Protokół z szóstego zebrania Zarządu Polskiego Towarzystwa Wzrostu Kryształów 25. 09 2003

Obecni: prof. A. Pajączkowska, prof. S. Krukowski, prof. M. Oszwałdowski, prof. K. Sangwal, prof. A. Rogalski, doc. Z. Żytkiewicz, doc. M. Berkowski, mgr.B. Kaczmarek

Zebranie odbyło się dnia 25 września 2003 r. w Warszawie w Instytucie Technologii Materiałów Elektronicznych

Porządek zebrania był następujący:

  • Powitanie uczestników przez Dyrektora ITME dr Zygmunta Łuczyńskiego
  • Przyjęcie protokołu z poprzedniego zabrania, protokół jest dostępny na stronie internetowej PTWK
  • Konferencja - Kościelisko/Zakopane 16-20. 05. 2004 i zebranie sprawozdawcze (miejsce, program, zaproszeni wykładowcy, komitety, finanse, publikacje: zebranie i przygotowanie manuskryptów do publikacji) - Prof. A. Pajączkowska/ S. Krukowski / A. Rogalski / K. Sangwal (strona internetowa konferencji: www.ptwk.org.pl/ICSSC-7PCCG/)
  • Sprawozdanie z konferencji: Cz-Sympozjum - Prof. A. Pajączkowska/ S. Krukowski
  • Konferencja ICCG-16 i szkoła ISSCG - 14 w Polsce, 2010 - Prof. S. Krukowski
  • Komisja Słownika Terminologii - Prof. K. Sangwal
  • Sprawy członkowskie - Prof. A. Pajączkowska/ M. Berkowski/ B. Kaczmarek (proszę o uaktualnienie członków - ważne ze względu na korespondencje)
  • Sprawy finansowe: prowadzenie księgowości i sprawozdawczości - mgr Barbara Kaczmarek
  • Sprawa Konferencji MRS
  • Wolne wnioski

1.    Prof. Pajączkowska przywitała zebranych i przekazała głos Dr. Łuczyńskiemu. Dyrektor Łuczyński powitał zebranych i poinformował ich o kilku interesujących sprawach w które aktualnie zaangażowany jest ITME. Poinformował o projekcie zamawianym z KBN: dot. kryształów laserowych i warstw AIIBVI i AIIIBV: "Moduły optoelektroniczne do zastosowań ..." i o powołaniu Konsorcjum w skład którego wchodzi Instytut. Będzie ono w przyszłości zabiegać o fundusze strukturalne z UE.
W dziedzinie wzrostu kryształów w ITME pracują dwie fabryki: CEMAT produkcja krzemu, wydział epitaksji krzemu w pomieszczeniach klasy 100 i UMICOR - belgijska firma produkująca InP. Firma Vigo z WAT zajmuje się epitaksją AIIBVI . ITME dostał nagrodę za I miejsce wśród Instytutów Naukowo Badawczych. Ostatnio w ITME do pracy przyjętych zostało kilkunastu młodych ludzi, część z nich została przeszkolona dla firmy UMICOR.

