłużnej z nazwą, adresem i numerem telefonu.
§ 6
PTWK opiera swoją działalność na pracy społecznej ogółu członków.

Rozdział II: CELE I ŚRODKI DZIAŁANIA

§ 7
Celem PTWK jest:

 • uprawianie i krzewienie nauk o krystalizacji oraz nauk pokrewnych,
 • umacnianie więzi między osobami zajmującymi się naukami o krystalizacji, zatrudnionymi w różnych dziedzinach gospodarki narodowej i podnoszenie tą drogą ogólnego poziomu wiedzy w zakresie nauk o krystalizacji w Polsce.
 • aktywny udział w międzynarodowym ruchu dotyczącym problematyki wzrostu kryształów, w tym ścisła współpraca z Międzynarodową Unią Wzrostu Kryształów.

§ 8
PTWK realizuje swoje cele przez:

 • urządzanie spotkań naukowych, szkół letnich, zimowych itp. oraz przez współpracę z innymi instytucjami przy organizowaniu tych imprez,
 • współpracę z krajowymi i zagranicznymi instytucjami i towarzystwami naukowymi oraz uczestnictwo w krajowym i międzynarodowym ruchu naukowym,
 • zapraszanie i organizowanie przyjazdów uczonych zagranicznych do Polski,
 • rozwijanie współpracy z władzami oświatowymi i instytucjami naukowymi, zakładami pracy, przemysłem i innymi instytucjami,
 • popieranie i nagradzanie badań oraz popieranie działalności dydaktycznej związanej z naukami o krystalizacji,
 • udzielanie pomocy członkom w udziale w zjazdach i konferencjach naukowych,
 • tworzenie sekcji i komisji do wykonywania określonych zadań,
 • wydawanie czasopism za pośrednictwem instytucji powołanych do prowadzenia działalności wydawniczej oraz wydawanie książek i broszur z dziedziny nauk o krystalizacji i ich zastosowań,
 • przedstawianie zasłużonych osób do nagród za pracę naukową,
 • inne formy działalności, zgodne z celami Towarzystwa.

Rozdział III: CZŁONKOWIE, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI

§ 9
Członkowie PTWK dzielą się na:

 • zwyczajnych,
 • honorowych,
 • wspierających.

§ 10
Członkiem zwyczajnym PTWK może zostać każda osoba pełnoletnia. Członkostwo zwyczajne dzieli się na czasowe i dożywotnie. W przypadku członkostwa czasowego obowiązuje składka roczna, podczas gdy dla członkostwa dożywotniego ustala się składkę jednorazową. Wysokość składek członkowskich określa Walne Zebranie Członków PTWK na wniosek Zarządu Głównego. O przyjęciu na członka decyduje Zarząd Główny na podstawie pisemnej deklaracji.
§ 11
Członkiem honorowym może być osoba, która położyła szczególne zasługi w dziedzinie nauk o krystalizacji lub nauk pokrewnych, albo też osoba wybitnie zasłużona dla PTWK. Godność członka honorowego nadaje na wniosek Zarządu Głównego Walne Zebranie Członków PTWK większością 2/3 głosów. Członek honorowy posiada wszystkie prawa członka zwyczajnego, a ponadto zwolniony jest od obowiązku płacenia składek członkowskich. Członkiem wspierającym może być osoba prawna lub fizyczna zainteresowana działalnością PTWK, która udzieli poparcia finansowego lub w innej formie na rzecz PTWK i zostanie przyjęta przez Zarząd Główny na podstawie pisemnej deklaracji.
§ 12
Członek zwyczajny ma prawo do:

 • czynnego i biernego wyboru władz PTWK,
 • udziału w konferencjach naukowych i kursach organizowanych przez PTWK,
 • udziału w realizacji współpracy PTWK z zagranicznymi instytucjami,
 • korzystania z ulg w nabywaniu wydawnictw PTWK,
 • korzystania z dofinansowania kosztów udziału w konferencjach krajowych i zagranicznych, w ramach posiadanych środków.

§ 13
Członek zwyczajny jest zobowiązany do:

 • przyczyniania się do rozwoju PTWK i aktywnego udziału w realizacji celów statutowych,
 • przestrzegania postanowień statutu, regulaminów i uchwał władz PTWK,
 • przestrzegania norm współżycia społecznego,
 • regularnego opłacania składek członkowskich, w przypadku członkostwa czasowego, w wysokości ustalonej przez Walne Zebranie Członków PTWK.

§ 14

Członkostwo zwyczajne czasowe ustaje na skutek: wystąpienia zgłoszonego Zarządowi PTWK na drodze pisemnej, przy czym występującego obowiązuje uregulowanie zaległych składek, skreślenia przez Zarząd z powodu zalegania z opłatą składek członkowskich za okres dłuższy niż jeden rok, pomimo dwukrotnych pisemnych upomnień.
Członkostwo zwyczajne czasowe lub dożywotnie ustaje na skutek: wykluczenia na wniosek Zarządu, na mocy uchwały Walnego Zebrania, za czyny nie licujące z godnością członka PTWK lub za działalność na szkodę Towarzystwa, skazania członka prawomocnym wyrokiem sądu powszechnego na karę dodatkową utraty praw publicznych.

