PROTOKÓŁ Z WALNEGO ZEBRANIA POLSKIEGO TOWARZYSTWA WZROSTU KRYSZTAŁÓW

Dnia 17.05.2004 roku w Zakopanym odbyło się Walne Zebranie Polskiego Towarzystwa Wzrostu Kryształów (PTWK). Na zebraniu obecnych były 44 osoby (Załącznik nr 1 - lista obecności).
Zebranie otworzyła urzędująca Prezes PTWK prof. Anna Pajączkowska. Po powitaniu przybyłych uczestników prof. A. Pajączkowska poprosiła o powstanie i uczczenie minuta ciszy zmarłego prof. dr hab. Juliana Auleytnera, zasłużonego badacza struktury krystalicznej ciała stałego, Honorowego Członka Polskiego Towarzystwa Wzrostu Kryształów. Następnie prof. A. Pajączkowska zaproponowała porządek Zebrania:

 • Otwarcie obrad i powitanie uczestników
 • Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zebrania
 • Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad
 • Wybór Komisji Skrutacyjnej i Wyborczej
 • Wybór Komisji Wnioskowej
 • Omówienie i przyjęcie protokółu z poprzedniego Walnego Zebrania (Materiały Elektroniczne nr 4, 2000, T. 28 str.76; Biuletyn PTWK 17, dostępna jest rownież wersja internetowa)
 • Sprawozdanie z działalności PTWK w okresie 2001 - 2004 - Prezes prof. A. Pajączkowska
 • Sprawozdanie z działalności Sekcji Kryształów Objętościowych - prof. M. Kozielski / prof. K. Sangwal
 • Sprawozdanie z działalności Sekcji Mikrostruktur Krystalicznych - prof. M. Oszwałdowski / prof. Z. Żytkiewicz
 • Dyskusja
 • Uchwala w sprawie składek członkowskich
 • Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej i głosowanie nad udzieleniem absolutorium ustępującemu Zarządowi
 • Wykład prof. M. Hermana: "Upowszechnianie nauki w programie Stacji PAN w Wiedniu"
 • Zgłoszenie kandydatów do Zarządu:
  • Prezes Elekt
  • Sekretarz, Sekretarz Techniczny
  • Skarbnik
  • Członkowie Komisji Rewizyjnej
  • Kapituła ds. Nagród Prac Doktorskich
 • Ogłoszenie wyników wyborów
 • Wystąpienie Prezesa PTWK - prof. Stanisław Krukowski
 • Wolne wnioski, przedstawienie wniosków przez Komisję Wnioskową
 • Przyjęcie wniosków z Walnego Zebrania
 • Zamknięcie Zebrania
 • Zebranie Sekcji i wybór Przewodniczących Sekcji (Kryształów Objętościowych i Cienkich Warstw)

Prof. A. Pajączkowska na przewodniczącego Walnego Zebrania zaproponowała prof. M. Drozdowskiego. Kandydatura została przyjęta przez obecnych jednomyślnie. Na wstępie prof. M. Drozdowski podziękował zebranym za wybór na przewodniczącego Walnego Zebrania. Na protokolanta zebrania prof. M. Drozdowski zaproponował dr D. Kasprowicz. Kandydatura ta została zaakceptowana przez zebranych jednomyślnie. W kolejnym punkcie porządku zebrania dokonano wyboru Komisji Skrutacyjnej oraz Komisji Wnioskowej.

Do Komisji Skrutacyjnej wybrano następujące osoby:

 • prof. K. Wokulska
 • prof. B. Mróz
 • mgr A. Kłos

W skład Komisji Wnioskowej weszły następujące osoby:

 • dr hab. M. Kozielski
 • prof. M. Herman
 • prof. A. Rogalski

Następnie prof. A. Pajączkowska omówiła protokół z poprzedniego Walnego Zebrania, który był wcześniej dostępny dla członków PTWK na stronie internetowej Towarzystwa. W kolejnym punkcie prof. A. Pajączkowska przedstawiła sprawozdanie zarządu PTWK z działalności w poprzedniej kadencji w latach 2001 - 2004 omawiając jego najważniejsze punkty (Załącznik nr 2).

