Historia PTWK

Polskie Towarzystwo Wzrostu Kryształów, w skrócie PTWK, zostało powołane do życia podczas pierwszego Walnego Zebrania, jakie odbyło się 23 Maja w Częstochowie. Walne Zebranie było częścią I Polskiej Konferencji Wzrostu Kryształów (First Polish Conference on Crystal Growth; PCCG-I) organizowanej w Wyższej Szkole Pedagogiczej w Częstochowie w dniach 23-24 maja 1991 roku. PKWK-I została zorganizowana przez Keshrę Sangwala, wtedy profesora WSP w Częstochowie, z inicjatywy Anny Pajączkowskiej (w tym czasie będącej docentem w Instytucie Fizyki PAN) oraz Keshrę Sangwala.

Pierwsze Walne Zebranie zatwierdziło zarys Statutu Polskiego Towarzystwa Wzrostu Kryształów (PTWK) mającego swoją siedzibę przy Uniwersytecie Jagielońskim. Walne Zebranie zaaprobowało dwuletnią kadencję Zarządu Głównego i wybrało następujących jego członków:

 • Anna Pajączkowska (IF PAN, Warszawa), Prezes
 • Stanisław Hodorowicz (UJ, Kraków), Prezes-elekt (na okres 1993-1995)
 • Waldemar Giersz, Sekretarz
 • Keshra Sangwal, Sekretarz-Elekt (na okres 1993-1995)
 • Ryszard Kubiak, Skarbnik

Ponadto, następujące osoby zostały wybrane do Komisji Rewizyjnej PTWK:

 • Stanisław Bednarski (Instytut Energii Atomowej, Świerk), Przewodniczący
 • Ewa Mielniczek (WSP, Częstochowa), Członek
 • Ewa Talik (Uniwersytet Śląski), Członek

Jednym z najbardziej znaczących wydarzeń PCCG-I było nazwanie wykładu inauguracyjnego Wykładem Czochralskiego w celu upamiętnienia wkładu Jana Czochralskiego (profesora Politechniki Warszawskiej w latach 1929 – 1945) w dziedzinę wzrostu kryształów. W rzeczywistości, ten symboliczny gest miał na celu przypomnienie młodej generacji Polaków, że Czochralski był z pochodzenia i poczucia narodowego Polakiem, wobec nieprawdziwych danych w literaturze naukowej i skazaniu na niesławę ze strony Polskiego Rządu za tzw. kolaborację w czasie okupacji hitlerowskiej. Wykład Czochralskiego został wygłoszony przez prof. Juliana Auleytnera, czołowego autorytetu w kraju w dziedzinie charakteryzacji kryształów techniką dyfrakcji rentgenowskiej. Krótki zarys życia i naukowych dokonań prof. Czochralskiego przedstawił dr Paweł Tomaszewski (Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych, Wrocław).

Jeśli chodzi zarówno o liczbę uczestników jak i zaprezentowanych prac naukowych, PCCG-I była konferencją stosunkowo małą. Ogółem wzięło udział 29 uczestników, wygłoszono 5 wykładów (łącznie z dwoma wymienionymi powyżej) oraz 19 komunikatów.

Bezpośrednio po PCCG-I, dokumenty podpisane przez Annę Pajączkowską, Ryszarda Kubiaka, Stanisława Hodorowicza, Keshrę Sangwala i Ewę Talik, jako członków-założycieli PTWK, zostały złożone w Sądzie Wojewódzkim w Krakowie w celu oficjalnej rejestracji Towarzystwa. Na podstawie decyzji I Wydziału Sądu Wojewódzkiego w Krakowie, PTWK został zarejestrowany pod numerem Ns. Rej. ST 39/92 w dniu 08.06.1992.

W czerwcu 1992 roku w Instytucie Technologii Materiałów Elektronicznych została zorganizowana przez Annę Pajączkowską jednodniowa konferencja (PCCG-II). Na tej konferencji zaprezentowano tylko wykłady. Wykład Czochralskiego wygłosił prof. Cornellius S.F. Woensdregt (Uniwersytet w Utrechcie, Holandia).

PCCG-III została zorganizowana przez Annę Pajączkowską Instytucie Fizyki PAN w Warszawie w dniach 27-28 maja 1993. Podczas PCCG-III Walne Zebranie wybrało Prezesa-elekta, Sekretarza-elekta i Skarbnika, podczas gdy Prezes-elekt i Sekretarz-elekt z poprzednich wyborów w Częstochowie przejęli pełnienie obowiązków w Zarządzie Głównym nowej kadencji. Odbyły się ponadto wybory do Komisji Rewizyjnej.

