PROTOKÓŁ z zebrania Zarządu PTWK z dnia 26 kwietnia 2002 roku

Obecni:
prof. A. Pajączkowska, prof. K. Sangwal, prof. S. Krukowski, prof. M. Kozielski, prof. M. Oszwałdowski, doc. Z. Żytkiewicz, dr. T. Klimczuk, dr. D. Pawlak, prof. W. Sadowski, doc. M. Berkowski.
Zebranie protokółował i przygotował do druku w Biuletynie PTWK Sekretarz doc. Marek Berkowski.

Zebranie odbyło się dnia 26 kwietnia 2002 r. w Poznaniu na Wydziale Fizyki Technicznej Politechniki Poznańskiej w drugim dniu trwania Sympozjum "Wzrost i Charakteryzacja Kryształów Objętościowych" zorganizowanego przez Sekcję Kryształów Objętościowych PTWK.

Porządek zebrania był następujący:

 • Powitanie uczestników: Prof. Marek Kozielski - Przew. Komitetu Symposium WCKO
 • Przyjęcie protokołu z poprzedniego zabrania, protokół jest dostępny na stronie internetowej PTWK: www.ptwk.org.pl (również w Mater. Elektr. ITME na początku kwietnia)
 • Rejestracja PTWK - Prof. A. Pajączkowska
 • Działalność sekcji Kryształów Objetościowych i Mikrostruktur - Prof. M. Kozielski i Prof. M. Oszwaldowski
 • Konferencja cienkowarstwowa 2003 - Prof. M. Oszwałdowski/ Z. Żytkiewicz
 • Konferencja Intermolecular Interactions in Matter. - Prof. A. Pajączkowska/W. Sadowski
 • Konferencja - Zakopane 2002, dziś i jutro - Prof. A. Pajączkowska
 • Konferencja ICCG-16 i szkoła ISSCG - 14 w Polsce - Prof. S. Krukowski/ A. Pajączkowska
 • Konferencja PTWK 2004 i zebranie sprawozdawcze - Prof. A. Pajączkowska
 • Medal/Nagroda prof. Jana Czochralskiego - Prof. A. Pajączkowska
 • Komisja Słownika Terminologii -Prof. K. Sangwal
 • Kapituła Komisji Nagród PTWK- Prof. S. Krukowski
 • Strona internetowa PTWK - Prof.A. Pajączkowska/ dr T. Klimczuk
 • Sprawy członkowskie - Prof. A. Pajączkowska/ M. Berkowski
 • Sprawy finansowe - Mgr.B. Kaczmarek
 • Wolne wnioski

Zebranie otworzył Przewodniczący Sympozjum prof. M. Kozielski i przekazał głos Pani Prezes PTWK prof. A. Pajączkowskiej, która powitała obecnych członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej oraz zaproszonego dr T. Klimczuka, który aktualnie prowadzi stronę internetową PTWK.

Następnie prowadząca zebranie Pani Prezes poprosiła członków Zarządu o formalne przyjęcie protokółu z poprzedniego zebrania (Materiały Elektroniczne nr .... tom.... 2002 str. 58/72) - który zostanie wysłany do członków Towarzystwa. Protokół przyjęto bez uwag.

Pani Prezes poinformowała zebranych o rejestracji statutu Towarzystwa przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XX Wydz. Gosp. w dniu 29.01.2002 r.

Zgodnie z przyjętym porządkiem zebrania Pani Prezes przekazała głos prof. M. Kozielskiemu, który przedstawił krótką informację o zorganizowanym Sympozjum. Prof. Kozielski zaproponował aby przewodniczący Sekcji zebrali od swoich członków informacje kto czym się zajmuje aby na jesieni można je było umieścić na stronie internetowej Towarzystwa. Prof. M. Oszwałdowski i doc. Z. Żytkiewicz poinformowali o tym, że Sekcja Mikrostruktur PTWK zamierza włączyć się w organizacje konferencji organizowanej przez prof. J. Kossuta we wrześniu przyszłego roku w Warszawie. Nazwa konferencji 5th International Workshop on MOLECULAR BEAM EPITAXY AND VAPOUR PHASE EPITAXY - GROWTH PHYSICS and TECHNOLOGY. Konferencja będzie trwała 5 dni. Finansowanie konferencji przez CELDIS, prof. Kossut nie oczekuje wsparcia finansowego z PTWK, wskazane jest jednak wystąpienie PTWK do KBN z wnioskiem o dofinansowanie jej organizacji. Podczas poprzedniej konferencji w roku 2001 wpisowe wynosiło około 600 PLN bez noclegów. Doc. Z. Żytkiewicz prosił o przemyślenie sugestii ewentualnych invited speakerów i krótkich prezentacji (oral). Na tej konferencji sesja posterowa nie jest przewidywana ale jest to kwestia otwarta, która przedyskutowana będzie na zebraniu Komitetu Programowego jesienią tego roku. Konferencja będzie angielskojęzyczna publikacja materiałów konferencji planowana jest w Thin Solid Films. Zebrani jednogłośnie wyrazili zgodę na to, że PTWK będzie współorganizatorem tej konferencji.