 • Zarząd wybrany na Walnym Zebraniu w Poznaniu (2001 r.) podczas swojej kadencji zebrał się na siedmiu posiedzeniach.
 • Organizacji oraz współorganizacja konferencji i sympozjów
 • Konkursu prac doktorskich

Polskie Towarzystwo Wzrostu Kryształów postanowiło promować wybitne prace naukowe dotyczące wzrostu i charakteryzacji kryształów objętościowych, cienkich warstw oraz struktur niskowymiarowych i przyznawać raz na trzy lata Nagrodę Naukową za najlepszą pracę doktorską z tej tematyki. Ustalono, że Laureaci Nagrody będą zaproszeni do wygłoszenia wykładu na Konferencji Naukowej połączonej ze Zjazdem Polskiego Towarzystwa Wzrostu Kryształów i otrzymają Dyplom uznaniowy. Na Walnym Zebraniu powołano Kapitułę Nagród Naukowych PTWK. Przewodniczącą została wybrana prof. dr hab. Bożena Hilczer, a jej członkami prof. dr hab. Maciej Oszwałdowski, prof. dr hab. Antoni Rogalski, prof. dr hab. Keshra Sangwal. Z urzędu został dokooptowany prezes-elekt prof. dr hab. Stanisław Krukowski. We współpracy z prof. K. Sangwalem opracowano regulamin konkursu i rozesłano do 70 Katedr i Instytutów. Konkurs został rozstrzygnięty przez Kapitułę Nagród Naukowych PTWK. Laureatką konkursu została pani dr Magdalena Skutecka. Promotorem rozprawy była pani prof. Ewa Talik z Uniwersytetu śląskiego, wyniki konkursu zostały przedstawione w 7 protokole z zebrania Zarządu PTWK.

Słownik terminologii

Komisja Słownika Terminologii, prof. K. Sangwal we współpracy z prof. Z. Żytkiewiczem opracowali około 30 stron haseł. Całość powinna być gotowa w ciągu najbliższych tygodni. Prof. A. Pajaczkowska wyraziła opinie Zarządu PTWK o podjęciu starań, aby słownik ukazał się w formie drukowanej. Istnieje propozycja drukowania w wydawnictwie wydawanym przez ITME.

Biuletyn PTWK

W czasopiśmie "Materiały Elektroniczne", wydawanym przez Instytut Technologii Materiałów Elektronicznych w Warszawie kontynuowano wydawanie kolejnych numerów Biuletynu PTWK zawierających protokóły z zebrań Zarządu PTWK, Sprawozdania Zarządu i Komisji z działalności w okresie kadencji. Zarząd wyraża podziękowania dyrektorowi ITME, dr Zygmuntowi Łuczyńskiemu za przychylną postawę oraz zespołowi redakcyjnemu czasopisma "Materiały Elektroniczne" za udział w przygotowaniu Biuletynu PTWK.