§ 15
Przynależność do PTWK członka wspierającego ustaje na skutek:

 • wystąpienia zgłoszonego na piśmie Zarządowi Głównemu,
 • skreślenia, na podstawie uchwały Zarządu Głównego, w związku z utratą osobowości prawnej lub w związku z zaleganiem z opłatą składek za okres dłuższy niż jeden rok, pomimo dwukrotnych pisemnych upomnień.

Rozdział IV: WŁADZE PTWK ORAZ ICH KOMPETENCJE

§ 16
Władzami PTWK są:

 • Walne Zebranie Członków,
 • Zarząd Główny,
 • Komisja Rewizyjna.

Kadencja Zarządu Głównego, Władz Sekcji Specjalistycznych i Komisji Rewizyjnej trwa trzy lata.
§ 17
Najwyższą władzą PTWK jest Walne Zebranie Członków. Walne Zebranie Członków może być zwyczajne lub nadzwyczajne. Zebranie nadzwyczajne zwołuje się na wniosek 1/3 członków Komisji Rewizyjnej lub Zarządu Głównego.
§ 18
Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy:

 • uchwalanie głównych kierunków działalności merytorycznej i finansowej PTWK,
 • rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań z działalności Zarządu Głównego i Komisji Rewizyjnej,
 • udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi,
 • wybór w głosowaniu tajnym członków Zarządu Głównego i Komisji Rewizyjnej,
 • zatwierdzanie proponowanych przez urzędującego prezesa kandydatur na stanowiska dwóch sekretarzy i skarbnika,
 • prawo odwoływania Zarządu lub poszczególnych jego członków,
 • zatwierdzanie regulaminów Zarządu Głównego,
 • zatwierdzanie uchwał Zarządu Głównego o przystąpieniu do innych organizacji,
 • nadawanie członkostwa honorowego na wniosek Zarządu Głównego,
 • podejmowanie uchwał w sprawie odwołań, skreśleń i wykluczeń członków,
 • powoływanie specjalistycznych komisji i sekcji,
 • uchwalanie wysokości składek członkowskich,
 • podejmowanie uchwał o zmianie statutu,
 • powoływanie oddziałów terenowych oraz ich rozwiązywanie,
 • podejmowanie uchwały o rozwiązaniu się PTWK.

§ 19
Walne Zebranie jest władne do przeprowadzenia wyborów i podejmowania uchwał w pierwszym terminie głosowania, zwykłą większością głosów członków obecnych.
§ 20
W Walnym Zebraniu Członków z głosem stanowiącym biorą udział wszyscy członkowie, a w przypadku osób prawnych upoważnieni przez nich przedstawiciele. W Walnym Zebraniu Członków z głosem doradczym mogą brać udział zaproszeni goście.
§ 21
Prezes PTWK zawiadamia członków o terminie i miejscu obrad Walnego Zebrania Członków co najmniej na trzy miesiące przed zebraniem. Nadzwyczajne Walne Zebranie jest zwoływane w terminie czterech tygodni od daty zgłoszenia wniosku i obraduje nad problemami, dla których zostało zwołane.
§ 22
Walne Zebranie Członków wybiera większością głosów, w tajnym głosowaniu:

 • prezesa-elekta,
 • Komisję Rewizyjną.

Walne Zebranie Członków zatwierdza większością głosów, w jawnym głosowaniu:

 • dwóch sekretarzy,
 • skarbnika. W celu sprawnego funkcjonowania PTWK zaleca się, aby jeden z sekretarzy i skarbnik byli pracownikami ośrodka, w którym mieści się siedziba Zarządu Głównego.

Po upływie kadencji prezes-elekt, wybrany na poprzednim Walnym Zebraniu Członków PTWK, automatycznie obejmuje funkcję prezesa oraz odbywają się nowe wybory, o których mowa w ust. 1.
§ 23
W skład Zarządu Głównego wchodzą: prezes, prezes-elekt, eks-prezes (czyli prezes z poprzedniej kadencji) i przewodniczący sekcji specjalistycznych. W skład Zarządu Głównego wchodzą również dwaj sekretarze i skarbnik. W pracach Zarządu uczestniczy Przewodniczący Komisji Rewizyjnej jako obserwator. W razie ustąpienia prezesa w czasie trwania kadencji jego funkcję, aż do najbliższego Walnego Zebrania Członków, obejmuje prezes-elekt. W razie ustąpienia sekretarza lub skarbnika w czasie trwania kadencji ich funkcje obejmują osoby nowowyznaczone przez Zarząd na zasadzie konsensusu.
§ 24
Do kompetencji Zarządu Głównego należy:

 • reprezentowanie PTWK na zewnątrz i działanie w jego imieniu,
 • kierowanie działalnością PTWK zgodnie z postanowieniami statutu, wytycznymi i uchwałami Walnego Zebrania Członków,
 • uchwalanie okresowych planów działalności merytorycznej, preliminarza i budżetu,
 • zatwierdzanie bilansu,
 • powoływanie i rozwiązywanie sekcji naukowych oraz komisji specjalistycznych, stałych i okresowych, wraz z nadzorowaniem ich działalności,
 • zawieranie umów o współpracy z innymi towarzystwami naukowymi, krajowymi i zagranicznymi,
 • występowanie do Walnego Zebrania Członków z wnioskami o nadanie członkostwa honorowego,
 • podejmowanie uchwał o wstąpieniu do stowarzyszeń krajowych i zagranicznych,
 • zarządzanie majątkiem i funduszami PTWK,
 • podejmowanie uchwał o nabywaniu, zbywaniu i obciążaniu majątku nieruchomego PTWK,
 • przyjmowanie i skreślanie członków wspierających.

