Protokół
I ZEBRANIA ZARZĄDU PTWK

Pierwsze Zebranie Zarządu PTWK w kadencji 2004-2007 odbyło się w dniu 23 czerwca 2004r, w Warszawie, w siedzibie CBW PAN na ul. Sokołowskiej 29/37.

Obecni: Stanisław Krukowski, Anna Pajączkowska, Dorota Anna Pawlak, Ewa Talik, Michał Leszczyński, Boleslaw Łucznik, Sławomir Mielcarek.

Program Zebrania:

 1. Powitanie uczestników przez Dyrektora CBW PAN - prof. Sylwester Porowski
 2. Omówienie wniosków z Walnego Zebrania Członków PTWK - prof. S. Krukowski
 3. Omówienie wyników zebrania Sekcji Kryształów Objętościowych - prof. E. Talik
 4. Omówienie wyników zebrania Sekcji Mikrostruktur Krystalicznych - prof. M. Leszczyński
 5. Omówienie sprawozdania z 7 Konferencji PTWK - prof. A. Pajączkowska
 6. Plany działania Sekcji Kryształów Objętościowych - prof. E. Talik
 7. Plany działania Sekcji Mikrostruktur Krystalicznych - prof. M. Leszczyński
 8. Plan prowadzenia wykładów z teorii i metod krystalizacji - prof. S. Krukowski
 9. Plany prezentacji polskiej kandydatury do organizacji 16 Konferencji ICCG w Warszawie 2010r - prof. S. Krukowski
 10. Sprawy organizacyjne - dr D. A. Pawlak
 11. Strona internetowa PTWK - dr T. Klimczuk
 12. Sprawy finansowe: prowadzenie księgowości i sprawozdawczości - mgr B. Łucznik
 13. wolne wnioski

Ad. 1 Powitanie uczestników przez Dyrektora CBW PAN
Uczestników zebrania powitał dyrektor CBW PAN, prof. Sylwester Porowski. Prof. Porowski poinformował zebranych, że CBW PAN prowadzi intensywne prace badawcze w dziedzinie wzrostu zarówno kryształów objętościowych, jak i warstw epitaksjalnych. Liczy więc na owocną współpracę z PTWK, czego wyrazem jest udział pracowników CBW PAN w pracach Zarządu PTWK.

Ad. 2. Omówienie wniosków z Walnego Zebrania Członków PTWK
Zostały omówione następujące wolne wnioski:

1. Słownik terminologii: Omówiono postęp prac nad słownikiem terminologii. W dyskusji stwierdzono, że ważne jest, aby zachować dotychczasowy nadzór nad jego przygotowaniem, jak i uregulować i wyjaśnić szereg aspektów technicznych i finansowych związanych z jego wydaniem.
Postanowienia Zarządu:

 1. Prof. A. Pajączkowska została upoważniona do uzgodnienia spraw dotyczących słownika terminologii (Prof. Sangwal i Prof. Żytkiewicz)
 2. Sekretarz Dr D. A. Pawlak będzie osobą kontaktową z panią A. Waga w ITME - w sprawie wydawnictwa ITME
Propozycje do przeprowadzenia w dalszym terminie:
 1. Zdobyć z KBN-u pieniądze na wydanie słownika
 2. Wprowadzić dodatkowo encyklopedyczne wyjaśnienie haseł
 3. Zrobić wersję dwujęzyczną słownika: polsko-angielską / angielsko-polską
 4. Prof. Leszczyński poinformował, że - Fundacja Nauki Polskiej sponsoruje wydawnictwa można skorzystać z jej wsparcia finansowego.
Sprawy do załatwienia w tym roku:
 1. Sprawdzić, kiedy upływa termin do składania wniosków do KBN-u
 2. Dowiedzieć się o koszty i nakład wydania.
 3. Dowiedzieć się czy my możemy odsprzedać słownik bez działalności gospodarczej?
 4. Prof. Talik zadeklarowała że dowie się od Prof. Pietraszki czy jakaś komisja musi zatwierdzić taki słownik

2. Biuletyn PTWK:
Po krótkiej dyskusji Zarząd postanowił, że biuletyn nadal będzie drukowany w Materiałach Elektronicznych ITME.

