Protokół
IV ZEBRANIA ZARZĄDU PTWK

Czwarte Zebranie Zarządu PTWK kadencji 2004-2007 odbyło się w dniu 23 listopada 2005 roku, w Warszawie, w siedzibie CBW PAN, ul. Sokołowska 29/37. Obecni: Stanisław Krukowski, Anna Pajączkowska, Ewa Talik, Michał Leszczyński, Bolesław Łucznik, Wojciech Sadowski, Tomasz Klimczuk.

Program Zebrania:

 1. Powitanie uczestników przez Dyrektora CBW PAN - prof. S. Porowski
 2. Przyjęcie protokołu z III Zebrania Zarządu PTWK - prof. S. Krukowski, dr D. Pawlak, dr. T. Klimczuk
 3. Omówienie działań dla uzyskania przez PTWK statusu organizacji pożytku publicznego - prof. S. Krukowski, dr D. Pawlak
 4. Przygotowania do Konferencji PTWK 2007r - prof. S. Krukowski, prof. A. Pajączkowska
 5. Udział PTWK w organizacji konferencji w Berlinie - prof. S. Krukowski, prof. A. Pajączkowska
 6. Przygotowanie PTWK do przedstawienia kandydatury do organizacji konferencji IOCG w 2013r - prof. W. Sadowski
 7. Sprawozdanie z postępu prac Sekcji Kryształów Objętościowych (w tym strona internetowa) - prof. E. Talik
 8. Sprawozdanie z postępu prac Sekcji Mikrostruktur Krystalicznych (w tym strona internetowa) - prof. M. Leszczyński
 9. Wyniki badań archiwalnych (historycznych) na temat prof. J. Czochralskiego prof. A. Pajączkowska
 10. Plan prowadzenia wykładów z teorii i metod krystalizacji - prof. S. Krukowski, prof. M. Leszczyński
 11. Sprawy organizacyjno-członkowskie - prof. S. Krukowski
 12. Strona internetowa PTWK - dr T. Klimczuk
 13. Sprawy finansowe: prowadzenie księgowości i sprawozdawczości - mgr B. Łucznik
 14. Wolne wnioski

Ad. 1 Powitanie uczestników przez Dyrektora CBW PAN
Uczestników zebrania przywitał Dyrektor CBW PAN, prof. Sylwester Porowski. Profesor Porowski przedstawił sukcesy CBW związane ze wzrostem kryształów podłożowych GaN, niezbędnych w produkcji "niebieskiej elektroniki".

Ad. 2. Przyjęcie protokołu z III Zebrania Zarządu PTWK
Profesor Krukowski zapytał obecnych o uwagi odnośnie protokołu z III Zebrania Zarządu PTWK. Wobec braku uwag przeprowadzono głosowanie. Protokół z III Zebrania Zarządu PTWK przyjęto jednogłośnie. Dr Klimczuk zobowiązał się do szybszego przygotowania protokołu z zebrania IV i niezwłocznego umieszczenie go na stronie internetowej PTWK.

Ad. 3. Problem uzyskania przez PTWK statusu organizacji pożytku publicznego
Prof. Krukowski poinformował, że pismo wysłane do Krajowego Rejestru Sądowego po dwóch tygodniach wróciło z decyzja odmowną Sadu. Powodem takiej decyzji były uwagi formalne a także wniosek merytoryczny. Sąd domaga się dostarczenia załączników, które mogą udowodnić, że PTWK prowadzi działalność zadeklarowaną we wniosku o przyznanie statusu organizacji pożytku publicznego. Prof. Pajączkowska zaproponowała aby oprócz sprawozdania przesłać stronę internetową, opis prowadzonych obecnie wykładów w Instytucie Fizyki PAN, opis działań związanych z Patronem PTWK - prof. Czochralskim. Prof. Talik zobowiązała się do dosłania sprawozdania z sympozjum współorganizowanego przez PTWK w ramach konferencji EMRS w 2005 roku Podobnie Prof. Sadowski zobowiązał się przesłać sprawozdanie z Konferencji IMIM (Intermolecular Interactions in Matter, Nałęczów 2005). Mgr Łucznik podkreślił, że otrzymanie statutu organizacji publicznej jest o tyle istotne, że PTWK jest wówczas zwolnione z płacenia VAT, a darowizny na PTWK można będzie odpisywać od podatku dochodowego. Prof. Krukowski stwierdził, że poprawą wniosku i przygotowaniem dodatkowych dokumentów powinny zajmować się trzy osoby: prof. Krukowski, dr Pawlak, mgr Łucznik. W związku z tym, że sprawa jest istotna i nie pozostało zbyt wiele czasu do końca roku, odpowiedź będzie gotowa w ciągu tygodnia.

