Protokół z Zebrania Sekcji Kryształów Objętościowych oraz Sekcji Mikrostruktur Krystalicznych Polskiego Towarzystwa Wzrostu Kryształów im. prof. J. Czochralskiego

Dnia 17.05.2004 roku w Zakopanym odbyło się zebranie Sekcji Kryształów Objętościowych oraz Sekcji Mikrostruktur Krystalicznych Polskiego Towarzystwa Wzrostu Kryształów. Na zebraniu obecne były 44 osoby. Zebranie otworzył nowo mianowany Prezes PTWK prof. S. Krukowski. Na przewodniczącego Zebrania prof. S. Krukowski zaproponował prof. M. Drozdowskiego, a na protokolanta dr D. Kasprowicz. Kandydaci wyrazili zgodę i w głosowaniu jawnym zostali zaakceptowani przez obecnych jednomyślnie. Następnie przystąpiono do wyborów przewodniczącego Sekcji Kryształów Objętościowych oraz Sekcji Mikrostruktur Krystalicznych.

Na Przewodniczącego Sekcji Kryształów Objętościowych zgłoszono kandydaturę prof. E. Talik. Ze względu na brak innych kandydatów, po krótkiej dyskusji zdecydowano, że wybory będą się odbywały jawnie. W głosowaniu jawnym kandydatura ta została jednomyślnie zatwierdzona. Przewodniczącą Sekcji Kryształów Objętościowych PTWK na nowa kadencję została prof. E. Talik.

Na vice-Przewodniczącego Sekcji Kryształów Objętościowych PTWK zgłoszono kandydaturę dr hab. S. Mielcarka. W głosowaniu jawnym kandydatura ta została jednomyślnie zatwierdzona. Vice-Przewodniczącym Sekcji Kryształów Objętościowych PTWK na nowa kadencję został dr hab. S. Mielcarek.

Na Przewodniczącego Sekcji Mikrostruktur Krystalicznych PTWK zgłoszono następujące kandydatury:

  • prof. Z. Żytkiewicz
  • prof. M. Oszwałdowski
  • prof. M. Leszczyński

Prof. Z. Żytkiewicz nie mógł wziąć czynnego udziału w wyborach ze względu na pełnioną w obecnej kadencji funkcję członka Komisji Rewizyjnej PTWK. Prof. M. Oszwałdowski nie był obecny na zebraniu. Nie dostarczono również w Jego imieniu pisemnej zgody na kandydowanie. W imieniu nieobecnego również na zebraniu prof. M. Leszczyńskiego zostało odczytane pisemne oświadczenie, w którym prof. M. Leszczyński wyraził zgodę na kandydowanie. Po krótkiej dyskusji zdecydowano, że wybory będą się odbywały jawnie. W głosowaniu jawnym jednomyślnie zatwierdzono kandydaturę prof. M. Leszczyńskiego na Przewodniczącego Sekcji Kryształów Objętościowych PTWK na nowa kadencję.

Wybory vice-Przewodniczącego Sekcji Mikrostruktur Krystalicznych PTWK postanowiono przełożyć na następne zebranie, które zaplanowano na kolejny dzień.

Na zakończenie prof. S. Krukowski podziękował wszystkim obecnym za udział w zebraniu.

Na tym zebranie Sekcji Kryształów Objętościowych oraz Sekcji Mikrostruktur Krystalicznych PTWK zakończono.

Protokołowała
Dr Dobrosława Kasprowicz
Poznań, 16.06.2004 r.