PROTOKÓŁ z zebrania Zarządu PTWK z dnia 22 października 2001 roku

Program zebrania

 • Powitanie uczestników przez Dyrektora ITME - Dr Z. Łuczyński
 • Przyjęcie protokołu z poprzedniego zebrania (Materiały Elektroniczne nr 4, t. 28 (2000) str 74/75)- wysłane
 • Sprawozdanie z konferencji w Japonii ICCG-13 - Prof. K. Sangwal, informacja o szkole ISSCG-11-Prof. A. Pajaczkowska
 • Sprawozdanie z konferencji 6th Intern. Conf. on Intermolecular Interaction in Matter-Gdańsk 09.2001 - Prof. S. Krukowski
 • Działalność sekcji i komisji PTWK:
 • Organizacja symposium (Sekcja kryształy objętościowe) - Prof. M. Kozielski
 • Plany działania Sekcji Mikrostruktur Krystalicznych - Prof. M. Oszwałdowski
 • Zakończenie działalności Sekcji Kryształów Ciekłych i Molekularnych - informacja- Dr S.Kłosowicz
 • Komisja słownika-terminologii - Prof. S. Krukowski
 • Kapituła Komisji Nagród (prace dokt./magister) - dyskusja (regulamin działania)
 • Strona internetowa-zakres informacji (dr T. Klimczuk - Gdańsk) - Prof. S. Krukowski i Prof. A. Pajączkowska
 • Sprawy członkowskie - Prof. M. Berkowski - sekretarz
 • Sprawy finansowe - Mgr B. Kaczmarek - skarbnik
 • Rejestracja PTWK, znak PTWK - Prof. A. Pajączkowska
 • Członkowie wspierający i sponsorzy - Prof. A. Pajączkowska
 • Konferencja WAT - Zakopane 2002 i następne - Prof. S. Krukowski i A. Pajączkowska
 • Wolne wnioski

Obecni: A. Pajączkowska, K. Sangwal, S. Krukowski, M. Kozielski, M. Oszwałdowski, S. Kłosowicz, M. Berkowski

Zebranie odbyło się dnia 22 października 2001 r. w Warszawie w Instytucie Technologii Materiałów Elektronicznych.

Zebranie otworzył i powitał członków Zarządu Dyrektor ITME dr Z. Łuczyński. W krótkim wystąpieniu zapewnił on zebranych o dalszym wspieraniu przez ITME działalności Towarzystwa.

Następnie prowadząca zebranie Pani Prezes poprosiła członków Zarządu o formalne przyjęcie protokółu z poprzedniego zebrania (Materiały Elektroniczne nr 4, t.28 (2000) str 74/75) - który został wysłany do członków Towarzystwa.

Zgodnie z przyjętym porządkiem zebrania Prof. K. Sangwal przedstawił informację o trzynastej Międzynarodowej Konferencji Wzrostu Kryształów (ICCG-13) która odbyła się w dniach od 30 lipca do 4 sierpnia 2001 r. w Doshisha University w Kyoto (Japonia) pod patronatem Międzynarodowej Organizacji Wzrostu Kryształów (International Organization for Crystal Growth; IOCG) w połączeniu z Jedenastą Międzynarodową Konferencją na temat Wzrostu z par oraz Epitaksji (ICVGE-11). W konferencji udział wzięło 1239 uczestników, w tym 56 osób towarzyszących, z 41 krajów (z Polski 11osób). Organizatorzy konferencji w "Abstracts Book'' opublikowali 1137 abstraktów podzielonych na dwie kategorie: G (General sessions) i T (Topical sessions), zaprezentowanych w ogółem 21 tematach do przedstawienia podczas 73-ch sesji tematycznych w formie: wykładów, prezentacji ustnych połączonych z późniejszymi przedstawieniami plakatowymi w sesjach posterowych oraz posterów. Ostatecznie podczas konferencji przedstawiono 970 prac oraz 29 firm, w tych 5 wydawnictw, miało swoje wystawy. Szczegółowe sprawozdanie Prof. Sangwala w załączeniu. Następnie Prof. Pajączkowska przedstawiła krótką informację o Jedenastej Międzynarodowej Letniej Szkole Wzrostu Kryształów (Eleventh International Summer School on Crystal Growth; ISSCG-11), która odbywała się również w Japonii tuż przed konferencją ICCG-13.