3. Deklaracje Członkowskie:
Prof. Krukowski zaproponował że do przechowywania deklaracji członkowskich będzie upoważniony sekretarz PTWK- D. A. Pawlak.

4. Pozycja PTWK na forum międzynarodowym (pytanie mgr Andrzeja Kłosa):
Prof. Krukowski poinformował, że zgodnie z zasadami działania poprzednich Zarządów, PTWK będzie afiliowane przy IOCG. Będzie składało sprawozdania trzyletnie ze swej działalności i będzie delegowało swoich członków do organów statutowych IOCG. Ponadto będzie aktywnie współpracować z innymi Towarzystwami, min. będzie kontynuować bliską współpracę z Niemieckim Towarzystwem Wzrostu Kryształów, Japońskim Towarzystwem Wzrostu Kryształów in. W dyskusji poruszono następujące problemy i postawiono następujące wnioski.

 1. Prof. Pajączkowska - Czy prezes międzynarodowej organizacji wzrostu kryształów IOCG ma zawsze dawać wykład im. Czochralskiego na konferencji PTWK - Ustalono, że nie jest to możliwe ze względu na możliwe trudności techniczne min. związane z faktem, że na ogół prezes IOCG pełni swe obowiązki przez dwie kadencje.
 2. Prof. Talik - Postulat aby wprowadzić dyskusję panelową na zakończenie konferencji (aplikacje i inne) - np. w luźny sposób - wniosek pozostawiono do dyskusji przy okazji organizacji następnej Konferencji PTWK
 3. Prof. Talik - Postulat aby wprowadzić dział krystalizacji protein na konferencji - wniosek został zaakceptowany
 4. Prof. Krukowski - zaprosić Prof. A. Chernova na taki wykład - do dyskusji wniosek pozostawiono do dyskusji przy okazji organizacji następnej Konferencji PTWK

5. Organizacja strony internetowej PTWK:

 1. Prof. Krukowski wyraził pogląd, że krytyka działania strony internetowej wskazuje, że trzeba się stroną bliżej zająć ze szczególnym uwzględnieniem postulatu aby była jaśniejsza.
 2. Prof. Pajączkowska wskazała ze dr W. Polak zaprojektował pierwszą wersję strony. Powinien być odnośnik do historii strony i tam umieszczone zasługi dr W. Polaka. Dr T. Klimczuk wniósł bardzo duży wkład, należałoby usatysfakcjonować dr Klimczuka. Na stronie pierwszej powinien się znajdować dr Klimczuk jako zarządzający stroną. Po dyskusji Zarząd zatwierdził wprowadzenie tej zmiany.
 3. Prof. Leszczyński postawił wniosek, że powinny być strony sekcji oraz główna strona Towarzystwa. On podejmie się wykonania strony dla Sekcji Mikrostruktur. Może być autonomiczna strona sekcji. Będzie odnośnik na głównej stronie do strony sekcji i sekcja autonomiczna. Zostało to zaakceptowane przez Zarząd.
 4. Prof. Talik stwierdziła, że zrobi stronę Sekcji Kryształów Objętościowych Towarzystwa i że dwie młode osoby z Uniwersytetu Śląskiego zgłosiły się do pomocy przy stronie.
 5. Prof. Pajączkowska zgłosiła wniosek ażeby unowocześnić linki - co zostało zatwierdzone do realizacji przez Zarząd.
 6. Prof. Krukowski stwierdził, że kolory za czarne na głównej stronie. Dr Klimczuk będzie zadowolony, że sekcje są autonomiczne, on będzie tylko zapewniał do nich linki.
 7. Prof. Pajączkowska wyraziła pogląd że dr Klimczuk robi ogromną pracę - rozsyła wszystkie informacje, itd.
 8. Prof. Talik - dr T. Klimczuk jest odpowiedzialną osobą za stronę i z nim należy wszystko uzgadniać - Zarząd zatwierdził, że wszystko co dotyczy strony http://www.ptwk.org.pl/ należy uzgadniać z dr Klimczukiem.

