Protokół
VI ZEBRANIA ZARZĄDU PTWK

Szóste Zebranie Zarządu PTWK kadencji 2004-2007 odbyło się w dniu 18 października 2006r, w Warszawie, w siedzibie CBW PAN na ul. Sokołowskiej 29/37.

Obecni: Stanisław Krukowski, Anna Pajączkowska, Ewa Talik, Wojciech Sadowski, Dorota Anna Pawlak, Michał Leszczyński, Sławomir Mielcarek.

Program Zebrania:

 1. Powitanie uczestników przez Dyrektora CBW PAN - prof. S. Krukowski
 2. Przyjęcie protokołu z V Zebrania Zarządu PTWK - dr. D. Pawlak
 3. Przygotowania do Konferencji PTWK 2007r - prof. S. Krukowski, prof. A. Pajączkowska
 4. Udział PTWK w organizacji konferencji w Berlinie - prof. S. Krukowski
 5. Medal im. J. Czochralskiego - prof. S. Krukowski, prof. Anna Pajaczkowska
 6. Przygotowanie PTWK do przedstawienia kandydatury do organizacji konferencji ICCG w 2013r - prof. S. Krukowski, prof. M. Leszczyński
 7. Sprawozdanie z postępu prac Sekcji Kryształów Objętościowych (w tym strona internetowa) - prof. E. Talik
 8. Sprawozdanie z postępu prac Sekcji Mikrostruktur Krystalicznych (w tym strona internetowa) - prof. M. Leszczyński
 9. Wykład na temat wzrostu kryształów - prof. S. Krukowski
 10. Sprawy organizacyjno-członkowskie - dr. D. Pawlak
 11. Strona internetowa PTWK - prof. S. Krukowski
 12. Sprawy finansowe: prowadzenie księgowości i sprawozdawczości - prof. S. Krukowski
 13. Wolne wnioski

Ad. 1 Powitanie uczestników
Uczestników zebrania powitał Prof. Krukowski.

Ad. 2. Przyjęcie protokołu z V Zebrania Zarządu PTWK
Omówiono uwagi dotyczące protokółu z V Zebrania Zarządu PTWK. Poprawek do protokołu nie było. W głosowaniu jawnym przyjęto protokół jednogłośnie. Prof. Krukowski podziękował dr D. Pawlak za protokółowanie.

Ad. 3. Przygotowania do Konferencji PTWK 2007r
Zdecydowano, że należy wysłać informację o konferencji PTWK (ICSSC-5 & PCCG-8) do wszystkich poprzednich uczestników konferencji. Informacje należy wysłać e-mailem bez załączników, gdyż często załączniki odrzucane są przez komputer.
Prof. Krukowski poinformował, że jest plan zorganizowania polsko-japońsko-niemieckiego jednodniowego satelitarnego workshopu, po zakończeniu konferencji PTWK. Tematem tej konferencji będzie wzrost i charakteryzacja kryształów półprzewodników szerokoprzerwowych ZnO, SiC, GaN i AlN. Prof. Pajączkowska poinformowała, że Instytut Wzrostu Kryształów w Berlinie (IKZ) nie może firmować tej konferencji ze względu na sesję organizowaną przez nich na podobny temat na konferencji E-MRS. Jednak dyrektor IKZ prof. Fornari zgłosił już dwóch wykładowców ze strony niemieckiej. Niemieckie Towarzystwo Wzrostu Kryształów (DGKK) zgodziło się dofinansować wyjazd członków swojego towarzystwa na tę konferencję w wysokości 1000 EUR. Prof. Krukowski poinformował, że Prof. Rogalski zgłosił zaistnienie problemu w związku ze zorganizowaniem po międzynarodowej konferencji, konferencji dla tylko trzech narodów. Jednak prof. Sadowski zauważył, że konferencja polsko-japońsko-niemiecka będzie imprezą satelitarną.
Prof. Krukowski poinformował, że dr Dabkowska zaproponowała PTWK wystąpienie o dofinansowanie na konferencję w wysokości 5000 USD do Międzynarodowej Unii Krystalograficznej (IUCr). Prof. Krukowski poinformowal, że taka prośba o dofinansowanie została przedłożona. Dofinansowanie ma dotyczyć udziału studentów w konferencji PTWK. Prof. Krukowski ponadto dodał, że nowe osoby zaproszone do wygłoszenia wykładów zaproszonych na konferencji PTWK to: Prof. Fukuda, Prof. Moreno oraz dr Klimczuk. Strona internetowa konferencji będzie przygotowana i prowadzona przez firmę Pielaszek Research, która prowadzi też stronę konferencji jesiennej E-MRS-u w Warszawie. Firma ta zajmie się również przygotowaniem materiałów konferencyjnych i ich drukiem. Za prowadzenie strony konferencji PTWK firma Pielaszek Research otrzyma wynagrodzenie w wysokości 5% opłat wniesionych na konferencję PTWK. Zarząd PTWK zatwierdził przedsięwzięcia finansowe dotyczące Konferencji jednogłośnie.
Prof. Krukowski poinformował, że zaproponowano, że opłaty konferencyjne będą następujące:

Opłaty za konferencje PTWK:
 PLNEUR
Opłata normalna1400350
Opłata dla członków PTWK900230
Studenci, doktoranci600150

Prof. Krukowski poinformował, że hotel w Zakopanem wyraził zgodę na przedłużenie konferencji o jeden dzień. Zdecydowano, że ceny obejmujące zarówno konferencję PTWK, jak i polsko-japońsko-niemiecką (PJG) konferencję będą następujące:

Opłaty za konferencje PTWK oraz PJG:
 PLNEUR
Opłata normalna160040
Opłata dla członków PTWK1000260
Studenci, doktoranci700180

Natomiast opłata tylko za PJG będzie wynosiła 300 zł lub 80 EUR dla wszystkich.

Prof. Krukowski przypomniał, że liczba osób na konferencji PTWK jest ograniczona wielkością sali wykładowej do 200 osób. Prof. Krukowski i prof. Mielcarek przypomnieli, że formalne zobowiązanie do organizowania konferencji w Wojskowym Domu Wypoczynkowym w Zakopanem-Kościelisku mija w tym roku. Prof. Pajączkowska zauważyła, że połączenie tych dwóch konferencji było bardzo korzystne dla PTWK, w przyszłości będzie kontynuowane, jednak ze zmianą miejsca przyszłej konferencji. W związku z tym prof. Sadowski poinformował, że na wybrzeżu są dwa dobre ośrodki do zorganizowania takiej konferencji - jeden w Jelitkowie i jeden na wyspie Sobieszowskiej. Prof. Sadowski przypomniał również, że w Sobieszowie we wrześniu (1-6 wrzesień 2007) będą się odbywać jednocześnie dwie konferencje: Intermolecular Interactions oraz międzynarodowa konferencja z zakresu nanotechnologii. Potwierdzono, że PTWK będzie patronowało tym konferencjom.

Ad. 4. Udział PTWK w organizacji konferencji w Berlinie
Prof. Krukowski poinformował o udziale członków PTWK w organizacji i pracach naukowych Konferencji "Joint Meeting of German and Polish association for Crystal Growth", która odbyła się w dniach 6-8 marca 2006r w Berlinie. PTWK sponsorowało udział studentów z Polski w Konferencji. W ramach prac Konferencji uczeni z Polski wygłosili 4 wykłady zaproszone oraz zaprezentowali 4 prezentacje ustne. Ponadto zaprezentowano 19 plakatów na sesji posterowej. Prof. Krukowski podkreślił, że konferencja była udanym przedsięwzięciem naukowym oraz przyczyniła się do umocnienia kontaktów pomiędzy Polskim i Niemieckim Towarzystwem Wzrostu Kryształów, co zaowocuje min. przyszła wspólną kandydatura do organizacji Konferencji ICCG w 2013r.