Sprawy członkowskie i finansowe

W zestawieniu zbiorczym dotyczącym składek płaconych: wykazano, że w 2001 r PTWK zrzeszało 96 członków, aktualnie na dzień 1 maja 2004 PTWK liczy 100 członków, w tym skreślonych zostało 12 osób, a w czasie kadencji ustępującego Zarządu przybyło 15 osób. Należy dodać, że znaczna obniżka opłaty konferencyjnej obecnej konferencji dla członków PTWK o 30 % spowodowała aktualizację składek członkowskich. W niniejszej kadencji pozyskaliśmy również trzech członków stowarzyszonych.
W okresie sprawozdawczym dokonano rejestracji PTWK w Sądzie Rejonowym dla miasta Warszawy, XX Wydz. Krajowego Rejestru Sądowego, dokonano rejestracji w Urzędzie Skarbowym i uzyskano numer NIP oraz w GUS – uzyskano numer Regonu. Od 2003 r. rozpoczęto rozliczanie się z Urzędem Skarbowym. Dokonano zaległego rozliczenia za rok 2002 oraz bieżącego za 2003 rok. Sprawy rozliczeń z Urzędem Skarbowym załatwiono bez dodatkowych obciążeń finansowych dzięki uprzejmości Pani Radcy Skarbowej, która prowadzi nasze sprawy bez opłaty. Uporządkowanie spraw finansowych było konieczne ze względu na samodzielne prowadzenie i rozliczanie finansowe organizowanych konferencji.
Przy przejmowaniu kadencji stan konta wynosił 5 346 zł (przejęto kasę w dniu 29.09.01). Nie uwzględniając wpłat na konferencję 7PCCG stan konta PTWK na dzień 17.05.2004 wynosił 10 198,81 zł. Kwota niniejsza pochodzi ze składek członków indywidualnych i stowarzyszonych Można stwierdzić, ze stan konta PTWK po rozliczeniu konferencji nie będzie niższy, pomimo że organizatorzy konferencji pokrywają koszty udziału większości zaproszonych wykładowców - 17 osób. Dodatkowo PTWK zwolniło całkowicie z opłaty konferencyjnej 13 osób, w większości z krajów post komunistycznych, członkowie PTWK płacą 70% oraz doktoranci 50% całkowitej opłaty konferencyjnej. W konferencja 7PCCG bierze udział 174 uczestników, w tym z Polski jest 100 osób, 74 jest z zagranicy, w tym 18 z krajów post-komunistycznych nie należących do UE.
PTWK prowadzi ciągłą opiekę nad młodzieżą z Kcyni, m.in. sponsorując ich uczestnictwo w konferencjach organizowanych przez PTWK.
W czasie konferencji w Zakopanem i w Wiedniu PTWK zebrało pieniądze od uczestników konferencji na pomnik im. J. Czochralskiego. Dopłata w wysokości 1 220 zł pokryta została ze składek PTWK. W sumie przekazano do Organizatorów w Kcyni kwotę 4 000 zł., a PTWK jest oficjalnie uhonorowane poprzez umieszczenie na cokole pomnika odpowiedniego napisu, jako jeden z fundatorów pomnika.
PTWK otrzymało dotację KBN na obydwie konferencje (poświęconą J. Czochralskiemu oraz 7PCCG) organizowane i rozliczane samodzielnie przez PTWK oraz pozyskało wielu sponsorów, którzy zostali wymienieni w materiałach konferencji. Należy tu wymienić dobrą współpracę z Instytutem Technologii Materiałów Elektronicznych, na terenie którego odbywało się przygotowanie obydwu konferencji. Na uwagę zasługuje również fakt udziału Instytutu Technologii Materiałów Elektronicznych w organizacji izby pamięci prof. J. Czochralskiego w Kcyni oraz w zaopatrywaniu szkoły w pomoce naukowe.
Na podstawie decyzji Zarządu PTWK, w kwietniu br. przesłano pismo do Instytutu Pamięci Narodowej z prośbą o sprawdzenie akt dotyczących ewentualnej współpracy prof. Jana Czochralskiego z reżimem hitlerowskim. Profesor jest patronem Towarzystwa i jest to sprawa istotna dla PTWK oraz władz Politechniki Warszawskiej.
Na zakończenie Prezes PTWK prof. A. Pajączkowska wyraziła podziękowanie członkom Zarządu za współpracę w czasie realizacji działalności Towarzystwa, w szczególności: mgr Barbarze Kaczmarek (Skarbnik PTWK) za prowadzenie spraw finansowych tych zaległych i bieżących, członkowskich i organizacji konferencji, (należy nadmienić, że na ostatnich dwóch konferencjach prowadziliśmy finanse samodzielnie), dr Tomkowi Klimczukowi za organizację i bieżące prowadzenie strony internetowej - w szczególności projektowanie informacji o organizowanych przez PTWK konferencjach i imprezach, doc. Markowi Berkowskiemu za sporządzanie protokołów z zebrań Zarządu, mgr Andrzejowi Kłosowi za szczególnie intensywną współpracę w przygotowaniu konferencji 7PCCG i pełnieniu funkcji sekretarza konferencji, Pani Ani Haraśna za współpracę przy projektowaniu i wykonaniu strony graficznej obydwu konferencji oraz wszystkim osobom, które wspierały działalność PTWK w okresie mijającej kadencji.
Ze względu na szczegółowe omówienie przez prof. A. Pajaczkowską działalności Sekcji Kryształów Objętościowych oraz Sekcji Mikrostruktur Krystalicznych w okresie sprawozdawczym 2001 - 2004 przewodniczący sekcji prof. M. Kozielski oraz prof. Z. Żytkiewicz uznali temat za omówiony i wyczerpany. (W załączeniu sprawozdanie z działalności Sekcji Kryształów Objętościowych w okresie 2001 - 2004)
W kolejnym punkcie zebrania zaplanowano dyskusje, w czasie której głos zabrali: Prof. M. Drozdowski wyraził pozytywną opinie o działalności Towarzystwa w minionej kadencji.