6. Oferta Prof. Hermana - konferencja w Wiedniu (str. 5 protokołu)
W dyskusji Prof. Krukowski stwierdził, że warto zrobić taką konferencję po bardzo dobrych ocenach poprzedniej konferencji zorganizowanej w Wiedniu. Prof. Pajączkowska powiedziała, że sekcja mikrostruktur może byłaby lepsza niż ogólna np. mógłby to zorganizować Prof. Leszczyński. Prof. Leszczyński zgodził się, ale zaproponował aby ograniczyć się do półprzewodników III-V. W spawie finansowania prof. Pajączkowska zaproponowała, aby zwrócić się o dofinansowanie z KBN-u lub z Brukseli. Po dyskusji Zarząd zatwierdził wniosek Prof. Pajączkowskiej żeby to zorganizować jako jednoroczną konferencję sekcji i zobowiązał prof. Leszczyńskiego do jej zorganizowania.

7. Problem uhonorowania Prof. Czochralskiego
W czasie dyskusji w tej sprawie Prof. Krukowski zgłosił wniosek, aby ponownie wysłać list do Instytutu Pamięci Narodowej o formalne wyjaśnienie działalności prof. Czochralskiego. Prof. Leszczyński zgłosił wniosek, aby dotrzeć do gazet niemieckich opisujących przyjazd Prof. Czochralskiego do Polski. Prof. Pajączkowska zwróciła uwagę, że Prof. Czochralski jest patronem PTWK. Towarzystwo nie jest imienia Prof. Czochralskiego. Żadne z narodowych towarzystw nie jest czyjegoś imienia. Prof. Krukowski dodał, że nadal istnieje problem medalu Prof. Czochralskiego. Prof. Pajączkowska odpowiedziała, że MRS przejął medal i daje go za osiągnięcia w "materials science" - sprawa jest wiec ustalona. Japończycy dają medal z wizerunkiem Czochralskiego jako medal Towarzystwa Azjatyckiego, a nie Czochralskiego ze względu na Prof. Ciacha. Prof. Krukowski zgłosił wniosek, aby wystąpić do IPN-u w ciągu tego roku z zapytaniem czy coś się dzieje w tej sprawie. Prof. Pajączkowska powiedziała, że dr Tomaszewski pisał do IPN-u i dostał odpowiedź, że nie ma żadnych akt w tej sprawie. Politechnika uważa, że to sprawa etyczna. Prof. Krukowski uznał, że należy wystąpić żeby Senat Politechniki podjął jakąś uchwałę w sprawie prof. Czochralskiego - wydaje się że możliwe jest uzyskanie odpowiedniej uchwały tylko po uzyskaniu odpowiedzi IPN-u w tej sprawie. Po dyskusji Zarząd postanowił kontynować działania w tej sprawie.

Ad. 3. Omówienie wyników zebrania Sekcji Kryształów Objętościowych PTWK
W dyskusji Prof. Talik stwierdziła, że w ubiegłej kadencji odbyły się wykłady pod patronatem ITME i PTWK. Zaproponowała, aby dodać te informacje do sprawozdania z działalności. Ponadto odbył się Festiwal Nauki należałoby uzupełnić protokół o te informacje. Po dyskusji Zarząd postanowił, aby uzupełnić protokół w formie uzupełnienia do akceptacji przez nastepne Walne Zebranie członków PTWK i zobowiązał prof. Talik do jej uzgodnienia z dr Kasprowicz.

Ad. 4. Omówienie wyników zebrania Sekcji Mikrostruktur Krystalicznych PTWK
Po krótkiej dyskusji Zarząd przyjął do wiadomości protokół z zebrania Sekcji. Dodatkowych postulatów do Zarządu ze strony Sekcji nie zgłoszono.