Ad. 4. Przygotowania do Konferencji PTWK 2007r.
Prof. Krukowski powiedział, że od ostatniego zebrania Zarządu sytuacja nie uległa zmianie. Termin, miejsce konferencji zostały ustalone. Prof. Pajączkowska dodała, że tytuł konferencji pozostaje ten sam i konferencja będzie organizowana wspólnie z prof. Rogalskim. Prof. Stanisław Krukowski dodał, że jest to zgodne z wcześniejszymi ustaleniami z profesorem Rogalskim. W odpowiedzi Prof. Pajączkowska zwróciła uwagę aby uzgodnić z profesorem Rogalskim listę wykładowców zaproszonych oraz organizację sesji jak również publikacje części prac. Następnie dyskusja dotyczyła sposobu publikacji materiałów konferencyjnych. Prof. Krukowski zaproponował aby edytorem pozostał prof. Sangwal. Prof. Pajączkowska wyraziła swoją aprobatę i dodała, że włoskie towarzystwo wzrostu kryształów jest kolejnym towarzystwem, które opublikowało materiały zjazdowe w ostatnim numerze Crystal Research and Technology. Prof. Krukowski podkreślił, że zachowana zostanie polityka finansowa polegająca na ograniczaniu kosztów konferencji aby umożliwić udział maksymalnie dużej liczby polskich naukowców, a na następnym zebraniu zarządu powinna zostać przygotowana propozycja tematów i potencjalnych wykładowców.