Prof. W. Sadowski przedstawił krótką informację o planowanej konferencji "Interactions in Matter" która do 2001 roku była organizowana wspólnie przez Politechnikę Lubelską i Politechnikę Gdańską. Podczas konferencji w Gdańsku we wrześniu 2001 pojawiła się koncepcja, aby w przyszłości włączyła się w jej organizację Politechnika Szczecińska. Prof. Sadowski zaproponował, aby następna konferencja została zorganizowana przez ośrodek w Szczecinie. Przewidywane jest współ finansowanie tej konferencji przez planowany grant NATOwski dot. "Oddziaływania w Zaawansowanych Funkcjonalnych Materiałach". Do chwili obecnej organizatorzy mają potwierdzenia od kilkunastu osób z zagranicy (Szwajcaria, Francja, Grecja, Ukraina) o planowanym udziale w Konferencji. Planowany termin wrzesień 2003 r. Konferencja planowana jest w Międzyzdrojach w Ośrodku Arkadii. Tematyka Konferencji taka sama jak planowanego grantu NATO co zwiększa szanse na jego uzyskanie. Prof. Sadowski zapytał czy PTWK będzie współorganizatorem tej konferencji. W dyskusji pojawiły się wątpliwości czy tematyki obu konferencji, które praktycznie prawie pokrywają się w czasie nie są za bliskie. Zastrzeżenia zgłosili prof. K. Sangwal, prof. M. Oszwałdowski i doc. Z. Żytkiewicz (jedynie w zakresie ew. przekrycia się czasowego konferencji organizowanych przez prof. Sadowskiego i prof. Kossuta. Wydaje się jednak, że ten problem znika, bo prof. Sadowski chce organizować konferencję na początku września, zaś konferencja w Warszawie będzie pod koniec września). Pozostali członkowie nie zgłosili zastrzeżeń. Zarząd ustalił, że prof. Sadowski we wrześniu przedstawi bardziej szczegółowy program Konferencji i wtedy zarząd podejmie ostateczną decyzję.

Następnie prof. A. Pajączkowska otworzyła dyskusje na temat konferencji ICSSC organizowanej przez WAT i PTWK w 2002 r. w Zakopanym. Pani Prezes przekazała zebranym informację, że prof. A. Rogalski w imieniu grupy organizatorów z WAT przekazuje organizację następnych konferencji całkowicie PTWK. Powstaje pytanie czy konferencja powinna odbywać się co 2 czy co 3 lata i czy należy utrzymać miejsce w którym się odbywała (Zakopane). W wyniku dyskusji ustalone zostały następujące zalecenia. Konferencja powinna odbywać się co 3 lata (począwszy od 2004 r.) w miesiącach wiosennych (IV - V) w Zakopanym i powinna być połączona z walnym zebraniem Towarzystwa i wyborem nowych władz PTWK. Prezes PTWK powinien być jedynym Chairmanem konferencji, a skład Komitetu Naukowego ustala zarząd PTWK.

Następnie prof. A. Pajączkowska poinformowała zebranych o wstępnych działaniach jakie podjeła w związku z możliwością powierzenia Polsce organizacji konferencji ICCG16. Pani Prezes odbyła szereg wizyt i rozmów (w wielu z nich uczestniczył prof. S. Krukowski) w tej sprawie z kierownictwem Unipressu, IF PAN, ITME, z prof. K. Łukasiewiczem z Komitetu Krystalografii PAN i z Sekretarzem KBN dr K. Frąckowiakiem. Wszędzie spotkała się z życzliwością i deklaracjami poparcia organizacji tej konferencji w Polsce. KBN ma możliwości poparcia finansowego tej konferencji. Ogólna opinia jest, że powinniśmy występować zarówno o organizację konferencji jak i towarzyszącej jej szkoły. Ogólna ilość uczestników konferencji jest przewidywana około 800 osób i konferencja może się odbyć na Politechnice Warszawskiej na Wydziale Fizyki. Politechnika Warszawska ma wystarczającą liczbę sal i audytoriów aby pomieścić wszystkich uczestników. W okolicach Politechniki jest szereg wygodnych hoteli, a Gmach Fizyki jest świeżo odnowiony i w doskonałej kondycji. Towarzysząca konferencji szkoła na około 150 osób mogła by się odbyć np.: w Gdańsku (organizacja prof. W. Sadowski). W wyniku dyskusji zebrani potwierdzili jednogłośnie, że Zarząd PTWK jest zainteresowany organizacją tej konferencji. Należy powołać nieformalną grupę i przygotować możliwie pełną informację o wszystkich sprawach organizacyjnych. Informacja ta powinna zostać przekazana wszystkim Ośrodkom wspierającym. Na 2004 r. na konferencję ICCG15 w Grenoble trzeba mieć przygotowaną pełną prezentację. Stwierdzono również, że Prof. S. Krukowski jako Prezes elekt PTWK, czyli Prezes w kadencji 2004-2007 powinien być wiodącą osobą we wszystkich sprawach związanych z organizacją tej konferencji.