Ad. 5. Omówienie sprawozdania z 7 Konferencji PTWK
Prof. Pajączkowska w skrócie zdała sprawozdanie z konferencji. Zaproponowała, że sprawozdanie w formie pisemnej będzie wydane w Materiałach Elektronicznych ITME. Zarząd zatwierdził sprawozdanie i jego wydrukowanie w Materiałach Elektronicznych ITME. W dyskusji Prof. Krukowski podziękował w imieniu PTWK Instytutowi Technologii Materiałów Elektronicznych, dyrekcji oraz pracownikom ITME za zorganizowanie konferencji. Prof. M. Leszczyński stwierdził, że uczestnicy dopatrzyli się, że cena pokoju była niska a osoba towarzysząca musiała więcej płacić. Prof. Pajączkowska wyjaśniła, że osoby towarzyszące miały przewodnika na każdy dzień, specjalny program, samochód, bankiet. A w ogóle koszt pokoi był dla konferencji podwyższony znacznie. Prof. Pajączkowska zaproponowała aby w przyszłości w internecie podać dokładnie jak ma wyglądać strona abstraktu. Prof. Krukowski zgłosił pytanie techniczne do Prof. Pajączkowskiej dotyczące źródeł finansowania. Prof. Pajączkowska podała, że otrzymała dofinansowanie z KBN-u, Politechniki Łódzkiej, ITE, oraz z CEMAT-u. Prof. Krukowski zauważył, że niewiele firm brało udział w wystawie, będzie o wiele łatwiej, jeżeli będą Niemcy, dlatego powstał pomysł, żeby następną konferencję zorganizować wspólnie z Niemieckim Towarzystwem w tym samym miejscu w Zakopanem. - Prof. Pajączkowska i prof. Krukowski stwierdzili, że podejmą kontakty w Grenoble oraz użyją kontaktów prywatnych. Prof. Pajączkowska dodała, że Co-chairman Niemieckiego Towarzystwa może się podjąć pomocy w organizacji. Prof. Pajączkowska stwierdziła, że atrakcyjna może być wycieczka do Morskiego Oka i że podwieźć można uczestników furmankami. Prof. Krukowski skierował prośbę do prof. Leszczyńskiego o zajęcie się wystawami firm. Po dyskusji Zarząd upoważnił prof. Krukowskiego i prof. Pajączkowską do zaproponowania Niemieckiemu Towarzystwu Wzrostu Kryształów wspólnej konferencji w 2007 roku w Zakopanem. Inne wnioski Zarząd zatwierdził jako zalecenia dla organizatorów przyszłej konferencji. Zarząd wyraził podziękowanie ITME, jego Dyrekcji oraz pracownikom za pomoc i pracę w organizacji konferencji. Zarząd wyraził opinię, że konferencja w Zakopanem zakończyła się sukcesem i podziękował uczestnikom za ich wkład w sukces konferencji.

Ad. 6. Plany działania Sekcji Kryształów Objętościowych
Prof. Talik stwierdziła że prof. Mroziewicz zaproponował aby może wiosną lub jesienią przyszłego roku w Poznaniu zorganizowano takie seminarium. Prof. Pajączkowska zaproponowała tytuł: „Charakteryzacja kryształów objętościowych i cienkich warstw”. Zarząd zatwierdził plany działania Sekcji.

Ad. 7. Plany działania Sekcji Mikrostruktur Krystalicznych
Prof. Leszczyński zaproponował zgodnie z dyskusją wniosków z Walnego Zebrania Członków PTWK (p. 1) aby zorganizować konferencję w Wiedniu w Stacji PAN u Prof. Hermana. Zarząd zatwierdził wniosek i upoważnił prof. Leszczyńskiego do organizacji konferencji w Wiedniu, pod warunkiem, że prof. Herman podtrzyma swoja propozycję. . Zebranie sekcji było zrobione wspólnie, kiedyś były oddzielnie w tym samym czasie. Prof. M. Leszczyński stwierdził, że w Polsce jest 20 systemów do epitaksji, z tego 17 w Warszawie, 3 we Wrocławiu. W całej Polsce tylko tyle. PTWK powinno uświadamiać naszym politykom, że taka polityka nie jest dobra. W porównaniu z Niemcami to przepaść. Prof. A. Pajączkowska dodała, że może napisać list do KBN-u na temat grantów i ich opiniowaniu takich, o których prof. M. Leszczyński powiedział. Po dyskusji Zarząd stwierdził, że należy podjąć działania w tej sprawie i w szczególności kroki, które mogą wpłynąć na organizację Sekcji P3 KBNu. Prof. Leszczyński stwierdził, ze w Warszawie nie ma żadnych wykładów i kształceń na temat epitaksji. W odpowiedzi prof. Krukowski stwierdził, że pierwszy krok jest właśnie robiony - planowany jest wykład, który będzie dyskutowany w punkcie następnym.

