Protokół z siódmego zebrania Zarządu Polskiego Towarzystwa Wzrostu Kryształów 25. 02 2004

Obecni: A. Pajączkowska, prof. S. Krukowski, prof. K. Sangwal, prof. M. Oszwałdowski, prof. M. Kozielski, prof. B. Hilczer, prof. A. Rogalski, doc. Z. Żytkiewicz, doc. M. Berkowski, mgr.B. Kaczmarek

Zebranie odbyło się dnia 25 lutego 2004 r. w Warszawie w Instytucie Technologii Materiałów Elektronicznych. Porządek zebrania był następujący:

  • Powitanie uczestników przez Dyrektora ITME dr Zygmunta Łuczyńskiego,
  • Przyjęcie protokołu z poprzedniego zebrania,
  • Konferencja - Kościelisko/Zakopane 16-20. 05. 2004 i zebranie sprawozdawcze (miejsce, program, zaproszeni wykładowcy, komitety, finanse, publikacje: zebranie i przygotowanie manuskryptów do publikacji) - Prof. A. Pajączkowska, S. Krukowski, A. Rogalski, K. Sangwal,
  • Konkurs prac doktorskich/ wyniki - prof. B. Hilczer / S. Krukowski,
  • Konferencja ICCG-16 i szkoła ISSCG - 14 w Polsce, 2010 - Prof. S. Krukowski,
  • Komisja Słownika Terminologii - Prof. K. Sangwal,
  • Sprawa członka dożywotniego (zgodnie ze statutem) - ustalenie składki członkowskiej - A. Pajączkowska,
  • Sprawy finansowe: prowadzenie księgowości i sprawozdawczości - mgr Barbara Kaczmarek,
  • Wolne wnioski

1.    Prof. Pajączkowska przywitała zebranych i przekazała głos Dr. Łuczyńskiemu. Dyrektor Łuczyński powitał zebranych i poinformował ich o kilku interesujących sprawach. Dyrektor Łuczyński otrzymał list z Politechniki Łódzkiej informujący, że Zespół Technologii Wzrostu Kryształów został przeniesiony do Instytutu Matematyki P.Ł. W ITME działa urządzenie do otrzymywania monokryształów krzemu w silnym polu magnetycznym (do 5 kGs). W ostatnim okresie powstała na terenie ITME Polsko Belgijska spółka powołana do otrzymywania kryształów InP, ale również innych kryształów t.j. AIIIBV i potrójnych związków półprzewodnikowych.

2.    Zarząd przyjął protokół z poprzedniego zebrania bez poprawek.

3.    Profesor Hilczer zreferowała wyniki konkursu prac doktorskich. Regulamin konkursu został rozesłany do 70 katedr i Instytutów jeszcze w lecie ubiegłego roku. Wpłynęło szereg prac: dr Magdalena Skutecka - promotor prof. Ewa Talik z Uniwersytetu śląskiego, dr Krzysztof Łapsa - promotor prof. Mirosław Drozdowski z Instytutu Fizyki Technicznej Politechniki Poznanskiej, dr Agata Jasik - promotor prof. Jerzy Kryszewski z Instytutu Mikro i Optoelektroniki Politechniki Warszawskiej, dr Robert Dwiliński - promotor prof. Maria Kamińska z Instytutu Fizyki Doświadczalnej Uniwersytetu Warszawskiego. Kapituła konkursu zdecydowała wyróżnić pracę doktorską Magdaleny Skuteckiej dotyczącą struktury elektronowej i własności magnetycznych monokryształów GdTAl (T - metal przejściowy). Praca oparta była na badaniach 7 monokryształów i 3 polikryształów związków międzymetalicznych. Określono ich skład, strukturę krystaliczną, strukturę elektronową, własności magnetyczne i elektryczne. Opublikowano 5 prac dotyczących badań tych materiałów.