Pani Prezes poinformowała, że została ustanowiona międzynarodowa nagroda, medal im. Prof. J. Czochralskiego ufundowana początkowo przez dwie organizacje Japońską wzrostu kryształów reprezentowaną przez Prof. T. Fukuda i E-MRS-dla Europy Centralnej i Wschodniej reprezentowany przez prof. R. Ciacha. Aktualnie są prowadzone uzgodnienia miedzy tymi organizacjami, że będzie to jedna wspólna Kapituła nagrody "Jan Czochralski Award-Medal' przyznawana jednego roku przez kraje azjatyckie (The Asian Society for Crystal Growth and Crystal Technology, president prof. T. Fukuda), a następnego roku przez E-MRS, reprezentowany przez Dr P. Sifferta.

Następnie doc. Z. Żytkiewicz poinformował zebranych, że Komisja Terminologii Wzrostu i Charakteryzacji Kryształów i Warstw Epitaksjalnych powołana do opracowania Słownika Terminologicznego rozpoczęła prace. Komisja ukonstytuowała się 15.03. 2002 i przewodniczącym został Doc. Żytkiewicz. Zostanie opracowany zbiór haseł (lista key words). Komisja prosi o sugestie czy ma to być proste tłumaczenie czy coś więcej. Z wstępnych rozmów przeprowadzonych z Dyrektorem ITME wynika, że słownik mógłby być wydrukowany w Pracach ITME, sprawa jednak wymaga dalszych szczegółowych uzgodnień.

Prof. S. Krukowski złożył sprawozdanie z działalności Kapituły Komisji Nagród. Pierwsze zebranie Kapituły zostało zaplanowane na 21 VI 2002 r. w Warszawie. Na tym zebraniu Kapituła się ukonstytuuje. Pojawia się pytanie czy są pieniądze na te nagrody? W trakcie dyskusji stwierdzono, że nagroda powinna być przyznawana raz na 3 lata, z okazji zjazdu PTWK, w wysokości rzędu 10 000 PLN. Istnieje jednak problem pozyskania takich pieniędzy.

Następnie poruszone zostały problemy związane ze stroną internetową Towarzystwa. Dr T. Klimczuk poinformował o stałym uaktualnianiu adresów e-mailowych członków PTWK. Poruszono również sprawę używania komendy "to all". Ustalono, że należy zdjąć adres "to all' ze strony internetowej. Stwierdzono, że wiadomość do wszystkich może wysłać tylko dr Klimczuk, ale musi o tym wiedzieć Prezes. Na stronie internetowej powinno pojawić się również "logo" Towarzystwa. Na stronie internetowej powinien być także "link" do KBN.

Sprawy członkowskie: doc. M. Berkowski poinformował zebranych, że mamy deklaracje 10 -ciu nowych członków: profesorowie M. Godlewski, J. Kossut, A. Piotrowska; dr hab. M. Leszczyński, Marta Cieplak; dr M. Boćkowski, T. Klimczuk, T. Piotrowski, Z. Romanowski; mgr G. Nowak. . Zarząd jednogłośnie zaakceptował i z przyjemnością wita w naszym gronie wszystkich nowych członków Towarzystwa.

Sprawy finansowe: Panią Skarbnik reprezentowała dr D. Pawlak, która poinformowała, że na koncie Towarzystwa znajduje się 6 517.51 PLN. Mamy trzech członków wspierających CEMAT Silikon S.A., Unipress i ITME. Pani dr Pawlak poinformowała, że wnioski do KBN o pieniądze należy składać do września każdego roku. Należy podać na jakie konkretne cele potrzebne są te pieniądze (np.: wydanie materiałów konferencyjnych itp.). Pani dr Pawlak została powołana przez Panią Prezes do prowadzenia spraw finansowych dotyczących współpracy z KBN, sprawa jest istotna ze względu na planowaną organizacje w/w konferencji przez PTWK

W wolnych wnioskach Pani Prezes poinformowała zebranych, że pojawiła się strona internetowa Sylwestra Czochralskiego (krewnego ?) Profesora. Prof. A. Pajączkowska zaproponowała aby na stronie Towarzystwa zrobić "link" do strony internetowej S. Czochralskiego. Kończąc zebranie Pani Prezes podziękowała prof. M. Kozielskiemu za gościnę i umożliwienie przeprowadzenia zebrania. Na tym zebranie zakończono.

Następne zebranie Zarządu jest przewidziane w czasie konferencji w Zakopanem w październiku 2002.

Sekretarz PTWK
Doc. Dr hab. Marek Berkowski

Poznań 26.04.2002 r.