Ad. 5. Medal im. J. Czochralskiego
Prof. Krukowski poinformował, że E-MRS wystąpił z inicjatywą nagrody im. Czochralskiego oraz aby PTWK było jednym z fundatorów tej nagrody. Prof. Krukowski zaproponował, aby nagrodę dostał prof. Shuji Nakamura z University of California w Santa Barbara (UCSB) w USA. Nagroda ta zostałaby przyznana za pionierski wkład prof. Nakamury w rozwój badań nad otrzymywaniem epitaksjalnych azotków metali grupy III: AlN, GaN i InN oraz ich roztworów stałych do zastosowań w technologii półprzewodnikowych źródeł światła: niebieskich i zielonych diod elektroluminescencyjnych (LEDs) i niebieskich diod laserowych (LDs). Propozycja prof. Krukowskiego została zaakceptowana przez Kapitułę Nagrody. Prof. Krukowski poinformował, że istnieje problem Medalu im. Prof. Czochralskiego, który nadaje Fundacja Rozwoju Nauk Materiałowych założona przez Prof. Ryszarda Ciacha. E-MRS nie chce mieszać swojej nagrody z medalem nadawanym przez Fundację Rozwoju Nauk Materiałowych. Fundacja Rozwoju Nauk Materiałowych podjęła decyzję, aby Medal nadać Prof. Fukudzie oraz żeby uroczystość nadania medalu odbyła się na konferencji PTWK. Prof. Krukowski powiedział, że proponuje, aby Zarząd PTWK uchwalił że wyraża wolę współpracy E-MRS w ramach Nagrody im. Czochralskiego, natomiast nie wyraża zgody na współpracę z Prof. Ciachem oraz nie wyraża zgody na to, aby Fundacja Rozwoju Nauk Materiałowych używała nazwy i logo PTWK. Decyzje przegłosowano z jednym wstrzymującym się głosem.

Ad. 6. Przygotowanie PTWK do przedstawienia kandydatury do organizacji konferencji IOCG w 2013r
Prof. Krukowski poinformował, że Niemieckie Towarzystwo Wzrostu Kryształów zgodziło się wspólnie z PTWK wystąpić o organizację konferencji IOCG w 2013 r. PTWK powinno zacząć przygotowania jak najszybciej i przede wszystkim uzyskać poparcie rządu. Prof. Leszczyński zaproponował, żeby Prof. Krukowski został przewodniczącym tej konferencji. Ustalono, że konferencja będzie trwała tydzień i odbywać się będzie na Politechnice Warszawskiej. Prof. Krukowski zaprosił do zespołu przygotowawczego oprócz siebie oraz dr Pawlak również prof. Leszczyńskiego i prof. Sadowskiego. Niemieckie Towarzystwo Wzrostu Kryształów (DGKK) w ramach tej konferencji zorganizuje kilka sesji. Dr Pawlak przypomniała, że powinno być dwóch przewodniczących konferencji - jeden z Polski oraz jeden z Niemiec.