Ad. 5. Udział PTWK w organizacji konferencji w Berlinie
Prof. Krukowski poinformował, że zgłoszeni zostali członkowie Komitetu Naukowego Konferencji: Stanisław Krukowski, Anna Pajączkowska, Zbigniew Żytkiewicz, Keshra Sangwal, Marek Tłaczała. Ze względu na przyjecie konwencji że w każdej sesji jest jeden wykład zaproszony liczba wykładowców z polski została ograniczona. Na konferencji zostaną zaprezentowane wykłady Izabelli Grzegory, Reginy Paszkiewicz oraz Marka Berkowskiego. Ponadto strona niemiecka zapytała się kto może być wykładowcą na specjalnej sesji rocznicowej poświęconej rocznicy prof. E. Bauser. Ze względu na temat sesji poświęcony epitaksji z fazy ciekłej (LPE), naturalnym kandydatem jest prof. Zbigniew Żytkiewicz, który po uzgodnieniu został zaproszony przez stronę niemiecką. Prof. Pajączkowska dodała, że sesja poświęcona dr Bauser odbędzie się na początku konferencji.
Następnie Prof. Krukowski przeszedł do sprawy finansowania konferencji. Zarząd PTWK w osobie Prezesa, otrzymał zapytanie strony niemieckiej, jaki jest możliwy sposób współfinansowania polskich uczestników. Pierwszym zaproponowanym sposobem byłyby dwa autobusy, które mogłyby dowieść uczestników konferencji z Warszawy i Wrocławia. Inny alternatywny pomysł zakładał dofinansowanie hoteli na zasadzie indywidualnego dofinansowania uczestników. Po konsultacji z członkami Zarządu prof. Krukowski stwierdził, że przejazd autobusami nie jest dobrym pomysłem ponieważ istnieje wygodny i szybki pociąg Warszawa - Berlin. Istnieje ponadto niebezpieczeństwo że autobusy będą w ogromnej większości puste ze względu na różne terminy przyjazdu uczestników konferencji. Dlatego lepszym wyjściem jest indywidualne dofinansowanie uczestników konferencji. Strona niemiecka zaakceptowała takie rozwiązanie, w którym uczestnicy konferencji będą dofinansowani indywidualnie.
Prof. Pajączkowska zwróciła uwagę, że w obecnej chwili nie wiemy do kogo wysyłać abstrakty zgłaszanych prac. Zaproponowała aby abstrakty wysyłane były nie tylko do organizatorów ale również do prezesa PTWK. Ma to na celu prowadzenie własnego zestawienia polskich uczestników. Prof. Sadowski zgodził się z powyższym i zwrócił uwagę aby zagwarantować przepływ informacji od Niemców, tak aby Zarząd otrzymał listę polskich uczestników możliwie wcześnie. Prof. Krukowski stwierdził, że taką listę najlepiej mieć do 13 stycznia.
Prof. Pajączkowska powiedziała, że należy sprawdzić na stronie internetowej, czy istnieje już formularz rejestracyjny. Należy spytać się organizatorów o koszt hotelu i inne koszty. Po ogłoszeniu przez stronę niemiecką oficjalnej listy zaproszonych wykładowców należy wysłać do członków PTWK e-mail przypominający o konferencji i zbliżającym się terminie składnia zgłoszeń i abstraktów. Ponadto stwierdziła, że można zaproponować aby koszty hotelu zaproszonych wykładowców i ewentualnie młodych naukowców zostały pokryte przez organizatorów. Prof. Krukowski zgodził się z prof. Pajączkowską i podsumował, że konferencja jest testem współpracy z Niemcami przed ewentualną wspólną organizacją Konferencji IOCG w 2013 roku.