Ad. 8. Plan prowadzenia wykładów z teorii i metod krystalizacji
Prof. Krukowski poinformował, że wraz z prof. Żytkiewiczem są umówieni z prof. Bacewiczem (prodziekan do spraw studenckich) na wydz. Fizyki Politechniki Warszawskiej na ustalenie serii wykładów. Prof. S. Krukowski stwierdził że plan dotyczy wykładu na poziomie studium doktoranckiego. To będzie wykład 1-roczny, monograficzny. Ramowo prowadzą S. Krukowski i Z. Żytkiewicz - będą zapraszali różne osoby z Towarzystwa do prowadzenia tych wykładów. Prof. Pajączkowska zaproponowała aby zapraszać kogoś z zagranicy. Prof. Leszczyński - wydać skrypt. Prof. S. Krukowski - w internecie. Mgr. Łucznik - zamieszczać prezentację w internecie przed wykładem od każdego wykładowcy. Dr Pawlak - jeżeli ktoś chce dać wykład to powinien się zgłosić z tematyką. Zarząd zatwierdził plan takiego wykładu.

Ad. 9. Plany prezentacji polskiej kandydatury do organizacji 16 Konferencji ICCG w Warszawie 2010r
Prof. Krukowski stwierdził że powinniśmy wszystko zrobić, żeby się dobrze zaprezentować, teraz występujemy, może nie dostaniemy, ale może w 2013r dostaniemy. Przedstawimy 10 minutową prezentację w PowerPoint. Termin planowanej konferencji sierpień, wrzesień 2010 jest dobry, bo wolne są akademiki. Powinniśmy pokazać, że w Warszawie organizowane są co roku duże konferencje np. E-MRS. Powinniśmy pokazać 1-2 minutowy film reklamowy o Polsce. Prof. Talik zauważyła że wyżywienie lepiej zorganizować, potem międzynarodowe konferencje w Warszawie. Dr Pawlak zaproponowała aby rozdać koszulki ze znakiem. Zarząd zaakceptował plany przedstawienia kandydatury Polski oraz zobowiązał prof. Krukowskiego do jej przygotowania i przedstawienia na konferencji IOCG-14 w Grenoble. Zarząd zobowiązał się do udzielenia pomocy w przygotowaniu prezentacji polskiej kandydatury.

Ad. 10. Sprawy organizacyjne
Dr Pawlak stwierdziła, że przygotujemy rejestracje nowego Zarządu i przedstawimy do Sądu Rejestrowego w Warszawie. Zarząd zaakceptował te postanowienia i uczynił odpowiedzialnymi prof. Krukowskiego i dr Pawlak. Ponadto dr Pawlak będzie prowadzić sprawy rejestracji nowych członków i przechowywać deklaracje członkowskie. Zarząd zatwierdził te sprawy.

Ad. 11. Sprawy internetowe
Ze względu na nieobecność dr Klimczuka sprawy internetowe zostały przedyskutowane w części dotyczącej Sekcji. Inne sprawy zostały przełożone do następnego posiedzenia Zarządu.

Ad. 12. Sprawy finansowe: prowadzenie księgowości i sprawozdawczości
Prof. A. Pajączkowska poinformowała, że konto nie przekraczało 10 tys. wahało się w granicach zł 6-8 tys. zł, dopiero w dniu konferencji było 10 tys. zł. W dalszym ciągu trwa rozliczanie z różnymi instytucjami. Obecny stan finansów wskazuje że wyniki finansowy konferencji będzie dodatni, tzn. że konferencja samosfinansuje się. Zarząd zaakceptował informację finansową prof. Pajączkowskiej.

Ad. 13. Wolne wnioski
Prof. A. Pajączkowska stwierdziła że mamy rzeczoznawcę skarbowego który zrobi pierwsze rozliczenie z urzędem skarbowym. Mgr B. Łucznik poinformował, że dostał obietnicę od księgowej CBW PAN, że pomoże w przygotowaniu sprawozdania finansowego PTWK.

Na zakończenie prof. Krukowski podziękował zebranym za udział w Zebraniu.

Protokółowała:
Dr Dorota Anna Pawlak
24.06.2004