PROTOKÓŁ z zebrania Zarządu PTWK

z pierwszej części, która odbyła się w dniu 16.10.2002 w Zakopanem podczas konferencji ICSSC'02 oraz drugiej części w Wiedniu w dniu 19.10.2002 w czasie konferencji "Crystal growth and epitaxy" organizowanej z okazji 50-lecia PAN.

Zebranie odbyło się zgodnie z załączonym programem.

W zebraniu uczestniczyli członkowie Zarządu: profesorowie K. Sangwal, M. Oszwałdowski, Z. Żytkiewicz, A. Pajączkowska, dr D. Pawlak (zaproszonej do prowadzenia współpracy z KBN) oraz prof. A. Rogalski - przewodniczący Komitetu Konferencji ICSSC'02. Zaproszeni do udziału w Zebraniu byli Sekretarz Generalny E-MRS dr P. Siffert oraz dr P. Glasow - Prezydent MRS, którzy przybyli pod koniec zebrania, a od początku był obecny przedstawiciel E-MRS dr Z. Kuźnicki.

Ad.1 W związku z nieobecnością na początku zebrania prof. Rogalskiego, zebranie otworzyła Prezes PTWK, prof. A. Pajączkowska, która powitała zebranych i prowadziła dalej zebranie.

Ad. 2 Protokół z poprzedniego zebrania został przyjęty bez poprawek.

Ad. 3 Działalność Sekcji Kryształów Objętościowych i Mikrostruktur przedstawili: prof. Oszwałdowski i Żytkiewicz, którzy omówili organizacje konferencji w 2003 roku, której głównym organizatorem jest prof. Kossut z IF PAN i nasze Towarzystwo jest współorganizatorem. Dyskusja dotyczyła sprawy czy konferencja wpisana w program Centre of Excelence może być równocześnie organizowana w ramach konferencji E-MRS we wrześniu 2003. Dyskutowano problemy finansowania konferencji i udziału młodych naukowców w ramach szkoły zorganizowanej przed konferencją. Stwierdzono, że należy dla tej konferencji zrobić niezależne wystąpienie do odpowiednich instytucji międzynarodowych oraz również w sprawach organizacyjnych należy porozumieć się z prof. A. Mycielskim odpowiedzialnym za konferencje E-MRS w 2003 w W-wie. W dyskusji udział wzięli: prof. K. Sangwal, A.Pajączkowska i Z. Kuźnicki. W podsumowaniu stwierdzono, że omawiana konferencja będzie organizowana pod auspicjami PTWK i E-MRS.

Ad.4 Prof. Pajączkowska poinformowała, że prof. W. Sadowski przekazał listę wykładowców i informacje na temat organizacji konferencji 'Intermolecular Interactions in Matter'. Konferencja odbędzie się 3-6.09.2003 w Szczecinie na Politechnice. W dyskusji brali udział prof. Sangwal i dr Kużnicki. Członkowie Zarządu wyrazili zgodę aby ta konferencja była zorganizowana we współudziale PTWK.

Ad. 5 Prof. Pajączkowska poinformowała o organizacji symposjum poświęconemu pamięci prof. Jana Czochralskiego z okazji 50-tej rocznicy jego śmierci. Symposjum będzie zorganizowane w Toruniu i Kcynii w dniach 26 i 27 kwietnia 2003. W Toruniu odbędzie się sesja naukowa z udziałem naukowców z zagranicy i z Polski wraz z sesją posterową - przewodniczącą komitetu w Toruniu jest prof. H. Męczyńska. W Kcynii odbędą się uroczystości związane z życiem Profesora i w czasie tych uroczystości jest przewidziane odsłonięcie popiersia Profesora - przewodniczącym tej sesji jest mgr. J. Kurant oraz Prezydent Miasta Kcynii. Oprócz Komitetu Organizacyjnego, którego przewodniczącą jest prof. A.Pajączkowska jest tworzony Komitet Honorowy (międzynarodowy). Planowana opłata konferencyjna to 150 zł dla członków PTWK i studentów, a dla pozostałych uczestników 200 zł (50 euro). Organizacja konferencji jest znacznie zaawansowana. Obecnie poszukujemy sponsorów tak dla organizacji sympozjum jak i na realizację projektu popiersia. W dyskusji brali udział wszyscy uczestnicy zebrania. Powzięliśmy decyzję, aby poinformować uczestników konferencji ICSSC'02 i przeprowadzić zbiórkę pieniędzy spośród członków PTWK i uczestników konferencji oraz dołożyć z pieniędzy PTWK, aby ta kwota do przekazania wynosiła około 4000 zł. Z drugiej strony stwierdziliśmy, że należy podjąć wysiłki, aby szukać sponsorów i tu była prośba skierowana do wszystkich uczestników Zebrania o aktywne współdziałanie.
Informacja o Symposjum będzie na stronie internetowej PTWK: www.ptwk.org.pl. Korespondencja będzie prowadzona z członkami Komitetu Honorowego i zaproszonymi wykładowcami.

