Protokół
II ZEBRANIA ZARZĄDU PTWK

Drugie Zebranie Zarządu PTWK kadencji 2004-2007 odbyło się w dniu 17 listopada 2004 r, w Warszawie, w siedzibie CBW PAN na ul. Sokołowskiej 29/37.

Obecni: Stanisław Krukowski, Wojciech Sadowski, Anna Pajączkowska, Dorota Anna Pawlak, Ewa Talik, Michał Leszczyński, Bolesław Łucznik, Sławomir Mielcarek

Program Zebrania:

 1. Powitanie uczestników przez Dyrektora CBW PAN - prof. Sylwester Porowski
 2. Przyjęcie protokołu z I Zebrania Zarządu PTWK - prof. S. Krukowski
 3. Rejestracja Zarządu PTWK - dr. D. Pawlak
 4. Sprawozdanie z prezentacji polskiej kandydatury do organizacji 16 Konferencji ICCG w Warszawie 2010 r - prof. S. Krukowski
 5. Plany działania Sekcji Kryształów Objętościowych - prof. E. Talik
 6. Plany działania Sekcji Mikrostruktur Krystalicznych - prof. M. Leszczyński
 7. Plan prowadzenia wykładów z teorii i metod krystalizacji - prof. S. Krukowski
 8. Sprawy organizacyjno-członkowskie - dr D. Pawlak
 9. Strona internetowa PTWK - dr T. Klimczuk
 10. Sprawy finansowe: prowadzenie księgowości i sprawozdawczości - mgr B. Łucznik
 11. Wolne wnioski

Ad. 1 Powitanie uczestników przez Dyrektora CBW PAN
Uczestników zebrania w imieniu dyrektora CBW PAN, prof. Porowskiego powitał Prof. Krukowski.

Ad. 2. Przyjęcie protokołu z I Zebrania Zarządu PTWK
Omówiono uwagi dotyczące protokółu z I Zebrania Zarządu PTWK oraz przyjęto protokół jednogłośnie. Protokół pojawi się na stronie WWW Towarzystwa oraz zostanie wydrukowany w piśmie ITME "Materiały Elektroniczne".

Ad. 3. Rejestracja Zarządu PTWK
Nowy Zarząd PTWK został zarejestrowany w sądzie po trzykrotnych próbach składania dokumentów - zrelacjonowała dr. Pawlak

Ad. 4. Sprawozdanie z prezentacji polskiej kandydatury do organizacji 16 Konferencji ICCG w Warszawie 2010 r
Prof. Krukowski omówił przedstawienie polskiej kandydatury do organizacji 16 Konferencji ICCG. Były zgłoszone dwie kandydatury: Chiny i Polska. Podczas posiedzenia Komitetu Wykonawczego Międzynarodowej Organizacji Wzrostu Kryształów (IOCG Executive Committee) były prezentowane obydwie kandydatury. Ze względu na fakt, że Chiny już prezentowały wczesniej swoją kandydature i na opinię prof. Schiebera wstępnie wiadomo było, że szanse Polski są niewielkie. Na piętnastu członków IOCG Executive Committee obecnych było trzynastu. Po prezentacji kandydatur Chin i Polski odbyło się głosowanie. Jedenastu członków IOCG Executive Committe głosowało za kandydaturą Chin., a dwóch za Polską. Decyzją Executive Committee na IOCG Council była prezentowana tylko kandydatura Chin. Prof. Krukowski zgłosił, że kandydatura Polski będzie ponowiona na rok 2013. Prof. Schieber zgłosił, że podczas następnej konferencji będzie też kandydować Wielka Brytania. Kandydatura Polski osobno będzie za słaba i dlatego powinniśmy szukać współpracy z innymi towarzystwami europejskimi. Powinna to być kandydatura europejska - stwierdził Prof. Sekerka. Oceniając wyniki naszej kandydatury Prof. Krukowski zwrócił uwagę, że w protokole IOCG na czwartej stronie jest napisane, że obie prezentacje, zarówno Chin jak i Polski, były bardzo dobre. Jak do tej pory Prof. Krukowski prowadził pierwsze nieoficjalne rozmowy z Niemieckim Towarzystwem Wzrostu Kryształów. Powstał pomysł, żeby konferencję PTWK w 2007 roku w Zakopanem zrobić razem z Niemieckim Towarzystwem. Istniał problem, taki, że konferencje krajowe nie powinny być organizowane na 5 mies. przed i 6 mies. po konferencjach ICCG. Prof. S. Krukowski wystosował list z zapytaniem do Prof. Sekerki. Dostał odpowiedź, że konferencja PTWK jest konferencją regionalną i może być organizowana w tym terminie.

Prof. Krukowski powiedział, że do Council każde Towarzystwo wysyła jednego przedstawiciela na 100 członków, ale nie więcej niż trzech przedstawicieli. Dlatego też Prof. Krukowski zgłosił kandydaturę dr. Pawlak do Council, jako że PTWK ma już ponad 100 członków.

