PROTOKÓŁ z trzeciego zebrania Zarządu PTWK z dnia 26 lutego 2003 roku

Obecni:
prof. A. Pajączkowska, prof. S. Krukowski, prof. M. Kozielski, prof. M. Oszwałdowski, doc. M. Berkowski, mgr.B. Kaczmarek, prof. B. Hilczer

Zebranie odbyło się dnia 26 lutego 2003 r. w Warszawie w Instytucie Technologii Materiałów Elektronicznych

Porządek zebrania był następujący:
 • Powitanie uczestników: Prof. Anna Pajączkowska Prezes PTWK
 • Przyjęcie protokołu z poprzedniego zabrania, protokół jest dostępny na stronie internetowej PTWK (również w Mater. Elektr. ITME)
 • Działalność sekcji Kryształów Objetościowych i Mikrostruktur - Prof. M. Kozielski i Prof. M. Oszwałdowski
 • Konferencja cienkowarstwowa 2003 - Prof. M. Oszwałdowski
 • Konferencja im. Czochralskiego Kcynia - Toruń 26-27.04.2003 r.
 • Konferencja PTWK 2004 - Prof. A. Pajączkowska
 • Konferencja ICCG-16 i szkoła ISSCG - 14 w Polsce - Prof. S. Krukowski/ A. Pajączkowska
 • Medal/Nagroda prof. Jana Czochralskiego - Prof. A. Pajączkowska
 • Komisja Słownika Terminologii -Prof. A. Pajączkowska
 • Kapituła Komisji Nagród PTWK- Prof.
 • Strona internetowa PTWK - Prof.A. Pajączkowska/
 • Sprawy członkowskie - Prof. A. Pajączkowska/ M. Berkowski
 • Sprawy finansowe - Mgr. B. Kaczmarek
 • Wolne wnioski

Ad 1. Pani Prezes powitała zebranych gości i członków Zarządu PTWK.

Ad.3 Protokół z poprzedniego zebrania został przyjęty bez uwag.

Ad.3 Prof. Oszwałdowski zabrał głos na temat strony internetowej organizowanego przez niego Seminarium znajdującej się na serwerze Politechniki Poznańskiej i umieszczonej na Wydziale Fizyki Technicznej (WFT). Pomimo tego, że prawie rok minął od Seminarium organizowanego w Poznaniu ciągle jest duże zainteresowanie tą stroną internetową. Jest ona często odwiedzana i kierowane są do Organizatorów prośby o materiały z tego Seminarium. Prof. Pajączkowska powiedziała, że strona internetowa PTWK jest aktualizowana na bieżąco, nieaktualny jest tylko stan członków Towarzystwa. Przy tej okazji skierowała prośbę do Sekretarza i Skarbnika aby uaktualnili wspólnie stan członków PTWK oraz adresy e-mailowe i informacje o zainteresowaniach naukowych członków. Prof. Kozielski zasugerował aby przy okazji konferencji w Zakopanem ustalić dokładnie ilu członków liczy sekcja kryształów objętościowych, a ilu sekcja cienkowarstwowa.

Ad. 4 Tematyka sympozjum dot. cienkich warstw jest organizowana w ramach konferencji E-MRS Fall Meeting w Warszawie w dniach 15-19.09.2003 r. przy współudziale PTWK, organizatorami sympozjum są prof. Kossut i Żytkiewicz. Przewodniczącymi Komitetu E-MRS, Fall Meeting są Prof. A. Mycielski, Prof. K. Kurzydłowski. Konferencje E-MRS będą organizowane raz w roku, w formie sympozjów o różnej aktualnej tematyce, począwszy od 2003. E-MRS wykazuje duże zainteresowanie rozszerzeniem swojej działalności na kraje Europy środkowej i wschodniej.

Ad.5 Sympozjum poświęcone pamięci prof. J. Czochralskiego jest organizowane w Toruniu i Kcynii w kwietniu 2003. Zaproszone osoby do Komitetu Honorowego przyjęły zaproszenia. Prezydent RP objął patronatem Sympozjum. Omówiony został skład Komitetu Organizacyjnego w którego skład wchodzą PTWK, UMK, Gmina i Miasto Kcynia we współpracy z Niemieckim Towarzystwem Wzrostu Kryształów oraz E-MRS. E-MRS początkowo wyrażał zainteresowanie udziałem i sponsorowaniem Sympozjum, w ostatnim czasie urwała się korespondencja. Sponsorzy Sympozjum - nie wszyscy wyrazili ostateczną zgodę. Dotychczasowe fundusze pozwalają na podjęcie decyzji, że doktoranci którzy chcą wziąć udział w Sympozjum zostaną zwolnieni z opłaty konferencyjnej jeżeli przedstawią prace do prezentacji plakatowej. Ponadto zaproszeni wykładowcy Cz-sympozjum zostaną zakwaterowani na koszt Sympozjum i będą zwolnieni z opłaty konferencyjnej, a goście honorowi zostaną zwolnieni jedynie z opłaty konferencyjnej.

