Nagroda Naukowa PTWK

Polskie Towarzystwo Wzrostu Kryształów (PTWK) zaprasza do składania wniosków o Nagrodę Naukową PTWK za wybitne prace naukowe (doktorskie) dotyczące wzrostu i charakteryzacji kryształów objętościowych, cienkich warstw i struktur niskowymiarowych. Wnioski o Nagrodę Naukową PTWK mogą dotyczyć obronionych prac doktorskich w latach kalendarzowych: 2016, 2017 i 2018. Wnioski mogą składać promotorzy prac, dyrektorzy Instytutów oraz dziekani Wydziałów Szkół Wyższych do Prezesa Zarządu PTWK lub do Przewodniczącego Kapituły Nagród Naukowych PTWK.
Wniosek powinien zawierać:

 • egzemplarz pracy doktorskiej,
 • opinie promotora,
 • spis publikacji,
 • odbitki prac kandydata, opublikowanych w czasopismach z listy filadelfijskiej.

Zgodnie z tradycją Polskiego Towarzystwa Wzrostu Kryształów laureaci Nagrody są zaproszeni do wygłoszenia wykładu na Konferencji zorganizowanej przez Towarzystwo i otrzymują Dyplom uznaniowy.

Nagroda PTWK jest Nagrodą Naukową przyznawaną raz na trzy lata za najlepsze prace doktorskie z tematyki wzrostu i charakteryzacji kryształów objętościowych, cienkich warstw i struktur niskowymiarowych. Bardzo nam zależy na wyróżnieniu ciekawych prac doktorskich związanych z tematyką Polskiego Towarzystwa Wzrostu Kryształów. Tym samym będziemy Państwu zobowiązani za poinformowanie osób zainteresowanych.

Termin składania wniosków dotyczących Nagrody Naukowej PTWK będzie ogłoszony na stronie internetowej PTWK. 

Kapituła Nagród Naukowych PTWK (2016-2019)

 • prof. Anna Pajączkowska
 • prof. Bartłomiej Andrzejewski
 • prof. Michał Leszczyński
 • prof. Stanisław Krukowski
 • dr hab. Tomasz Klimczuk

Regulamin Działalności Kapituły Nagród Naukowych Polskiego Towarzystwa Wzrostu Kryształów

A. Kapituła, jej członkowie i kadencja

 • Celem przyznania nagrody naukowej Polskiego Towarzystwa Wzrostu Kryształów (PTWK) jest wyróżnienie i promocja wybitnych osiągnięć naukowych i aplikacyjnych, obejmujących zainteresowania i działalność PTWK.
 • Kapituła Nagród Naukowych PTWK jest organem statutowym PTWK. Zgodnie z uchwałą Walnego Zebrania Polskiego Towarzystwa Wzrostu Kryształów, które odbyło się w Poznaniu w dniu 21 maja 2001 roku, do składu Kapituły wchodzą: prezes-elekt oraz czterech członków wybranych przez Walne Zebranie PTWK.
 • Działalność Kapituły PTWK jest społeczna.
 • Kapituła PTWK jest powoływana na kadencję trzyletnią – zgodną w czasie z kadencją Zarządu PTWK.
 • Regulamin Działalności Kapituły Nagród PTWK zatwierdza Zarząd PTWK.

B. Funkcjonowanie Kapituły PTWK oraz zakres jej działalności

 • Pierwsze zebranie Kapituły PTWK zwołuje prezes-elekt PTWK. Na zebraniu tym Kapituła wybiera spośród swych członków przewodniczącego Kapituły PTWK.
 • Nadzór nad działalnością Kapituły PTWK sprawuje jej przewodniczący. W przypadku niemożności wykonywania nadzoru jego obowiązki przejmuje członek-senior Kapituły.
 • Zakres merytoryczny działalności Kapituły obejmuje typowanie do nagród naukowych PTWK najlepszych prac doktorskich napisanych i obronionych w uczelniach wyższych i instytutach naukowo-badawczych w Kraju. Zakres tematyczny tych prac dotyczy wzrostu i charakteryzacji kryształów objętościowych, cienkich warstw i struktur niskowymiarowych oraz obejmuje tematy związane z działalnością naukową PTWK (strona internetowa PTWK).
 • Przewodniczący Kapituły wykonuje obowiązki technicznego nadzoru nad:
  • zgromadzeniem wniosków i opinii o kandydatach do nagrody za wyróżniające się prace doktorskie,
  • zbieraniem opinii członków Kapituły oceniających merytorycznie te prace oraz
  • ustalaniem terminów zebrań członków Kapituły.
 • Decyzje Kapituły PTWK zapadają jednomyślnie. W przypadku braku jednomyślności, wśród członków Kapituły, co do przyznania nagrody naukowej PTWK, Kapituła nie przyznaje żadnej nagrody.
 • Postanowienia Kapituły są ostateczne.
 • Przewodniczący Kapituły składa sprawozdanie ze swej działalności prezesowi PTWK na końcu kadencji aktualnie działającego Zarządu PTWK.

C. Kryteria wyróżnianie prac doktorskich do nagród PTWK

 • Nagrody PTWK są przyznawane za udokumentowane i oryginalne osiągnięcia naukowe w postaci prac doktorskich z dziedziny wzrostu i charakteryzacji kryształów, cienkich warstw i struktur niskowymiarowych.
 • Nagroda Naukowa PTWK za wyróżniającą się pracę doktorską jest przyznawana i wręczana w ostatnim roku danej kadencji trzyletniej Zarządu PTWK (tzn. w kwietniu/maju) podczas Walnego Zebrania PTWK. Nagroda ta jest przyznawana za pracę doktorską obronioną w okresie trzech lat kalendarzowych poprzedzających rok przyznania.
 • Przy ocenach prac przedstawionych do nagrody będą brane pod uwagę: poziom naukowy, sposób prezentacji, oryginalność, poprawność językowa itp. Uwzględniony będzie również dorobek naukowy autora przedstawionej pracy doktorskiej w postaci artykułów w czasopismach z listy filadelfijskiej.
 • W danym okresie trzyletnim Kapituła może przyznać jedną lub więcej Nagród Naukowych PTWK, może jednak również Nagrody nie przyznać
 • Każda nagroda naukowa PTWK jest przyznawana w postaci dyplomu uznaniowego, podpisywanego przez prezesa PTWK oraz przewodniczącego Kapituły PTWK. Laureaci zostają zaproszeni do wygłoszenia referatu na Konferencji Polskiego Towarzystwa Wzrostu Kryształów.

D. Dokumenty dotyczące wniosków o Nagrodę Naukową PTWK

 • Wnioski dotyczące Nagrody Naukowej PTWK za prace doktorskie składają promotorzy prac, kierownicy jednostek (dyrektor Instytutu, dziekan Wydziału Szkoły Wyższej) bezpośrednio do Przewodniczącego Kapituły Nagród Naukowych PTWK, Prezesa Zarządu PTWK, lub za pośrednictwem członka PTWK.
 • Jeden komplet danego wniosku winien zawierać:
  • jeden egzemplarz pracy doktorskiej,
  • opinię promotora pracy
  • jeden egzemplarz wykazu wszystkich publikacji,
  • po jednym egzemplarzu odbitki każdego artykułu opublikowanego w czasopiśmie z listy filadelfijskiej.
 • Termin składania wniosków:
  • do 15 grudnia roku poprzedzającego Walne Zebranie Wyborcze PTWK. Lista kandydatów zostanie ogłoszona na stronie internetowej PTWK.