Prof. A. Pajączkowska bardzo pozytywnie oceniła organizacje konferencji 7PCCG w Zakopanym, udział wszystkich organizatorów konferencji, w szczególności oceniła bardzo wysoko prace dr T. Klimczuka przy obsłudze internetowej konferencji 7PCCG pomimo jego pobytu za granicą.

Mgr A. Kłos zapytał o pozycję PTWK na forum międzynarodowym tzn. jak jest postrzegane przez międzynarodowe Towarzystwa wzrostu Kryształów?

Prof. K. Sangwal wyraził pochlebną opinie i dodał, że o postrzeganiu Towarzystwa świadczy obecność na naszych konferencjach Japończyków prof. Sunagawa i prof. Nishinaga. Poinformował również, że planuje się wystąpienie Polski o organizację międzynarodowej konferencji wzrostu kryształów (ICCG-16) w 2010 roku.

Prof. S. Krukowski wyraził bardzo pochlebną opinie o działalności Pani Prezes prof. A. Pajaczkowskiej w zakresie uporządkowania spraw związanych z sytuacja prawną PTWK. Prof. Kozielski zgłosił wniosek formalny o aktualizacje danych na stronie internetowej PTWK.

Prof. A. Pajączkowska w nawiązaniu do dyskusji na ostatnim zebraniu Zarządu PTWK dotyczącym statusu członka dożywotniego (10 pkt. Statutu PTWK) wyjaśniła, ze zgodnie z ustaleniami wpłata dla członka dożywotniego wynosi 100 EUR lub 500 zł w i jest to ustalenie na czas trwania kadencji.

W sprawie słownika terminologii głos zabrał prof. W. Sadowski. Zaproponował wersję elektroniczną i dołączenie słownika do strony internetowej Towarzystwa oraz zwrócił uwagę na dodatkowa korzyść z takiej wersji słownika, a mianowicie dodatkowo częstsza obecność na stronie internetowej PTWK.
Prof. Pajaczkowska zwróciła uwagę na sprawy autorstwa wersji elektronicznej.
Prof. Drozdowski. zaproponował przesunięcie propozycji prof. W. Sadowskiego do punktu: wnioski formalne.

Następnie głos zabrał prof. W. Sadowski, który w imieniu Komisji Rewizyjnej przedstawił ocenę pracy Zarządu w minionej kadencji. Na zakończenie wystąpienia w imieniu Komisji Rewizyjnej prof. W. Sadowski zgłosił wniosek o udzielenie absolutorium ustępującemu zarządowi. Przewodniczący walnego zebrania prof. M. Drozdowski zarządził głosowanie nad wnioskiem Komisji Rewizyjnej. W wyniku głosowania (wstrzymały się 4 osoby) udzielono absolutorium ustępującemu zarządowi PTWK.

