O Towarzystwie

Polskie Towarzystwo Wzrostu Kryształów (PTWK) zostało zorganizowane w 1991 roku (patrz Historia) z zamiarem zgromadzenia w swych szeregach pracowników polskich instytucji naukowych jak i w innych dziedzin gospodarki narodowej zajmujących się wzrostem kryształów i zagadnieniami pokrewnymi.Głównymi celami PTWK są:

 • Wspieranie współpracy między członkami PTWK, a przez to podnoszenie ogólnego poziomu wiedzy z dziedziny krystalizacji.
 • Upowszechnianie wyników polskich naukowców zajmujących się hodowlą kryształów wśród społeczeństwa oraz pobudzanie jego zainteresowania tą dziedziną nauki.
 • Aktywny udział w międzynarodowym ruchu związanym ze wzrostem kryształów, a szczególnie utrzymanie ścisłych kontaktów z Międzynarodową Organizacją Wzrostu Kryształów (International Organisation for Crystal Growth).
 • Polskie Towarzystwo Wzrostu Kryształów opiera swoją działalność na Statucie PTWK, w którym zdecydowano o trzyletniej kadencji Zarządu Głównego wybieranego na Walnym Zebraniu wszystkich członków. Jest już regułą, że Walne Zebranie członków PTWK jest organizowane podczas Polskiej Konferencji Wzrostu Kryształów.

Polskie Towarzystwo Wzrostu Kryształów promuje wybitne prace naukowe dotyczące wzrostu i charakteryzacji kryształów objętościowych, cienkich warstw i struktur niskowymiarowych i przyznaje raz na trzy lata Nagrodę Naukową za najlepsze prace doktorskie z tej tematyki.

Zróżnicowanie zainteresowań naukowych członków PTWK doprowadziło do utworzenia 5 sekcji naukowych:

 • Kryształy Objętościowe
 • Mikrostruktury Krystaliczne
 • Biokrystalizacja
 • Nanokryształy
 • Charakteryzacja materiałów

obejmujące następujące zagadnienia naukowe:

 1. Teorie zarodkowania i wzrostu, kinetyka molekularna i procesy transportu, krystalizacja w ośrodkach lepkich jak polimery i szkła
 2. Wzrost kryształów, zarówno objętościowych jak i cienkich warstw, metali, minerałów, półprzewodników, nadprzewodników, materiałów magnetycznych, związków nieorganicznych jak i organicznych oraz substancji biologicznych
 3. Przyrządy i technika wzrostu kryształów
 4. Charakteryzacja kryształów metodami fizycznymi i chemicznymi
 5. Krystalizacja przemysłowa
 6. Teoria i praktyka epitaksji i osadzania z różnych faz
 7. Wielowarstowe heterostruktury i ich charakteryzacja, z położeniem nacisku na procesy wzrostu kryształów i epitaksji
 8. Przygotowanie, charakteryzacja i zastosowania ciekłych kryształów
 9. Struktura i własności ośrodka wzrostowego