Podczas Cz- Sympozjum miała być przyznawana nagroda i medal im. Czochralskiego. Niestety nie doszło do ostatecznego porozumienia z E-MRS-em i rozmowy zostały przerwane. E-MRS sugerował, aby Profesora Czochralskiego promować na naukowca Europy i aby jego popiersie znalazło się w Strasburgu, w siedzibie Parlamentu Europejskiego. Prezydent Kwaśniewski przyjął honorowy patronat nad Sympozjum. Prezydent w swoim piśmie wyraził gorące poparcie rozpowszechniania nazwisk wybitnych Polaków, które zostały zapomniane, i również Prof. Czochralskiego. Informację o Sympozjum podał Biuletyn Niemieckiego Towarzystwa Wzrostu Kryształów. Obiecano zamieścić również informację o naszej Konferencji w Zakopanym w 2004 r. W początku kwietnia będzie rozsyłany do gości zaproszonych ostateczny tekst zawiadomienia o Cz-Sympozjum, dla uczestników znajduje się bieżąca informacja na stronie internetowej PTWK.

Ad. 6 Konferencja PTWK w 2004 r. będzie wspólna z konferencją ICSSC o wieloletniej tradycji, która była dotychczas organizowana przez WAT. Będzie to jedna konferencja pod względem organizacyjnym. W celu podtrzymania tradycji miejscem Konferencji jest Zakopane, informacja o tym była anonsowana w 2002 r. na ostatniej Konferencji organizowanej przez WAT przy współudziale PTWK. Konferencja będzie połączona z zebraniem PTWK. Czas trwania Konferencji 16-20.05.2004 r. miejsce Kościelisko - Zakopane. Informacja o tym znajduje się na stronie internetowej PTWK. Powstanie strona, która będzie prowadzona przez dr Tomka Klimczuka. Ustalono, że przewodniczącymi Komitetu Naukowego będą Prezes PTWK i Prezes elekt (Prof. A. Pajączkowska i S. Krukowski). Tematyka i zakres konferencji będzie utrzymany tak jak w poprzedniej Konferencji z uwzględnieniem aspektu zastosowań kryształów w opto- i nano- elektronice. Ustalono, że będą trzy komitety: Komitet Naukowy - Scientific Comm., Doradczy - Advisory Committee i Komitet Organizacyjny. Do Komitetu Naukowego wchodzą: prezesi PTWK, przewodniczący sekcji, sekretarz oraz przedstawiciele instytucji współ organizujących konferencje oraz przewodniczący ostatniej konferencji. Sprawy wydawnicze sugeruje się powierzyć prof. Sangwalowi (guest editor) i prof. Rogalskiemu. Przewodniczący komitetu wydawniczego powinien wchodzić do komitetu naukowego konferencji. Dyskutowano również, że należy wyznaczyć osobę, która zajmie się sprawą prezentacji firm, które chcą reklamować swoje produkty w czasie trwania Konferencji. Podano kandydaturę z UNIPRESS-u. Zwrócono uwagę, aby był podany wzór abstraktu, który ma być nadsyłany przez uczestników. Aktualne informacje o Konferencji powinny się ukazywać na stronie internetowej PTWK. Należy przewidzieć osobę w Komitecie Organizacyjnym, która będzie zajmować się „social programem”. Następnie dyskutowano zgłoszone osoby zaproszonych wykładowców (ustalono, że może to być 15 osób i dyskutowano zgłaszane kandydatury do wygłoszenia wykładu im. Czochralskiego. Ostateczne decyzje będą podjęte po przeprowadzeniu przez kol. S. Krukowskiego sprawdzenia ilości publikacji zgłoszonych kandydatur. Rozważano również zaproponowanie Dyrektorowi Instytutu Fizyki PAN włączenie się Instytutu we współ organizację i współ finansowanie Konferencji. Uzgodniono, że do końca marca zostaną ustalone sprawy personalne. Dyskutowano również orientacyjny kosztorys Konferencji. Proponuje się, aby koszt uczestnictwa wynosił 1200 zł. Dyskutowano obniżenie kosztów dla studentów, członków PTWK (doktoranci 600 zł, członkowie PTWK 800 zł) oraz założono, że zaproszeni wykładowcy są na koszt organizatora (zakwaterowanie i wyżywienie).