Ad. 6. Przygotowanie PTWK do przedstawienia kandydatury do organizacji konferencji IOCG w 2013r.
Prof. Sadowski przedstawił swoje starania odnośnie wsparcia organizacji Konferencji IOCG w 2013 roku przez czynniki oficjalne. Prof. Sadowski dwukrotnie rozmawiał z Ministrem Kleiberem, któremu pokazywał pismo w tej sprawie. Minister Kleiber wykazał zainteresowanie wsparciem ale w kwestiach deklaracji finansowych zasugerował czekać na zmianę rządu. Prof. Krukowski powiedział, że w propozycji Polski zaplanowano że konferencja odbędzie się w Warszawie, a Szkoła będzie ulokowana w Gdańsku. Powodem takiego sformułowania propozycji jest fakt że Warszawa jest w stanie zorganizować konferencję tej wielkości, a Gdańsk jest miastem, które jest atrakcyjnie turystycznie, natomiast doświadczenia dotychczasowych konferencji w Gdańsku były bardzo zachęcające. Wskazał, że istotnym problemem stanowi przygotowanie materiałów i odpowiedniego lobbingu w trakcie konferencji w Salt Lake City w roku 2007. Prof. Krukowski powiedział jak wygląda prezentacja przed Executive Comittee. Podkreślił, że aby realnie myśleć o otrzymaniu zgody na organizację konferencji należy wygrać głosowanie w Executive Comittee.
Dyskusja dotyczyła ewentualnej roli Niemieckiego Towarzystwa Wzrostu Kryształów w organizacji Konferencji. Prof. Pajączkowska podkreśliła, że kwestia ta powinna zostać rozstrzygnięta na Konferencji w Berlinie. Ponadto zapytała się, czy Polska i Niemcy razem mogą być odbierane jako inicjatywa europejska.
Prof. Leszczyński zwrócił uwagę, że Konferencja jest planowana na rok 2013, zaproponował aby powołać stałą sekcję, niezmienną z Zarządem, której zadaniem byłoby koordynacja działań, w szczególności przygotowanie ulotki i ewentualnie organizacja Konferencji. Decyzję w tej sprawie może zostać przedyskutowana na następnym zebraniu Zarządu.
W dalszej dyskusji prof. Sadowski zapytał zebranych, czy wiadomo kto jest konkurentem naszej kandydatury i co mamy zamiar akcentować przed Komitetem Wykonawczym IOCG (IOCG Executive Comittee). Prof. Krukowski odpowiedział, że konkurentem będzie prawdopodobnie Anglia, jednak podkreślił, że jego zdaniem mamy realną szansę otrzymania zgody na organizację konferencji. W czasie prezentacji kandydatury przed Komitetem Wykonawczym IOCG proponuje akcentować, że jesteśmy w stanie zorganizować konferencję na ponad 1000 uczestników, np. IWC PAN organizował własnymi siłami konferencję AIRAPT na 500 osób, natomiast obecnie odbywają się corocznie konferencje EMRS na Politechnice Warszawskiej w których bierze udział około 1000 osób, że znajdujemy się w środkowej Europie i że jesteśmy tańsi w porównaniu do Anglii. Należałoby też pokazać, że istnieją działy badań w dziedzinie wzrostu kryształów prowadzące prace naukowe i technologiczne na światowym poziomie. Prof. Pajączkowska zwróciła uwagę, że należy mieć przygotowany kosztorys i że mamy dane dotyczące organizacji poprzednich konferencji ICCG. Prof. Talik odpowiedziała, że można skorzystać z gotowego kosztorysu ostatniej, zakończonej konferencji EMRS.
Prof. Sadowski zaproponował aby organizacją Konferencji podzielić się ze stroną niemiecką. Konkretnie abyśmy zorganizowali szkołę, natomiast aby konferencja odbyła się w Niemczech. Prof. Leszczyński powiedział, że to konferencja jest ważniejsza ze względu na prestiż. Prof. Krukowski odpowiedział, że konferencja ma ważne znaczenie, ponieważ spełnia aspekt konsolidacji środowiska. Poza tym należy się prezentować na zewnątrz, a organizacja takiej konferencji jest dla tego celu doskonałą okazją. Podsumowując Prof. Krukowski powiedział, że jego zdaniem należy przedstawić wspólną Polsko - Niemiecką kandydaturę, przy czym miejscem konferencji miałaby być Polska. Prof. Sadowski powiedział, że konieczna jest rozmowa ze stroną niemiecką na najbliższej konferencji w Berlinie.

Ad. 7. Sprawozdanie z postępu prac Sekcji Kryształów Objętościowych (w tym strona internetowa)
Prof. Talik przedstawiła działalność Sekcji Kryształów Objętościowych. Prof. Talik zwróciła uwagę na bardzo mały odzew członków PTWK na prośbę o wypełnienie ankiety wysłanej drogą elektroniczną. W chwili obecnej tylko 3 grupy dostarczyły ankiety. Prof. Krukowski powiedział że postara się wpłynąć na inne grupy badawcze zajmujące się wzrostem kryształów objętościowych o wypełnienie i wysłanie ankiety. Dr. Klimczuk zobowiązał się do wprowadzenia wersji elektronicznej na stronę internetową PTWK.
Prof. Talik poinformowała że w dniach 5-9 września 2005 r. w ramach konferencji EMRS-2005 na politechnice Warszawskiej odbyło się Sympozjum B "Multicomponent alloys and intermetallic compounds for magnetic applications and nanotechnology". Sympozjum było organizowane po patronatem PTWK. W ramach Sympozjum wygłoszono 7 wykładów zaproszonych (30 min) oraz 3 referaty skrócone (15 min). Ponadto przedstawiono 39 komunikatów naukowych w formie plakatów. Do publikacji prac Sympozjum w Journal of Alloys and Compounds zostało złożonych 37 prac naukowych.
W ramach działalności Zakładu Dydaktyki Fizyki Uniwersytetu Śląskiego organizowany jest specjalny wykład cykliczne dla młodzieży. W ramach tego cyklu pod patronatem PTWK oraz ITME odbył się wykład pod tytułem "Od starożytnych klejnotów do Pentium". Wykład ten był powtórzony 9 listopada 2005r. Prof. Krukowski zapytał czy zdjęcia, które znajdują się na płycie CD można udostępnić na stronie internetowej. Prof. Talik odpowiedziała twierdząco.

