Protokół z Zebrania Sekcji Kryształów Objętościowych oraz Sekcji Mikrostruktur Krystalicznych Polskiego Towarzystwa Wzrostu Kryształów im. prof. J. Czochralskiego

Dnia 18.05.2004 roku w Zakopanym odbyło się zebranie Sekcji Kryształów Objętościowych oraz Sekcji Mikrostruktur Krystalicznych Polskiego Towarzystwa Wzrostu Kryształów. Zebranie otworzył Prezes PTWK prof. S. Krukowski. Na przewodniczącego Zebrania prof. S. Krukowski zaproponował prof. M. Drozdowskiego, a na protokolanta dr D. Kasprowicz. Kandydaci wyrazili zgodę i w głosowaniu jawnym zostali zaakceptowani przez obecnych jednomyślnie.

Następnie zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami przystąpiono do wyborów przewodniczącego Sekcji Mikrostruktur Krystalicznych. Po krótkiej dyskusji zdecydowano, że wybory będą się odbywały jawnie.

Na vice-Przewodniczącego Sekcji Mikrostruktur Krystalicznych PTWK zgłoszono następujące kandydatury:

  • prof. A. Pajączkowska
  • prof. A. Rogalski
  • prof. G. Gładyszewski

Prof. A. Rogalski oraz prof. A. Pajaczkowska nie wyrazili zgody na kandydowanie. W głosowaniu jawnym, jednomyślnie zatwierdzono kandydaturę prof. G. Gładyszewskiego. Vice - Przewodniczącym Sekcji Mikrostruktur Krystalicznych PTWK na nową kadencję został prof. G. Gładyszewski.

Następnie głos zabrała Prezes Sekcji Kryształów Objętościowych PTWK prof. E. Talik. W swoim wystąpieniu przedstawiła ramowy program działalności Sekcji w kadencji 2004 - 2007:

  • organizowanie Sympozjów oraz Warsztatów Naukowych,
  • działalność edukacyjna - w szczególności organizowanie wykładów tematycznych na temat wzrostu kryształów oraz popularyzacja poprzez organizowanie imprez o charakterze naukowo-edukacyjnym (Festiwal Nauki),
  • integracja - organizowanie miedzy innymi spotkań w ramach Sekcji mających na celu wymianę doświadczeń.

Po wystąpieniu prof. E. Talik przystąpiono do dyskusji nad programem działalności. Jako pierwszy w dyskusji głos zabrał prof. M. Kozielski, który zaproponował organizowanie krótkoterminowych (jednodniowych) sympozjów dotyczących wzrostu i charakteryzacji kryształów, z uwzględnieniem podziału formalnego na cześć dotycząca wzrostu oraz charakteryzacji.

Prof. S. Krukowski zaproponował organizowanie sympozjów wyspecjalizowanych w ramach podziału na wiele grup tematycznych, na wzór Europejskiego Towarzystwa Badań Materiałów.

Dr D. Pawlak stwierdziła, że nie jest wskazane aby w Polsce w ramach Polskiego Towarzystwa Wzrostu Kryształów dzielić spotkania i konferencje tematycznie na wzrost i charakteryzację kryształów.

Prof. B. Hilczer zwróciła uwagę na konieczność upowszechniania informacji o konferencjach polskich i bilateralnych, dotyczących rożnych grup kryształów (informacja np. na stronie internetowej PTWK).

Prof. A. Pajaczkowska zaproponowała aby informacje takie trafiały bezpośredni do Prezesa PTWK, a następnie były rozpowszechnione poprzez zamieszczenie notatki o konferencjach na stronie internetowej PTWK. Zaproponowała również organizowanie spotkań w formie "workshop" w grupach tematycznych, pracujących np. nad jednym materiałem.

Prof. S. Krukowski zwrócił uwagę na konieczność sprawdzenia przez Prezesa wszystkich informacji umieszczanych na stronie internetowej PTWK.

Prof. K. Sangwal stwierdził, że nie należy ograniczać sympozjów tematycznie i nie należy dzielić na wzrost i charakteryzacje kryształów również ze względu na zbyt mała ilość osób zajmujących się jedną metodą lub jednym materiałem.

Prof. S. Krukowski zaproponował organizowanie jednego sympozjum ogólnego w ramach każdej Sekcji oraz bardziej wyspecjalizowanych tematycznie sympozjów z udziałem uczestników nie należących do PTWK, także zagranicznych.

Następnie została odczytana opinia prof. M. Leszczyńskiego nieobecnego na zabraniu odnośnie następujących tematów:

  • integracja w sensie organizacyjnym Sekcji Kryształów Objętościowych oraz Sekcji Mikrostruktur Krystalicznych,
  • potrzeba zamieszczenia dodatkowych informacji w ramach każdej Sekcji na stronie internetowej PTWK (prof. M. Leszczyński zadeklarował zamieszczenie takich informacji dla Sekcji Mikrostruktur Krystalicznych),
  • konieczność dopracowania strony internetowej PTWK,
  • konieczność zwrócenia większej uwagi na technologię wzrostu warstw z fazy gazowej, zgodnie z ogólna tendencja światową.

Na zakończenie prof. S. Krukowski podziękował wszystkim obecnym za udział w zebraniu. Na tym zebranie Sekcji Kryształów Objętościowych oraz Sekcji Mikrostruktur Krystalicznych PTWK zakończono.

Protokołowała
Dr Dobrosława Kasprowicz
Poznań, 16.06.2004 r.