Ad. 7. Sprawozdanie z postępu prac Sekcji Kryształów Objętościowych (w tym strona internetowa)
Prof. Talik zreferowała działalność Sekcji Kryształów Objętościowych. W dniach 5-9 września 2005 r. odbyło się sympozjum "Multi-component alloys and intermetallic compounds for magnetic applications and nanotechnology" w ramach konferencji E-MRS w Warszawie. Ukazało się wydawnictwo materiałów konferencyjnych w Journal of Alloys and Compounds vol 423 (2006). Sympozjum odbyło się pod patronatem PTWK.
Na Uniwersytecie śląskim odbył się cykl wkład pt. "Od starożytnych klejnotów do Pentium 4" w ramach corocznych pokazów znanych pod nazwą "Osobliwości świata Fizyki" organizowanych we wrześniu od 1984 roku w aulach Instytutu Fizyki dla uczniów z regionu pod patronatem PTWK. Zdjęcia z wykładu są zamieszczone na stronie internetowej PTWK.
Prof. Talik została zaproszona do wygłoszenia cyklu audycji pt. Kryształy w organizmie człowieka" nadanych w Radio Katowice - program Nauka w dniu 16.01.2006 i w kolejnych tygodniach.
Odbyła się również 15th International Conference on Solid Compounds of Transition Elements w Krakowie, od 15-20. 2006. Prof. E. Talik wygłosiła wykład zaproszony pt. "90th anniversary of Czochralski method" oraz artykuł został przyjęty do J. Alloys and Compounds. Wykorzystano materiały częściowo zawarte na stronie internetowej PTWK.
Prof. Sadowski poinformował, że w Gdańsku prowadzony jest 15-godz. wykład dla doktorantów na temat wzrostu kryształów.
Prof. Mielcarek poinformował, że konferencje w Poznaniu nadal będą się odbywać w cyklu trzy letnim, czyli następna odbędzie się w 2008 r.

Ad. 8. Sprawozdanie z postępu prac Sekcji Mikrostruktur Krystalicznych (w tym strona internetowa)
Prof. Leszczyński poinformował, że stronę Sekcji Mikrostruktur Krystalicznych przygotowują studenci.

Ad. 9. Wykład na temat wzrostu kryształów
Prof. Leszczyński zaproponował umieszczenie wykładów o wzroście kryształów odbywających się w Gdańsku i w Katowicach na stronie internetowej PTWK. Prof. Sadowski powiedział, że może to stanowić problem i że jeżeli takie wykłady byłyby umieszczone to należy zwrócić szczególną uwagę na umieszczanie odnośników do publikacji lub stron internetowych skąd brane są ewentualne rysunki.

Ad. 10. Sprawy organizacyjno-członkowskie
Dr. D. Pawlak zgłosiła następujące osoby jako kandydatów na członków PTWK:

 1. Dr Ludwika Lipińska (ITME)
 2. Mgr Agnieszka Rzepka (ITME)
Obydwie kandydatury zostały przyjęte jednogłośnie.

Ad. 11. Strona internetowa PTWK
Prof. Krukowski poinformował, że strona PTWK jest prowadzona dobrze. Jeżeli ktoś chciałby coś na niej umieścić to powinien najpierw poinformować prof. Krukowskiego. W chwili obecnej brakuje tylko strony Sekcji Mikrostruktur Krystalicznych.

Ad. 12. Sprawy finansowe: prowadzenie księgowości i sprawozdawczości
Nieobecnego mgr Łucznika zobowiązano do wysłania upomnień do członków PTWK zalegających z zapłatą składek. Prof. Pajączkowska przypomniała, że zniżki na konferencję PTWK będą przysługiwać tylko osobom, które zapłaciły składki.

Ad. 13. Wolne wnioski
Prof. Pajączkowska przypomniała, że należy zająć się sprawą konkursu prac doktorskich. Prof. Krukowski przypomniał, że zgodnie z postanowieniami podjętymi podczas Konferencji PTWK w Poznaniu, Prof. Sadowski jako Prezes-Elekt PTWK wchodzi z urzędu w skład Kapituły i odpowiada za nadzorowanie jej działania. Jest to kontynuacja działania Kapituły z poprzedniej kadencji Zarządu. Ogłoszenia o konkursie powinny zostać rozesłane do Uczelni i Instytutów. Prof. Pajączkowska zaproponowała żeby umieścić ogłoszenie na stronie internetowej PTWK oraz aby rozesłać ogłoszenia pocztą internetową do dyrektorów instytucji. Prof. Pajączkowska przypomniała, że zwycięzca otrzymuje nagrodę oraz pobyt na konferencji w Zakopanem za darmo. Prof. Sadowski zauważył, że taka nagroda jest o tyle istotna, że ustawowo nie ma już wyróżnień prac doktorskich.

Protokółowała:
Dr Dorota Anna Pawlak