Ad. 6 Prof. Pajączkowska przedstawiła plany organizacji konferencji PTWK w 2004 roku. Prof. Rogalski, przewodniczący kilku ostatnich konferencji ICSSC organizowanych tradycyjnie w Zakopanem, co dwa lata, których głównym organizatorem był WAT stwierdził, że ze względu na zmiany organizacyjne na WAT-ie konferencja ta nie może być kontynuowana przez WAT.
Wokół tej decyzji toczyła się dyskusja, w której brali udział wszyscy członkowie Zebrania.
Ustalono, że następna konferencja odbędzie się w maju 2004, zgodnie z tradycją Konferencji-Zjazdów PTWK i będzie odbywać się co trzy lata. Tytuł konferencji będzie łączył obydwie konferencje i będzie obejmował tematykę wzrostu kryształów, ich charakteryzację i zastosowania. Konferencja będzie międzynarodowa i materiały konferencyjne będą publikowane w czasopismach o zasięgu międzynarodowym.
Zwracano uwagę, że od 2003 roku E-MRS będzie organizował coroczne konferencje jesienią w Polsce, których tematyka pokrywa się częściowo z organizowaną przez PTWK. Prof Rogalski zwracał uwagę, że organizacja konferencji przez PTWK co trzy lata nie daje ciągłości, członkowie Zarządu mieli odmienne zdanie, gdyż Sekcje PTWK organizują coroczne Konferencje-spotkania tak, że ta ciągłość kontaktów naukowych pozostaje.
W podsumowaniu jedna konferencja dot. wzrostu kryształów organizowana z inicjatywy Polski i obecnie PTWK, o charakterze międzynarodowym, powinna pozostać.

Ad. 7 Następnie prof. Pajączkowska przedstawiła nasze zamiary dot. organizacji Kongresu Wzrostu Kryształów ICCG-16 i szkoły ISSCG-14 w Polsce w 2010r. Temat ten został wstępnie omówiony jego dokończenie odbędzie się w Wiedniu w związku z odbywającą się tam konferencją na której będzie obecny prof. Krukowski, odpowiedzialny za wstępne przygotowania do Kongresu, i inni członkowie Zarządu PTWK.
Dyskutowano wybór miejsca konferencji i szkoły. Rozważano Warszawę i Poznań jako dwa możliwe ośrodki do organizacji konferencji oraz Gdańsk na organizację szkoły. Należy zdać sobie sprawę, że całkowitą prezentację naszej propozycji trzeba przedstawić na konferencji w 2004 w Grenoble. W celu omówienia szczegółów organizacji takiego kongresu prof. Pajaczkowska zaprosiła prof. T. Nishinaga aby nam przedstawił swoje doświadczenia z organizacji tej konferencji w Japonii, spotkanie odbędzie sie w Wiedniu.