Ad. 8. Sprawozdanie z postępu prac Sekcji Mikrostruktur Krystalicznych
Prof. Leszczyński przedstawił działalność Sekcji Mikrostruktur Krystalicznych. Zwrócił uwagę, że w chwili obecnej w kraju znajduje się tylko kilkanaście systemów do epitaksji. Jest to z pewnością ilość niewystarczająca, jednakże, co jest równie istotne tylko 5 - 10% warstw jest charakteryzowanych. IWC PAN wystąpił do Ministerstwa Edukacji i Nauki w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego - Wzrostu Konkurencyjności Przedsiębiorstw (SKO-WKP) działanie 1.4.3 o środki na zakup bardzo nowoczesnego dyfraktometru rentgenowskiego. W przypadku zaakceptowania projektu, czas dyfraktometru będzie dzielony po połowie na potrzeby TOPGAN i innych firm, które wniosek poparły. Prof. Sadowski zapytał się o możliwości techniczne dyfraktometru. Prof. Leszczyński podkreślił, że jest to dyfraktometr z wysokorozdzielczą kamerą, taką jaką stosuje się w synchrotronach, ponadto pomiar jest bardzo szybki.

Ad. 9. Wyniki badań archiwalnych (historycznych) na temat prof. J. Czochralskiego
Profesor Pajączkowska powiedziała, że otrzymała odpowiedź Politechniki Warszawskiej na list w sprawie Profesora Czochralskiego. Z odpowiedzi wynika, że PW nie dysponuje dokumentem ówczesnego Rektora z 1945 r., który mógł skierować pismo do Sądu o zbadanie sprawy współpracy prof. Czochralskiego z okupantem. Prof. Anna Pajączkowska poinformowała, że znalazły się kule metalowe (wiadomość internetowa), które chcą sprzedać byli współpracownicy prof. Czochralskiego, a które dzisiaj mają wartość zabytkowa, o tym również został poinformowany JM Rektor PW.
Następnie Prof. Anna Pajączkowska streściła rozmowę, którą odbyła z JM Rektorem PW prof. Włodzimierzem Kurnikiem. W odpowiedzi na pytanie JM Rektora co PTWK chce osiągnąć, prof. Anna Pajączkowska wyjaśniła, że chcemy, aby sprawa prof. Czochralskiego została uporządkowana, w szczególności, aby został uznany jako były pracownik, profesor PW. JM Rektor zwrócił uwagę, że istotna byłaby również opinia innych autorytetów naukowych w Polsce. Prof. Wojciech Sadowski obiecał, że list taki zostanie wysłany przez JM Rektora Politechniki Gdańskiej, a akcja zostanie rozszerzona na inne uczelnie.
Prof. Talik poinformowała, że rozmawiała z historykami w sprawie monografii na temat Profesora Czochralskiego. Zdaniem Prof. Talik nie powinien tego przygotowywać ktoś kto nie jest zorientowany w szczegółach sprawy i poglądach panujących w ówczesnej społeczności naukowej i elicie intelektualnej Warszawy.