W kolejnym punkcie zebrania przewidziano wykład prof. M. Hermana pt. "Upowszechnianie nauki w programie Stacji PAN w Wiedniu". Na wstępie Prof. M. Herman przedstawił skrótowo historię Stacji Naukowej PAN w Wiedniu oraz najważniejsze jej działania: rozwijanie współpracy naukowo-technicznej i kulturalnej między Rzeczpospolitą Polską a Republika Austrii, przedkłada wnioski i propozycje w sprawie kierunków rozwoju polsko -austriackiej współpracy naukowo-technicznej, udziela pomocy polskim pracownikom naukowym przebywającym w Austrii. Stacja może prowadzić badania naukowe w specjalnościach swoich pracowników posiadających tytuł lub stopień naukowy. Prowadzi Bibliotekę i czytelnię dla potrzeb polskich i austriackich środowisk naukowych, wydaje materiały organizowanych przez siebie konferencji naukowych oraz inne materiały wynikające z programu jej działalności. W szczególności prof. M. Herman omówił formy upowszechniania nauki przez Stację (wieczory seminaryjne, wykłady lub serie wykładów popularno-naukowych, niskonakładowe wydawnictwa naukowe np. materiały z konferencji zorganizowanych przez Stację).

W kolejnym punkcie zebrania przystąpiono do wyborów nowych władz PTWK. Po dyskusji stwierdzono, że zgodnie ze statutem PTWK Walne Zebranie jest prawomocne do wyboru nowych władz PTWK. W kolejności dokonano wyboru:

 • Prezesa Elekta
 • Komisji Rewizyjnej
 • Sekretarzy
 • Skarbnika

Na Prezesa Elekta zgłoszono następujące kandydatury:

 • prof. W. Sadowski
 • prof. Z. Żytkiewicz
 • prof. M. Drozdowski

Prof. M. Drozdowski odmówił kandydowania uzasadniając swoja decyzje obowiązkami na rzecz macierzystej uczelni.

W głosowaniu tajnym kandydaci otrzymali następującą ilość głosów:

 • prof. W. Sadowski - 28 głosów
 • prof. Z. Żytkiewicz - 15 głosów
 • oddano 2 głosy wstrzymujące przy 44 głosach ważnych

Prezesem Elektem na nową kadencję wybrany został prof. W. Sadowski.

Po krótkiej dyskusji ustalono, ze dalsza cześć wyborów będzie się odbywała jawnie. Na Sekretarza PTWK zgłoszono kandydaturę dr D. Pawlak. W głosowaniu jawnym kandydatura została zatwierdzona jednomyślnie. Sekretarzem PTWK na nową kadencję wybrana została dr D. Pawlak.

Na Sekretarza Technicznego PTWK zgłoszono kandydaturę dr T. Klimczuka. W głosowaniu jawnym kandydatura została zatwierdzona jednomyślnie. Sekretarzem Technicznym PTWK na nową kadencję wybrany został dr T. Klimczuk.

Do Komisji Rewizyjnej zgłoszono następujące kandydatury:

 • prof. M. Kozielski
 • dr D. Kasprowicz
 • prof. Z. Wokulski
 • prof. Z. Żytkiewicz

W głosowaniu jawnym skład Komisji Rewizyjnej został zatwierdzony jednomyślnie.

Do Komisji ds. Nagród zgłoszono następujące kandydatury:

 • prof. K. Sangwal
 • prof. B. Hilczer
 • prof. B. Mróz
 • prof. M. Godlewski
 • prof. A. Rogalski
 • prof. A. Pajaczkowska

Prof. A. Rogalski oraz prof. A. Pajaczkowska nie wyrazili zgody na kandydowanie. W glosowaniu jawnym, przy jednym głosie wstrzymującym zatwierdzono następujący skład Komisji ds. Nagród:

 • prof. K. Sangwal
 • prof. B. Hilczer
 • prof. B. Mróz
 • prof. M. Godlewski

Z urzędu do składu Kapituły został dołączony nowy Prezes Elekt prof. W. Sadowski. Na Skarbnika PTWK zgłoszono kandydaturę mgr B. Łucznika. W głosowaniu jawnym został on jednomyślnie wybrany skarbnikiem PTWK na nową kadencję.