4.    Profesor Pajączkowska zreferowała sprawy związane z Konferencją - Kościelisko/ Zakopane 16-20. 05. 2004 r. Dom WDW w którym odbywać się będzie Konferencja został odnowiony. Na konferencji spodziewamy się około 170 osób. Zaakceptowanych zostało 110 plakatów, 18 wystąpień ustnych (oral presentation) i 20 referatów zaproszonych (inv. speakers). Wszyscy, których prace zostały zaakceptowane zostali poinformowani, że manuskrypty mają dostarczyć w dniu rozpoczęcia konferencji t.zn. 16.05. O dofinansowanie udziału w konferencji wystąpiła grupa około 10 osób. Koszt konferencji 1200 zł, dla członków, 800 zł, a dla doktorantów 600 zł. Koszty zakwaterowania w związku z odnowieniem budynku wzrosły o około 50%. Kilka osób uczestników konferencji dofinansowuje Politechnika Łódzka, otrzymaliśmy również dotację z KBN. Korespondencja ze wszystkimi uczestnikami konferencji prowadzona jest przez pocztę e-mailową. Publikacja prac będzie w Opto-elektronics Review i Crystal Research & Technology. Następnie dyskutowano ile prac będzie można wydrukować i jakie będą tego koszty. Profesor Rogalski poinformował, że w Opto-electronics Rev. będzie można wydrukować najwyżej 50 prac w dwóch numerach. Profesor Pajączkowska poinformowała również o przygotowaniu książki abstraktów i wykonaniu projektu plakietki konferencji. W wyniku dyskusji ustalono również, że obecna konferencja ICSSC powinna mieć Nr 4. Profesor Krukowski poinformował zebranych, że prof. M. Leszczyński prowadzi sprawę wystaw firm podczas konferencji. Do chwili obecnej ma zgłoszenie tylko od Philipsa. Następnie dyskutowano problem z jakiego grona powinno się dobierać przewodniczących sesji. W wyniku dyskusji zdecydowano, że w pierwszej kolejności zostaną o to poproszeni goście z innych krajów, a dopiero w wypadku niemożliwości obsadzenia wszystkich sesji będą to osoby z komitetu naukowego. Prof. Pajączkowska poinformowała zebranych, że prof. M. Herman będzie miał w czasie Zjazdu PTWK 15 min. wystąpienie na temat działalności Centrum Naukowego PAN w Wiedniu. Poinformowała również o planowanym programie dla osób towarzyszących w trakcie trwania konferencji. Wydawanie kluczy dla uczestników konferencji rozpocznie się w niedzielę od godz. 14-tej, a o godz. 20-tej planowane jest rozpoczęcie "welcome party". Prof. Pajączkowska podała propozycje, aby zebranie sprawozdawczo - wyborcze PTWK podczas trwania konferencji poprowadził profesor M. Drozdowski.

5.    Profesor Krukowski przedstawił krótką informacje na temat starań o powierzenie Polsce organizacji Konferencji Międzynarodowej ICCG 16 w 2010 r. Otrzymaliśmy propozycje, że na konferencji w Grenoble, gdzie będzie podejmowana decyzja komu zostanie powierzona organizacja konferencji w 2010 r. możemy przedstawić transparent lub plakat reklamujący Polskę jako miejsce przyszłej konferencji. My chcielibyśmy aby prezentacja nie miała biernej formy tylko formę ustną w wymiarze czasu około 10 min. Zdecydowano, że można napisać do prof. Sekerki z prośbą o zgodę na taką formę prezentacji.

6.    Profesor Sangwal poinformował zebranych o działalności Komisji słownika terminologii. 30 stron haseł słownika zostało już przygotowane. Komisja podejmie działania, aby umieścić je na stronie internetowej PTWK. Będzie to możliwe za dwa tygodnie. Tą propozycję członkowie skrytykowali, uważali, że słownik powinien ukazać się w formie drukowanej, dla podkreślenia wysiłku autorów (prof. Sangwala i Żytkiewicza).

7.    Profesor Pajączkowska poinformowała, że zgodnie z istniejącym zapisem w statucie PTWK istnieją zapytania w sprawie zasad uzyskania statusu członka dożywotniego. Prowadzono dyskusje na temat ustalenia wysokości składki członkowskiej dla członka dożywotniego. Ustalono, że na zebraniu sprawozdawczo wyborczym zostanie postawiony wniosek aby wysokość składki dożywotniej wynosiła odpowiednik 100 Euro i aby była ona ustalana na każdą najbliższą 3 letnią kadencję władz PTWK.

8.    Skarbnik PTWK mgr Barbara Kaczmarek poinformowała zebranych, że mamy na koncie ponad 8 tys. zł.

9.    W ramach wolnych wniosków zebrani zostali poinformowani, że na członków Advisory Committee czasopisma Crystal Res. & Technology zastali powołani profesorowie Sangwal i Pajączkowska. Ponadto zebrani upoważnili Prezesa PTWK do wystąpienia do Instytutu Pamięci Narodowej w sprawie zbadania przeszłości wojennej prof. Czochralskiego.

Protokółował
Sekretarz PTWK - dr hab. Marek Berkowski