Ad. 7 Następnie omawiano sprawy dot. organizacji ISCCS 2010 w Polsce. Prof. Krukowski przedstawił koszty organizacji ostatniej konferencji w Japonii. Opłata konferencyjna wynosiła około 300 $, połowa ludzi płaciła za udział w konferencji (40 mln jenów), wpływy od przemysłu wyniosły 18 mln jenów. Koszt Konferencji powinien się zamknąć w kwocie około 500 000 $. W Grenoble 2004 zostanie podjęta decyzja, gdzie odbędzie się konferencja w 2010 r. Stwierdzono, że jeśli podtrzymujemy decyzje o organizacje ISCCS w Polsce to należy powołać zespół, który przygotuje wystąpienie podczas Konferencji w Grenoble. Trzeba uzgodnić czas na prezentację taki sam jak dostaną ewentualni konkurenci - t.zn. Chiny. Prof. S. Krukowski wystąpi w tej sprawie do Przewodniczącego Konferencji w Grenoble. Ustalono, że zostanie powołany komitet składający się z przedstawicieli kilku instytutów w celu przygotowania oferty, organizacją zajmie się prof. Krukowski.

Ad.8 W sprawie słownika terminologii, Prof. Pajączkowska poinformowała zebranych, że dla przyśpieszenia prac nad słownikiem zaproponowała prof. Sangwalowi skontaktowanie się z prof. Pietraszką z Wrocławia, który prowadzi podobne prace w ramach działalności Komitetu Krystalografii PAN. Podobny słownik był wydany przed wieloma laty przez ten Komitet i jest obecnie wznawiany.

Ad. 9 Następnie dyskutowano sprawy związane z nagrodą PTWK przyznawanej za wybitne prace doktorskie. W imieniu Kapituły omawiała zagadnienie przewodnicząca, Prof. Bożena Hilczer. Ustalono, że do 15 listopada 2003 jest termin składania wniosków dot. prac doktorskich zakończonych lub po recenzjach w okresie od ostatniego Walnego Zebrania do w/w terminu. Propozycją nagrody jest dyplom i bezpłatny udział w Konferencji z pełnym pokryciem kosztów i prawem do wygłoszenia wykładu. Pierwsza informacja zostanie skierowana do dyrektorów placówek naukowych i dziekanów uczelni po 15 marca, druga przypominająca na początku października. Kapituła powinna się zebrać do 15 grudnia i podjąć decyzję. Sprawami organizacyjnymi zajmuje się prof. Hilczer, która zwróciła uwagę na trudności współpracy z niektórymi członkami kapituły.

Ad. 10 Sprawy członkowskie zostały omówione wcześniej przy okazji omawiania pkt. 3.

Ad. 11 Sprawy finansowe przedstawiła Pani mgr B. Kaczmarek, skarbnik PTWK. Poinformowała, że na koncie PTWK znajduje się 6800 zł. Bank Milenium pobiera opłatę 15zł/miesiąc za prowadzenie rachunku. W związku z organizacją konferencji uzyskano zgodę na przewalutowanie wpływów dewizowych. Pani skarbnik poinformowała, że zapłaciliśmy karę za zaległe rozliczenia z KBN, poprzedniej kadencji oraz że ostatnio z pieniędzy zebranych i dopłaty z konta PTWK przekazaliśmy kwotę 4000 zł do Kcyni na realizacje pomnika Czochralskiego - zostaniemy wymienieni na cokole pomnika jako darczyńcy.

Ad. 12 Wolne wnioski. Ustalono, że zostanie wypłacona nagroda w wysokości 500 zł dla osoby przygotowującej szatę graficzną informatora i programu Cz-Sympozjum w Toruniu i Kcynii.

Pani Prezes podziękowała obecnym i pożegnała zebranych i na tym zebranie zakończono.

Warszawa 26.02.2003 r.

Protokołował: Sekretarz dr hab. Marek Berkowski