Dyskusja, po przedstawionych informacjach dotyczyła głównie organizacji konferencji ICCG-16, która odbędzie się w 2010 r. a kandydatami na organizatorów tej konferencji są Polska i Chiny. W dyskusji stwierdzono, że PTWK powinno zabiegać o poparcie dla organizacji tej konferencji przez Polskę u dyrektorów instytutów takich w których są laboratoria technologiczne przykładowo jak ITME czy Instytut Fizyki PAN. Zwrócono również uwagę na to, że dobrze by było mieć oparcie przy ewentualnej organizacji tej konferencji o współpracę wyższych uczelni np. Politechniki Warszawskiej co może pomóc w zapewnieniu odpowiedniej liczby dużych sal wykładowych. Należy również przeprowadzić rozmowy w KBN i uzyskać potwierdzenie, że Komitet popiera powierzenie organizacji konferencji w Polsce. Osobną sprawą jest znalezienie źródeł finansowania.

W dalszym ciągu zebrania Prof. Krukowski przedstawił krótkie sprawozdanie z konferencji 6th Intern. Conf. on Intermolecular Interaction in Matter w Gdańsku, która odbyła się we wrześniu 2001 r. Dyskusję po tym sprawozdaniu spowodowało stwierdzenie, że tematyka konferencji była za szeroka i za bardzo pokrywała się z tematyką konferencji PTWK PCCGVI w Poznaniu VI 2001 r. Prof. Oszwałdowski sugerował, że PTWK nie powinno organizować więcej niż jedną konferencję rocznie. Towarzystwo powinno dawać wyraźny sygnał dla środowiska osób zajmujących się wzrostem kryształów która konferencja jest wiodąca (o cyklu 3-letnim) a popierać w pozostałych latach organizację konferencji satelitarnych (najlepiej gdyby były one organizowane przez sekcje PTWK) o tematyce bardziej specjalistycznej. Organizatorzy konferencji, która ma uzyskać poparcie Towarzystwa muszą zaprezentować jej założenia na zebraniu Zarządu PTWK.

W dalszym ciągu zebrania omawiana była działalność sekcji i komisji PTWK.

Zakończenie działalności Sekcji Kryształów Ciekłych i Molekularnych
Dr Kłosowicz poinformował Zarząd, że w wyniku dyskusji w środowisku osób zajmujących się ciekłymi kryształami w zasadzie jednogłośnie zdecydowano o chęci zawiązania niezależnego Towarzystwa Ciekłych Kryształów. Zatem Sekcję Kryształów Ciekłych i Molekularnych nie będzie istniała przy PTWK. Pismo dot. rozwiązania Sekcji wpłynęło 13.09.2001 r.

Organizacja Sympozjum przez Sekcję Kryształów Objetościowych
Prof. Kozielski poinformował o organizowaniu Sympozjum "Wzrost i charakteryzacja kryształów objętościowych". Czas trwania sympozjum przewiduje się 1 1 dnia i będzie obejmować referaty i plakaty. Patronat finansowy nad seminarium obejmie Wydział Fizyki Technicznej Uniwersytetu Poznańskiego. Planowany termin to kwiecień 2002 r. Podkreślono, że takie spotkania naukowe 1 1 dniowe są bardzo pożyteczne i są dość tanie w organizacji, natomiast kwiecień jest wygodny dla ośrodków akademickich. Na zebraniu PTWK w kwietniu 2002 może być rozważana organizacja następnego seminarium również w kwietniu 2003 r.

Prof. Oszwałdowski poinformował zebranych, że na stronie internetowej Politechniki Poznańskiej jest dostęp do informacji o Konferencji PCCGVI. Znajduje się tam abstract book, zdjęcia z konferencji, lista uczestników itd.