Ad. 10. Plan prowadzenia wykładów z teorii i metod krystalizacji
Prof. Krukowski poinformował, że wykład się odbywa i cieszy się bardzo dużą niemalejącą popularnością. Wykłady są dostępne również w Internecie na stronie internetowej PTWK (http://www.ptwk.org.pl ). Prof. Pajączkowska zapytała o plany na przyszłość, w szczególności czy przewidywane jest rozszerzenie tematyki, nowi wykładowcy, itp. Prof. Krukowski odpowiedział twierdząco. Powiedział, że wykład nie jest akcją jednoroczną, dopiero się kształtuje i wiele rozwiązań jest tymczasowych i w następnych latach będzie ulegało zmianie. Pojawi się wykład na temat defektów, XPS, badań z użyciem promieniowania synchrotronowego, przewidywany jest udział profesora Berkowskiego w części doświadczalnej. Tą częścią zajmują się prof. Leszczyński i prof. Zytkiewicz.

Ad. 11. Sprawy organizacyjno-członkowskie
Prof. Krukowski powiedział, że nie ma w tej chwili nowych zgłoszeń, a nad nowymi zgłoszeniami zaproponował aby głosować drogą elektroniczną.

Ad. 12. Strona internetowa PTWK
Prof. Talik zaproponowała aby zamieścić na stronie internetowej informację o artykule H. Sheela i odpowiedź dr Tomaszewskiego. Prof. Pajączkowska zwróciła uwagę na prawa autorskie czasopisma gdzie wspomniane artykuły się ukazały. Prof. Sadowski odpowiedział, że cytaty można zamieścić ale z podaniem dokładnych referencji. Ponadto zaproponował aby poszukiwać osoby będącej w przyszłości następcą obecnego sekretarza technicznego zajmującego się stroną internetową. Prof. Talik odpowiedziała, że zna osobę, która może tą funkcję pełnić.
Prof. Leszczyński zwrócił uwagę, że przed Konferencją w Salt Lake City strona internetowa, będąca wizytówką PTWK, musi być odświeżona i przygotowana profesjonalnie.

Ad. 13. Sprawy finansowe: prowadzenie księgowości i sprawozdawczości
Mgr Łucznik przedstawił finanse PTWK. Stan konta 21.555.73 zł. 62 osoby zalegają ze składkami za rok 2004, natomiast w roku 2005 tylko 5 osób składki członkowskie opłaciło.

Ad. 14. Wolne wnioski
W części wolnych wniosków dyskusja dotyczyła min. Unii Krystalograficznej. Prof. Pajączkowska wspomniała, że istnieje Międzynarodowa Unia Krystalograficzna, IUCr, która ma w swojej strukturze sekcję "Crystal Growth and Characterization of Materials (CCGMC) Polska należy do Unii poprzez Komitet Krystalografii PAN, KK PAN, który jest afiliowany przy PAN i jego przewodniczącym jest prof. A. Pietraszko. Komitet ma swoja siedzibę we Wrocławiu, w Instytucie Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych W skład Komisji Wzrostu Kryształów wchodzą prof. Żmija, Berkowski, Łukasiewicz. Do Międzynarodowej Unii - CCGMC na wniosek UICr powołano prof. Annę Pajączkowską na funkcję konsultanta. W ramach dyskusji z IUCr okazało się, ze nie jest jasna sprawa przynależności polskich członków KK PAN do IUCr. Polska opłaca składkę do UICr poprzez Polska Akademię Nauk, co nie oznacza, że jej członkowie są członkami UICr. Prof. Pajączkowska powiedziała, że zaproponowała prof. Pietraszko wniesienie wszystkich członków PTWK (z naszej listy na stronie internetowej PTWK) jako członków IUCr. W ten sposób staną się automatycznie członkami Unii Krystalograficznej i będą mogli brać czynny udział w tej organizacji. Zdaniem Pani Profesor należy wykazać aktywność naszej Polskiej Komisji Wzrostu Kryształów KK PAN, bowiem istnieje możliwość pomocy organizacyjnej i finansowej przy organizacji np. szkoły z dziedziny wzrostu kryształów i charakteryzacji.

Protokołował:
Dr Tomasz Klimczuk