Zarząd Główny:

 • Stanisław Hodorowicz (UJ, Kraków), Prezes
 • Marian A. Herman (IF PAN, Warszawa), Prezes-elekt (na kadencję 1993-1995)
 • Keshra Sangwal (Politechnika Lubelska), Sekretarz
 • Tadeusz Łukasiewicz (ITME, Warszawa), Sekretrz-elekt (na kadencję 1993-1995)
 • Janusz M. Olchowik (Politechnika Lubelska), Skarbnik

Komisja Rewizyjna:

 • Stanisław Bednarski (Instytut Energii Atomowej, Świerk), Przewodniczący
 • Ewa Mielniczek (WSP, Częstochowa), Członek
 • Ewa Talik (Uniwersytet Śląski), Członek

W porównaniu z PCCG-I, PCCG-III była konferencją dużo większą a językiem obowiązującym na Konferencji był angielski. Oprócz Wykładu Czochralskiego wygłoszonego przez prof. Romana Pampucha, czołowego specjalistę z dziedziny ceramiki, miało miejsce 14 wykładów na zaproszenie oraz 5 komunikatów. Ponadto, odbyła się sesja posterowa z 30 prezentowanymi pracami. Liczba wszystkich uczestników wynosiła około 90, w tym 8 z zagranicy.

Na Zebraniu Zarządu Głównego PTWK w Krakowie wiosną 1994 roku podjęto ważne decyzje. Dotyczyło to organizowania imprez naukowych przez Towarzystwo. Zadecydowano, że w przyszłości nazwę „PCCG” i odpowiedni numer będą miały tylko te cykliczne konferencje, które będą połaczone ze Walnym Zjazdem Członków PTWK. Wszystkie inne konferencje i seminaria mające miejsce w czasie kadencji Zarządu będą traktowane jako dodatkowe imprezy organizowane przez Towarzystwo.

PCCG-IV została zorganizowana w Krakowie w dniach 7-9 maja 1995 przez Stanisława Hodorowicza z Wydziału Chemii UJ. Wykład Czochralskiego wygłosił prof. Andrzej Kisiel (Uniwersytet Jagielloński). W czasie Walnego Zebrania Członków zaaprobowano kilka zmian w Statucie i strukturze Zarządu Głównego, o dalekosiężnych konsekwencjach. Pierwsza zmiana dotyczyła kadencyjności Zarządu. Wobec 3 letniego okresu Zarządu Międzynarodowej Organizacji Wzrostu Kryształów gdzie PTWK jest reprezentowana przez swojego Prezesa i cyklicznej, trzyletniej organizacji Międzynarodowej Konferencji Wzrostu Kryształów, Walne Zebranie przyjęło trzyletni okres pełnienia obowiązków przez Zarząd Główny. Druga zmiana dotyczyła działalności w ramach Towarzystwa 4 sekcji:

 1. kryształów objętościowych,
 2. mikrostruktur krystalicznych,
 3. charakteryzacji kryształów i struktur krystalicznych,
 4. kryształów ciekłych i molekularnych,

z przewodniczącymi, odpowiednio,

 1. prof. Anną Pajączkowską,
 2. prof. Maciejem Oszwałdowskim,
 3. prof. Andrzejem Kisielem
 4. i prof. Józefem Żmiją.

Trzecia zmiana dotyczyła powiększenia liczby członków Zarządu. Walne Zebranie przyjęło poprawkę w Statucie, że Zarząd Głóny powinien być reprezentowany przez: prezesa, prezesa-elekta, przewodniczących poszczególnych sekcji, sekretarza i skarbnika. Ta poprawka była uznana za niezbędną dla sprawnego funkcjonowania Towarzystwa. Walne Zebranie zaleciło, by sekretarz i skarbnik pochodzili z tej instytucji gdzie Towarzystwo ma swoją siedzibę. Wybory wyłoniły grono osób, wymienione poniżej:

Zarząd Główny:

 • Marian A. Herman (Instytut Technologii Próżniowej, Warszawa), Prezes
 • Keshra Sangwal (Politechnika Lubelska), Prezes-Elekt (na kadencję 1998-2001)
 • Stanisław Hodorowicz (Uniwersytet Jagielloński), Eks-Prezes
 • Andrzej Olech (Uniwersytet Jagielloński), Sekretarz
 • Barbara Borzecka-Prokop (Uniwersytet Jagielloński), Skarbnik
 • Anna Pajaczkowska (ITME, Warszawa), Członek
 • Macej Oszwaldowski (Politechnika Poznańska), Członek
 • Andrzej Kisiel (Uniwersytet Jagielloński), Członek
 • Józef Żmija (WAT, Warszawa), Członek
 • Tadeusz Łukasiewicz (ITME, Warszawa), Członek