§ 25
Uchwały Zarządu Głównego zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków, w tym prezesa lub przynajmniej eks-prezesa albo prezesa-elekta. W razie równości głosów rozstrzyga głos przewodniczącego zebrania Zarządu. Posiedzenie Zarządu Głównego zwoływane jest co najmniej raz w roku.
§ 26
Komisja Rewizyjna składa się z trzech osób. Członkowie Komisji Rewizyjnej wybierają spośród siebie Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.
§ 27
Komisja Rewizyjna jest powołana do prowadzenia co najmniej raz w roku kontroli całokształtu działalności PTWK pod względem celowości, rzetelności i gospodarności, ze szczególnym uwzględnieniem działalności finansowej. Komisja Rewizyjna ma prawo występowania do Zarządu Głównego z wnioskami wynikającymi z ustaleń kontroli i żądania wyjaśnień. Komisja Rewizyjna występuje z wnioskiem o udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej uczestniczy w posiedzeniach Zarządu Głównego.
§ 28
Zarząd ustala szczegółowy podział kompetencji na swoim pierwszym zebraniu.
§ 29
Wszelkie spory wynikłe między członkami PTWK w związku z ich działalnością przy realizowaniu zadań Towarzystwa roztrzyga Sąd Polubowny złożony z dwóch osób wyznaczonych po jednej przez każdą ze stron oraz wybranego przez te osoby superarbitra. Członkowie Sądu Polubownego muszą być członkami PTKW. Zakres uprawnień i tok postępowania przed Sądem Polubownym określa osobny regulamin uchwalony i zatwierdzony przez Zarząd Główny.

Rozdział V: SPECJALISTYCZNE SEKCJE NAUKOWE

§ 30
Specjalistyczne sekcje naukowe powołuje i rozwiązuje Walne Zebranie Członków na wniosek Zarządu Głównego. Każda sekcja specjalistyczna nosi określoną nazwę odzwierciedlającą zakres jej działalności naukowej. Sekcje specjalistyczne realizują swoje cele poprzez działalność określoną w 8.
§ 31
Sekcje specjalistyczne działają pod nadzorem Zarządu Głównego PTWK. Na wniosek Zarządu Głównego przewodniczących sekcji zatwierdza i odwołuje Walne Zebranie PTWK zwykłą większością głosów. Działalnością danej sekcji kierują: przewodniczący, jego zastępca i sekretarz – wybierani przez zebranie członków sekcji. Przewodniczący sekcji proponuje swego zastępcę i sekretarza sekcji.

Rozdział VI: KOMISJE SPECJALISTYCZNE

§ 32
Komisje specjalistyczne powołuje i odwołuje Zarząd Główny. Zakres, cel i tryb powoływania i rozwiązywania określonej komisji ustala Zarząd Główny.

Rozdział VII: MAJĄTEK I FUNDUSZE

§ 33
Majątek PTWK stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze.
§ 34
Na fundusze składają się:

wpływy ze składek członkowskich,
dochody z nieruchomości i ruchomości będących w użytkowaniu PTWK,
dotacje, subwencje i darowizny,
dochody z działalności statutowej.

§ 35
Dla ważności pism dotyczących praw i zobowiązań majątkowych wymagane są podpisy dwóch spośród czterech następujących członków Zarządu PTWK: prezes, obaj sekretarze i skarbnik.

Rozdział VIII: ZMIANA STATUTU I ROZWIĄZANIE SIĘ PTWK

§ 36
Uchwałę w sprawie zmian statutu podejmuje Walne Zebranie Członków większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy liczby członków. Uchwała o zmianie statutu podlega zatwierdzeniu przez władzę rejestracyjną.
§ 37
Uchwałę o rozwiązaniu się PTWK podejmuje Walne Zebranie Członków większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy liczby członków.

Niniejszy statut uchwalony na Zebraniu Założycielskim PTWK w dniu 24 maja 1991 r. zarejestrowano w Sądzie Wojewódzkim w Krakowie, wraz z późniejszymi zmianami: poprawka WZCz PTWK z dnia 12 maja 1993 r. poprawki WZCz PTWK z dnia 23 maja 1995 r. poprawki WZCz PTWK z dnia 11 maja 1998 r. Wydział I Cywilny, Ns. Rej. ST 39/92 ( z dnia 08. 06. 1992 r.).