Komisja słownika terminologii
Prof. Krukowski złożył sprawozdanie z działalności Komisji. W wyniku dyskusji postanowiono, że działalność Komisji zostanie przedłużona na następną kadencję. Nowym przewodniczącym Komisji zostanie prof. Sangwal a poza V-ce przewodniczącymi Sekcji do składu Komisji dołączy Prezes elekt. Prof. Pajączkowska zaproponowała rozważenie wydania Słownika terminologicznego w Pracach ITME.

Kapituła Komisji Nagród
Prof. Sangwal wraz z Prof. Oszwałdowskim zorganizują e-mailowe zebranie Komisji w celu opracowania propozycji regulaminu kapituły.

Strona internetowa Towarzystwa
Prof. Pajączkowska poinformowała, że strona internetowa Towarzystwa działająca na serwerze Politechniki Gdańskiej została zarejestrowana w NASK. Obecnie stronę Internetową PTWK prowadzi dr Tomasz Klimczuk. Należy stworzyć możliwość prostego (jednym kliknięciem) wysłania wiadomości e-mailowej do wszystkich członków Towarzystwa ze strony internetowej. Na prośbę Pani Prezes w ciągu dwóch tygodni wszyscy mają się zastanowić co należałoby zmienić na stronie internetowej a następnie po zaakceptowaniu przez Zarząd zostaną zlecone zmiany. Wysyłanie decyzji będzie realizowane przez Prezesa PTWK.

Sprawy członkowskie i finansowe
Sekretarz Doc. M. Berkowski Poinformował o uaktualnieniu listy członków Towarzystwa, aktualnie liczy ono 90 członków. Do 8 osób nie mamy aktualnych adresów e-mailowych. Poza listą w układzie alfabetycznym należy sporządzić jej drugą wersję według Ośrodków i Instytucji. Skarbnik mgr B. Kaczmarek przedstawiła sytuację finansową. W wyniku krótkiej dyskusji zdecydowano, że tylko ci którzy mają zapłacone składki będą dostawali Materiały Elektroniczne, w których jest drukowany Biuletyn PTWK.

Rejestracja PTWK
Pani Prezes Poinformowała o sprawach związanych z rejestracją PTWK, deklaracjach dla członków wspierających, sponsorów i znakiem Towarzystwa. Osoby które chcą się włączyć w zmianę logo z włączeniem do niego imienia Jana Czochralskiego są mile widziane i proszone o kontakt z Prezesem.

Konferencja WAT - Zakopane 2002 r. i w latach następnych.
Dyskusja toczyła się na temat otrzymanego "First Annoucement ICSSG". W wyniku dyskusji stwierdzono, że należy wystąpić do organizatorów Konferencji z wnioskiem o obniżenie kosztów konferencji w Zakopanym w 2002 r. do 250 Euro. Stwierdzono rónież, że Towarzystwo jako współorganizator Konferencji powinno mieć wpływ na to kto będzie invited speakerem w sekcjach, a także, że jeden Co-Chairmen powinien być z Towarzystwa. Zarząd popiera wydawanie części artykułów dotyczącej kryształów objętościowych i warstw przez Towarzystwo np.: w Cryst. Res. & Technol. Jak również popiera Prof. K. Sangwala jako 'redaktora gościnnego' (Guest Editor) jednak Prof. Sangwal przed podjęciem rozmów z wydawnictwem powinien być zapoznany z programem naukowym konferencji. Członkowie zarządu zostali poinformowani o tym, że Prof. Rogalski wyraża zgodę na to, że w przyszłości konferencja będzie się odbywała wiosną i co 3 lata i najbliższa będzie w 2004r.

Następne zebranie Zarządu jest przewidziane w Poznaniu w czasie symposium.
Na tym zebranie zakończono.

Sekretarz PTWK
Doc. Dr hab. Marek Berkowski

Warszawa, 22.10.2001 r.