Komisja Rewizyjna:

 • Wojciech Sadowski (Politechnika Gdańska), Przewodniczący
 • Ewa Talik (Uniwersytet Śląski, Katowice), Członek
 • Izabela Pracka (ITME, Warszawa), Członek

Podczas PCCG-IV zaprezentowano 10 wykładów na zaproszenie oraz 5 krótkich komunikatów. Sesja posterowa liczyła 30 prac. Niestety, abstrakty nie zostały wydrukowane w formie książki abstraktów. Jednakże, niektóre artykuły zostały później wydane w zeszycie ITME Materiały Elektroniczne (1996). Liczba uczestników wynosiła około 50, w tym 1 z zagranicy. W okresie 1995-1998 Sekcje Kryształów Objętościowych oraz Mikrostruktur Krystalicznych rozpoczęły swoją działalność i zorganizowały sympozja. Prof. Andrzej Kisiel uznał, że nie ma zapotrzebowania na organizowanie Sekcji Charakteryzacji.

Piąta Polska Konferencja Wzrostu Kryształów (PCCG-V) została zorganizowana w Nałęczowie w dniach 10-14 maja 1998 roku przez Keshrę Sangwala. Wykład Czochralskiego został wygłoszony przez prof. Władysława Piekarczyka (Instytut Fizyki PAN, Warszawa), czołowego specjalistę z dziedziny syntezy warstw diamentowych. Walne Zebranie odbyło się 11 maja. Jedną z najważniejszych decyzji podjętych na tym zebraniu było przeniesienie siedziby Towarzystwa z Krakowa do Warszawy, głownie z uwagi na niedogodności odczuwane przez ówczesny Zarząd. Zgodnie z propozycją Prezesa prof. M.A. Hermana Walne Zebranie powierzyło zadanie animacji Sekcji Kryształów Ciekłych i Molekularnych prof. Waldemarowi Kłosowiczowi (WAT, Warszawa). W trakcie odrębnych zebrań trzech sekcji wybrano ich przewodniczących i zastępców. W wyborach zastosowano prostą procedurę. Spośród zgłoszonych kandydatów, kandydat z największą ilością oddanych na niego głosów zostawał przewodniczącym a, drugi w kolejności jego zastępcą.

Wynik był następujący:

 1. Kryształy Objętościowe – prof. Władysław Piekarczyk i prof. Stanisław Krukowski,
 2. Mikrostruktury Krystaliczne – prof. Maciej Oszwałdowski i prof. Zbigniew Żytkiewicz, oraz
 3. Kryształy Ciekłe i Molekularne – dr Stanisław Kłosowicz i dr Andrzej Olech.

Poniżej podany jest spis wybranych członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej.

Zarząd:

 • Keshra Sangwal (Politechnika Lubelska), Prezes
 • Anna Pajączkowska (ITME, Warszawa), Prezes-Elekt (na kadencję 2001-2004)
 • Marian A. Herman (Instytut Technologii Próżniowej, Warszawa), Eks-Prezes
 • Tadeusz Łukasiewicz (ITME, Warszawa), Sekretarz
 • Wiesław Polak (Politechnika Lubelska), Sekretarz Techniczny
 • Dorota Pawlak (ITME, Warszawa), Skarbnik
 • Władysław Piekarczyk (Instytut Fizyki PAN, Warszawa), Członek
 • Maciej Oszwałdowski (Politechnika Poznańska), Członek
 • Stanisław Kłosowicz (WAT, Warszawa), Członek

Komisja Rewizyjna:

 • Wojciech Sadowski (Politechnika Gdańska), Przewodniczący
 • Krystyna Wokulska (Uniwersytet Śląski), Członek
 • Krystyna Mazur (ITME), Członek

W PCCG-V brało udział około 80 uczestników, w tym 20 z zagranicy. Na Konferencji zaprezentowano 20 wykładów na zaproszenie, w tym Wykład Czochralskiego, 15 komunikatów i 43 postery. Artykuły oparte na pracach prezentowanych na Konferencji zostały opracowane przez prof. Keshrę Sangwala i zostały opublikowane w specjalnym zeszycie czasopisma Crystal Research and Technology, Vol. 34 (5-6) 1999.