2.    Zarząd przyjął protokół z poprzedniego zebrania bez poprawek.

3.    Profesor Pajączkowska rozpoczęła omawianie spraw organizacyjnych związanych z Konferencją, która odbędzie się w Kościelisku/Zakopanem w dniach 16-20. 05. 2004 r. Kupiona została drukarka kolorowa A3 z pieniędzy ITME i istnieje stała możliwość dodrukowywania plakatów informujących o Konferencji. Jeżeli jest taka potrzeba można również wysłać plakat za granicę poprzez pocztę e-mail. Planowany pełny koszt Konferencji wynosić będzie dla uczestników 1200 PLN, dla członków PTWK i osób towarzyszących 800 PLN, dla studentów 600 PLN. Jeżeli będzie taka potrzeba to opłatę za Konferencję można będzie rozbić na wpisowe i pozostałe koszty. Dla studentów nie będzie opłaty za wpisowe, jedynie koszt hotelu i diety, które można rozliczyć w ramach delegacji służbowej. Prof. Pajączkowska i prof. Krukowski zaproponowali wstępny podział czasu dla wykładowców. Jest 17 invited speakerów. Zaproponowali aby wykład im. Czochralskiego trwał 45 min., wykłady zaproszone po 35 min. a prezentacja ustna (contributed lecture) 15 min. Doc. Żytkiewicz zaproponował aby każdy uczestnik przedstawiający poster na konferencji dostał 5 min na jego prezentację. Propozycja ta nie została zaakceptowana przez Zarząd. Prof. Sangwal zaproponował aby wykłady zaproszone trwały 30 min a prof. Rogalski aby prezentacje ustne trwały po 20 min. Po dyskusji Zarząd zaakceptował następujący podział czasu przeznaczonego na prezentacje: wykład im. Czochralskiego 45 min., wykłady zaproszone po 30 min. a prezentacja ustna 15 min. Na Konferencji zaprezentowanych zostanie 17 wykładów zaproszonych i 23 prezentacje ustne. Dotychczas zrobiono wystąpienie o dotacje finansową do Komitetu Krystalografii PAN, Ministerstwa Nauki oraz do kilku instytucji. Profesorowie K. Sangwal i A. Rogalski odpowiadają odpowiednio za druk prac w Crystal Res. Technology i w Opto-Electronics Review są "guest editors" tych czasopism. Przygotują oni pełną informację na temat formy w jakiej maja być przygotowane manuskrypty i zostanie ona umieszczona na stronie internetowej PTWK. Prof. Pajączkowska poruszyła temat rozszerzenia składu Advisory Committee o osoby z Ośrodków Naukowych, które nie są dotychczas reprezentowane. Po dyskusji Zarząd zdecydował nie rozszerzać Komitetu Doradczego. Poruszony został problem aktualizacji adresów e-mailowych członków PTWK za tą sprawę są odpowiedzialni sekretarz w porozumieniu ze skarbnikiem PTWK. Aktualizacja ta jest szczególnie ważna dlatego bo wszystkie sprawy organizacyjne Konferencji będą załatwiane przez internet drogą e-mailową.
Profesor Pajączkowska zwróciła uwagę, ze należy rozpowszechnić informacje o organizacji konkursu na prace doktorskie, one nie dotarły do wszystkich zainteresowanych. W tym celu w porozumieniu z prof. Hilczer będą rozesłane listy oraz informacja będzie rozesłana przez internet do wszystkich członków PTWK przez dr Klimczuka. Również oprócz wysłania plakatów, będzie rozesłana informacja o konferencji poprzez e-mail i internet do wszystkich, którzy mogą być nią zainteresowani.

4.    Profesor Krukowski przedstawił krótką informacje o Konferencji MRS, która odbyła się we wrześniu w Warszawie. Głównymi organizatorami byli profesorowie: Kurzydłowski, Mycielski i Krukowski. W 5 sympozjach Konferencji wzięło udział łącznie ponad 500 osób. Największym problemem były osoby, które zgłosiły się na konferencję, a następnie nie przyjechały i nie zawiadomiły o tym organizatorów. W konsekwencji przewodniczący sesji (sympozjów) nie wiedzą ile osób będzie na ich sesji. Sprawy organizacyjne konferencji prowadziła firma Congresor - wszystko można było zamówić przez internet łącznie z hotelem i przywiezieniem z lotniska i zawiezieniem na lotnisko. Politechnika Warszawska jest bardzo dobrym miejscem na organizację konferencji, ale w końcu września (poza zajęciami studenckimi). Firma Congresor prowadziła całość spraw finansowych konferencji. Błędem było, że nie został zrealizowany sztywny podział uczestników na sympozja. W konsekwencji przewodniczący sympozjów nie wiedzą nawet komu mają wysłać materiały konferencyjne. W przyszłości będą dwie konferencje MRS jedna w Strasburgu, druga w Warszawie. Na temat przyszłości tej konferencji trzeba negocjować z dr Sifterem.

5.    Sprawy dotyczące organizacji międzynarodowej konferencji wzrostu kryształów w 2010 r. Prof. Krukowski napisał do Grenoble, że Polska jest zainteresowana organizacją tej konferencji. W odpowiedzi dowiedział się, że będziemy mogli zaprezentować się w 2004 r. tak samo jak i inni zainteresowani. Stanowisko prof. Schibera jest takie: wcześniej został przyjęty klucz geograficzny z którego wynika, że w 2010 r. konferencja powinna być zorganizowana w Azji.

6.    Komisja słownika terminologii. Prof. Sangwal poinformował, że w ciągu dwóch tygodni zostanie przygotowana pierwsza wersja słownika. Komisja będzie nad tą wersją pracować dalej.

7.    Sprawy członkowskie. Sekretarz i skarbnik Towarzystwa zajmą się uaktualnieniem listy członków PTWK i ich adresów internetowych.

8.    Sprawy finansowe. Na posiedzeniu w dniu dzisiejszym zarząd przyjął Uchwałę Nr 1/2003 zawierającą bilans, rachunek zysków i strat oraz informację dodatkową za rok 2002.

9.    Następne zebranie Zarządu PTWK planowane jest 25. 02.2004 (środa)

10.    Prof. Pajączkowska podziękowała uczestnikom za udział i zamknęła zebranie.

Protokółował:
Sekretarz PTWK - dr hab. Marek Berkowski