Ad. 5. Plany działania Sekcji Kryształów Objętościowych
Prof. Talik przedstawiła plany działalności Sekcji Kryształów Objętościowych. We wrześniu, 5-9, 2005 odbędzie się konferencja na Politechnice Warszawskiej - jesienna konferencja E-MRS-u. Grupa z Katowic na czele z Prof. Talik będą organizowały jedną sekcję "Multicomponent alloys and compounds and nanotechnology". Szczegóły zostaną przedstawione na następnym zebraniu. PTWK będzie patronowało tej konferencji. Materiały będą publikowane w J. Alloys and Comp. Prof. Sadowski poinformował, że w Nałęczowie odbędzie się konferencja Intermolecular Interactions. Prof. Kozielski dodał, że w Poznaniu będzie organizowana konferencja "Spektroskopia Fononów Akustycznych" (w dniach 19-21 maja 2005) przy współudziale PTWK.

Ad. 6. Plany działania Sekcji Mikrostruktur Krystalicznych
Prof. Leszczyński przedstawił plany działalności Sekcji Mikrostruktur Krystalicznych. Jednym z celów działalności PTWK jest prowadzenie lobbingu na rzecz rozwoju dziedzin takich, jak wzrost kryształów oraz warstw epitaksjalnych. Prof. Leszczyński zaproponował stworzenie dokumentu 20-30 stron, w którym byłoby pokazane porównanie liczby polskich ośrodków mających urządzenie do otrzymywania warstw z liczbą takich ośrodków na świecie. Prof. Leszczyński zwrócił też uwagę na to, że często brak nam podstawowej charakteryzacji kryształów oraz poinformował, że w Karlsruhe zbudowano synchrotron i może będzie tam też polska linia. PTWK może popierać wnioski polskie o badania na tym synchrotronie. Prof. Krukowski dodał, że w Polsce występuje problem fizyki jako takiej. Ponad połowa pieniędzy jest zużywana na badania cząstek elementarnych. W ten sposób finansujemy rozwój fizyki na całym świecie. Jako PTWK powinniśmy spróbować coś zmienić. Prof. Sadowski stwierdził, że musimy przygotować strategię lobbingową. Każda sekcja PTWK powinna zrobić analizę potencjału, jaki ma i napisać raport dotyczący jej tematyki. Wszyscy budują lobbing, a my powinniśmy przedstawić Panu Ministrowi – to jest nasz potencjał – to jest to czym możemy służyć naszej gospodarce. Powinny być zrobione raporty sekcji, które pozwoliłyby na kooperację ze światem businessu. Zwykle istnieje duży problem w przetłumaczeniu wyników naukowych na język businessu. Prof. Krukowski dodał, że większość pieniędzy idzie do CERN-u i dlatego trudno nam rozwijać badania w oparciu o nowoczesną bazę badawczą. Prof. Pajączkowska dodała, że powinny być w takim raporcie umieszczone takie informacje, jak: jakie granty, ludzie, publikacje i inne. Prof. Mielcarek powiedział, że nie powinniśmy pomijać szansy, jaką dają media. Nawet po takim zebraniu powinna być krótka notatka w normalnej prasie. Prof. Leszczyński podsumował, że musimy przygotować coś w rodzaju „template” i wysłać do członów PTWK.

Prof. M. Leszczyński ogłosił, że w kwietniu, 28-30, 2005 odbedzie się: European Meeting on Semiconductor Epitaxy. Chairmani to Prof. Herman, Prof. Krukowski i Prof. Leszczyński. Konferencja będzie na ok. 30 - 40 uczestników, będzie 20 wykładów zaproszonych (po 30 min.) oraz każdy wykładowca przywiezie studenta. Studenci będą mieli 10 min. wystąpienia. Do końca listopada należy wystąpić do KBN-u o dofinansowanie.

Prof. Leszczyński oznajmił, ze Unipress oraz Top-GaN organizują ekspozycję w eksploratorium na Powiślu pod hasłem niebieskiego lasera. Dobrze by było gdyby ITME zgłosiło oddzielnie wzrost kryształów. Chodzi o aspekt propagandowy naszej dziedziny nauki. Należy zgłaszać się do p. Aleksandra Wittlina z IF PAN.