Podczas kadencji 1998-2001 sekcje kryształów objętościowych i mikrostruktur krystalicznych aktywnie uczestniczyły w organizowaniu sympozjów krajowych i konferencji międzynarodowych. Jednakże aktywność sekcji kryształów molekularnych i ciekłych była słaba. Jednym z najważniejszych osiągnięć tej kadencji było uruchomienie strony internetowej PTWK z podstawową informacją o Zarządzie Głównym, członkach towarzystwa i ich adresach, konferencjach organizowanych przez PTWK oraz innych pokrewnych imprezach. Dr Wiesław Polak podjął i wykonał żmudne zadanie uruchomienia tej strony.

Szósta Polska Konferencja Wzrostu Kryształów (PCCG-VI) została zorganizowana w ośrodku Wypoczyńkowo-rekreacyjnym Malta w Poznaniu w dniach 20-23 maja 2001 roku przez Macieja Oszwałdowskiego. Wykład im. Czochralskiego wygłosiła prof. Bożena Hilczer (Instytut Fizyki Molekularnej PAN, Poznań), światowej-sławy specjalista z dziedziny dielektryków i ferroelektryków. Walne Zebranie PTWK odbyło się 21 maja. Spośród ważniejszych uchwał Walnego żebrania dotyczyły:

 • decyzji istnienia Sekcji Kryształów Ciekłych i Molekularnych z powodu jej skromnej aktywności w ostatnej kadencji,
 • powołanie pięcioosobowej Kapituły do przyznawania nagród PTWK za wyróżniające się prace magisterskie i doktorskie.
 • na wniosek Przewodniczącego Sekcji Kryształów Ciekłych i Molekularnych, Dr. Waldemara Klosowicza (WAT), Walne Zebranie upoważniło Zarząd do podjęcia ostatecznej decyzji w tej sprawie po Międzynarodowej Konferencji Ciekłych Kryształów we września 2001 (Sekcja ta ostatecznie została rozwiązana 22 października 2001r na Zebraniu Zarządu).

Podczas odrębnych zebrań pozostałych sekcji wybrano ich przewodniczących i zastępców. Wyniki tych wyborów były następujące:

 1. Kryształy Objętościowe – prof. Marek Kozielski (przewodniczący) i prof. Keshra Sangwal (wice-przewodniczący),
 2. Mikrostruktury Krystaliczne – prof. Maciej Oszwałdowski (przewodniczący) i prof. Zbigniew Żytkiewicz (wice-przewodniczący).

Poniżej podany jest spis wybranych członków Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Kapituły Nagród.

Zarząd:

 • Anna Pajączkowska (ITME, Warszawa), Prezes
 • Stanisław Krukowski (IBW Unipress, Warszawa), Prezes-Elekt (na kadencję 2004-2007)
 • Keshra Sangwal (Politechnika Lubelska), Eks-Prezes
 • Marek Berkowski (IF PAN, Warszawa), Sekretarz
 • Barbara Kaczmarek (ITME, Warszawa), Skarbnik
 • Marek Kozielski (Politechnika Poznańska), Członek
 • Maciej Oszwaldowski (Politechnika Poznańska), Członek

Komisja Rewizyjna:

 • Wojciech Sadowski (Politechnika Gdańska), Przewodniczący
 • Dobroslawa Kasprowicz (Politechnika Poznańska), Członek
 • Jarosław Kisielewski (ITME, Warszawa), Członek

Kapituła nagród:

 • Bozena Hilczer (Inst. Fizyki Molekularnej PAN, Poznań)
 • Maciej Oszwaldowski (Politechnika Poznańska)
 • Antoni Rogalski (WAT, Warszawa)
 • Keshra Sangwal (Politechnika Lubelska)

W PKWK-VI brało udział ponad 120 uczestników, w tym 38 z zagranicy. Ogółem na Konferencji zaprezentowano 18 wykładów na zaproszenie, w tym Wykład im. Czochralskiego wygłoszony przez prof. B. Hilczer i specjalny wykład dotyczący historii wzrostu kryształów jako dyscypliny naukowej, wygłoszony przez prof. R. Kern (Francja), 13 komunikatów i ponad 80 posterów.

Artykuły oparte na pracach przedstawionych na Konferencji zostały opublikowane w specjalnym zeszycie czasopisma Crystal Research and Technology vol. 36 (8-10) 2001, pod redakcja gościnną Keshry Sangwala.