Po zakończonych wyborach przewodniczący walnego zebrania, prof. M. Drozdowski udzielił głosu nowemu prezesowi PTWK prof. S Krukowskiemu. W swoim wystąpieniu prof. S. Krukowski na wstępie podziękował Pani Prezes prof. A. Pajączkowskiej oraz ustępującemu Zarządowi. Następnie prof. S. Krukowski przedstawił ramowy program pracy nowego zarządu PTWK w kadencji 2004 - 2007:

 • kontynuacja współpracy z Instytutem Technologii Materiałów Elektronicznych w Warszawie
 • współpraca w zakresie publikacji protokołów i informacji PTWK w Materiałach Elektronicznych - biuletynie Instytutu Technologii Materiałów Elektronicznych w Warszawie
 • wysiłki PTWK w zakresie utrzymania i umocnienia pozycji Towarzystwa w świecie, a w szczególności utrzymanie afiliacji w Międzynarodowej Federacji Wzrostu Kryształów - przedstawienie sprawozdania PTWK podczas ICCG-14 w Grenoble
 • organizacja konferencji; starania PTWK o przyznanie organizację Międzynarodowej Konferencji Wzrostu Kryształów (ICCG-16) w 2010 roku w Warszawie
 • starania o uzyskanie jednoznacznej opinii Instytutu Pamięci Narodowej w sprawie patrona PTWK prof. J. Czochralskiego i jego działalności w czasie II wojny światowej
 • organizacja pracy naukowej w poszczególnych Komisjach - organizacja cyklu wykładów tematycznych, w szczególności 2 wykłady semestralne na temat teorii i metod eksperymentalnych wzrostu kryształów
 • rozbudowa strony internetowej PTWK, w tym starania o afiliacje w innych Towarzystwach.

Po wystąpieniu nowego prezesa PTWK prof. W. Krukowskiego przystąpiono do kolejnego punktu zebrania - wolne wnioski. W ramach wolnych głosów i wniosków jako pierwszy głos zabrał prof. A. Rogalski. W swoim wystąpieniu prof. A. Rogalski omówił następujące tematy:

 • Propozycje wydania Słownika terminologii w formie drukowanej lub elektronicznej
 • Propozycja nowej formy kontaktów pomiędzy członkami PTWK w postaci jednodniowych seminariów
 • Zwrócił uwagę na uaktualnienie danych i zainteresowań naukowych poszczególnych członków PTWK na stronie Towarzystwa
 • Sprawa dożywotniego członka PTWK - propozycja 100EUR lub równoważność tej kwoty w czasie trwania kadencje 2004 - 2007

Prof. M. Herman zaproponował Nowemu Prezesowi i Zarządowi PTWK gotowość organizacji środkowoeuropejskiej konferencji wzrostu kryształów w Stacji PAN w Wiedniu. Propozycja wzbudziła zainteresowanie. Nie uzyskano jednak konsensusu w sprawie jakie kraje miałyby w tak zdefiniowanej konferencji wziąć udział.

Prof. Z. Łuczyński wyraził deklarację o kontynuacji współpracy ITME z PTWK oraz wspieraniu działalności Towarzystwa i podziękowanie za pomoc i promocje ITME w świecie. Prof. W. Krukowski podziękował za dotychczasowa pomoc i deklaracje dalszej współpracy.

W dalszym ciągu dyskusji prof. W. Krukowski podziękował wszystkim Komisjom oraz uczestnikom zebrania i zaproponował kontynuowanie zebrania w poszczególnych Sekcjach PTWK.

Na tym walne zebranie PTWK zakończono.

Protokółowała
Dr Dobrosława Kasprowicz
Poznań, 7 czerwca 2004 r.