Ad. 7. Plan prowadzenia wykładów z teorii i metod krystalizacji
Prof. Krukowski powiedział, że prowadzenie wykładu na Wydz. Fizyki Politechniki Warszawskiej spotkało się z chłodnym przyjęciem. W następnym roku wykład zostanie zaproponowany Prof. Kurzydłowskiemu. Wykład planowany jest jako wykład środowiskowy głównie dla doktorantów. Zainteresowanie tymi wykładami jest duże w ITME i Unipressie. Prof. Sadowski dodał, że w Gdańsku też zrobiono Wydz. Inżynierii Materiałowej, ale jest on organizowany przez fizyków, chemików i w niewielkiej liczbie mechaników. Prof. Sadowski zaproponował, żeby przygotowany wykład umieścić w Internecie. Prof. Krukowski odpowiedział, że warunkiem dla wykładowców będzie, żeby wykład był zrobiony w programie Power Point. Prof. Sadowski dodał, że wątpi, żeby jakakolwiek uczelnia przyjęła ofertę takiego wykładu. Dodał, że należy zrobić ten wykład w wersji multimedialnej, umieścić na stronie PTWK, żeby tematyka była aktualna również dzisiaj. Prof. Kozielski dodał, że powinny być również linki ze stron uczelni do tego wykładu. Prof. Sadowski podjął dyskusję i powiedział, że bardzo ważne jest abyśmy reklamowali to co robimy, bo nasze prace nie są czytane przez przedsiębiorców. Należy to pokazywać w prasie. Przedsiębiorcy mają dyskomfort we współpracy z nami, z ludźmi nauki. A my z kolei chcemy tylko głównie publikować, bo z tego jesteśmy rozliczani. Prof. Sadowski dodał, że on założył Radę Gospodarczą i zaprosił do niej 30 osób z businessu. Przedsiębiorcy pokazują, co ich interesuje, a my co możemy zrobić. Przedsiębiorcy patrzą na produkty gotowe do sprzedaży a nie na to, co my napiszemy na papierze. Na tej podstawie buduje się Centrum Zaawansowanych Technologii. Część wykładów prowadzą ludzie z businessu. Wykłady te cieszą się dużą popularnością.

Ad. 8. Sprawy organizacyjno-członkowskie
Dr. Pawlak zgłosiła, że jest szereg kandydatur do przystąpienia do PTWK:

 1. Mgr Marcin Adamiec - Uniwersytet śląski
 2. Dr Katalin Polar Lassanyi - Institute for Solid State Physics and Optics of HAS
 3. Dr hab. Małgorzata Suchańska - Politechnika świętokrzyska
 4. Dr hab. Sławomir Mielcarek - Wydz. Fizyki, Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu
 5. Mgr Magdalena Kruczek - Uniwersytet śląski, ITME
 6. Mgr inż. Andrzej Materna - ITME
 7. Mgr Halina Sakowska - ITME
 8. Mgr inż. Katarzyna Kołodziejak - ITME
 9. Mgr Bolesław Łucznik - Unipress

Wszystkie kandydatury zostały przyjęte jednogłośnie.

Ad. 9. Strona internetowa PTWK
Prof. Pajączkowska powiedziała, że struktura strony internetowej PTWK jest zła, bo trudno coś na niej znaleźć. Prof. Pajączkowska dodała, że należy skasować nazwę strony: Lublin, gdyż teraz strona jest w Gdańsku. Prof. Sadowski dodał, że trzeba zdjąć stronę w Lublinie i powinno być automatyczne przekierowanie na stronę aktualną. Prof. Krukowski dodał, że w dalszym ciągu p. Polak jest wpisany na pierwszej stronie - a powinno być zmienione na T. Klimczuk.

Ad. 10. Sprawy finansowe: prowadzenie księgowości i sprawozdawczości
Mgr Łucznik powiedział, że w chwili obecnej na koncie PTWK znajduje się 35655,50 zł. a dokumentacja finansowa zostanie przekazana przez p. mgr Kaczmarek do końca tego roku.

Ad. 11. Wolne wnioski
Prof. Pajączkowska powiedziała, że należy zweryfikować liczbę członków. Mgr Łucznik wystąpił z problemem - Czy Polskie Towarzystwo Wydawców Książek ma prawo do skrótu PTWK. Prof. Pajączkowska wystąpiła ze sprawą Prof. Jana Czochralskiego. Poinformowała, że IPN nie znalazł żadnych akt odnośnie Czochralskiego w aktach Urzędu Bezpieczeństwa. Ale takie poszukiwania to kolosalna praca. Prof. Pajączkowska napisała do Archiwum Akt Nowych oraz zadzwoniła do Kcyni w poszukiwaniu kogoś, kto chciałby przeprowadzić taką analizę. Taka praca mogłaby być tematem doktoratu. Dr Tomaszewski działa równolegle w IPN-ie. Prof. Sadowski powiedział, że można ogłosić konkurs na grant na pracę doktorską. Taka praca doktorska mogłaby być również wydana w postaci książkowej. Prof. Krukowski powiedział, że PTWK chce żeby Senat Politechniki podjął uchwałę, która by unieważniała tamtą uchwałę Politechniki dotyczacą prof. Czochralskiego.

Protokółowała:
Dr Dorota Anna Pawlak