W czasie tej dyskusji przybyli dr P. Siffert i dr Glasow, wyjaśnili, że dr Kuźnicki uczestniczył w ich imieniu w pierwszej części. Obecnie dyskusja toczyła się w j. angielskim i dotyczyła organizacji konferencji E-MRS w Polsce i działalności E-MRS na terenie Europy Centralnej i Wschodniej. Celem E-MRS jest łączenie naukowców z całej Europy czego wynikiem jest organizacja konferencji w Polsce jako jednego z kandydatów do wejścia do Unii Europejskiej. Obecnie głównym organizatorem będzie prof. A. Mycielski z IF PAN, konferencja w 2003 będzie organizowana na terenie Politechniki Warszawskiej. Konferencja będzie międzynarodowa i będzie składała się z kilku sympozjów tematycznych.
Dr Siffert wyjaśnił również sprawę medalu prof. Jana Czochralskiego przyznawaną w ramach fundacji zarejestrowanej w Polsce z inicjatywy prof. Ciacha z Krakowa.
Dr Siffert wyjaśnił, że E-MRS jest zainteresowany w utrzymaniu tej nagrody w ramach E-MRS i współpracy z Azjatyckim Towarzystwem. Jest propozycja, aby jednego roku była ona przyznawana przez E-MRS, a następnego przez Azjatyckie Towarzystwo. Sprawy związane z medalem wymagają jednak dalszych wyjaśnień i dyskutanci byli zgodni, że sympozjum w Toruniu i w Kcynii będzie dobrą okazją do dyskusji na ten temat. Dr Siffert potwierdził zainteresowanie w udziale w Sympozjum jak również uważa za możliwe udzielenie dotacji na realizowanie popiersia jak również Symposjum z funduszy E-MRS.
Na tym tę część zebrania w Zakopanem zakończono - prof. Pajączkowska podziękowała wszystkim za udział w zebraniu.

Protokół z posiedzenia Zarządu PTWK w dniu 19.10.2002 w Wiedniu

obecni: prof. T. Nishinaga, A. Pajączkowska, K. Sangwal, S. Krukowski, Z. Żytkiewicz, M. Herman, D. Pawlak i M. Berkowski

  • Profesor Herman powitał wszystkich zebranych, profesora Nishinagę i członków Zarządu PTWK.
  • Pani Prezes prof. A. Pajaczkowska poprosiła prof. Nishinagę o przedstawienie informacji organizacyjnych i finansowych z organizowanej przez niego międzynarodowej konferencji wzrostu kryształów w Japonii. Profesor Nishinaga przedstawił szereg interesujących informacji dotyczących zarówno całkowitych kosztów konferencji jak też kosztów ponoszonych przez organizatorów na różnych jej etapach jak też kosztów poszczególnych elementów z których składał się budżet konferencji.

Całkowita liczba uczestników to około 1100 osób; w tym z Japonii około 800 osób reszta z innych krajów. Całkowity budżet 72 mln jenów. Dotacja od rządu 5 mln jenów, dotacja z przemysłu 11mln. Koszty bankietu 3.2 mln., wycieczki 1.4 mln, przygotowanie materiałów konferencyjnych 1.2 mln. CD rom z materiałami konferencyjnymi dla uczestników był wolny od opłat. Koszty poniesione przez organizatorów przed rozpoczęciem konferencji 16 mln. w trakcie 33 mln. po konferencji 14 mln reszta to zysk z konferencji. Organizacja konferencji została powierzona profesjonalnej firmie zajmującej się organizacją takich konferencji. Nagrody 33 tys., puchary 100 tys., organizacja szkoły towarzyszącej konferencji przed jej rozpoczęciem kosztowała 3 mln. Wszyscy zaproszeni wykładowcy zostali zwolnieni z opłat takich jak materiały konferencyjne i opłata rejestracyjna, kilku ważniejszym osobom opłacone zostały również koszty pobytu. Opłata za jeden dzień konferencji wynosiła 15 tys. za całą 45 tys. za bankiet 8 tys. za wycieczkę 6 tys. Ważni goście Ci którzy otrzymywali nagrody dostali dodatkowo zwrot kosztów podróży. Po konferencji organizatorzy przekazali 3 mln. na japońskie towarzystwo wzrostu kryształów a 1.3 mln. dla międzynarodowego towarzystwa wzrostu kryształów. Nagrody dla młodych uczestników po 60 tys. dla 48 osób, razem około 2.5 mln. jenów. Przedsiębiorstwa lub firmy wystawiające na konferencji swoje reklamy zapłaciły za to razem 5 mln. jenów. Całkowity budżet który mieli przed konferencją wynosił około 10 mln. jenów a firma organizująca wzięła za swoją pracę 7 mln. Recenzentów J.of Crystal Growth wybiera z uczestników konferencji.

Na tym część zebrania w Wiedniu zakończono - prof. Pajączkowska podziękowała wszystkim za udział w zebraniu.

Zebrania protokołowali:
Dr Dorota Pawlak i Doc. Dr hab. Marek Berkowski