Protokół
V ZEBRANIA ZARZĄDU PTWK

Piąte Zebranie Zarządu PTWK kadencji 2004-2007 odbyło się w dniu 15 lutego 2006r, w Warszawie, w siedzibie CBW PAN na ul. Sokołowskiej 29/37.

Obecni: Stanisław Krukowski, Anna Pajączkowska, Dorota Anna Pawlak, Michał Leszczyński, Bolesław Łucznik, Tomasz Klimczuk, Sławomir Mielcarek.

Program Zebrania:

 1. Powitanie uczestników przez Dyrektora CBW PAN - prof. S. Porowski
 2. Przyjęcie protokołu z III Zebrania Zarządu PTWK - prof. S. Krukowski, dr. T. Klimczuk
 3. Problem uzyskania przez PTWK statusu organizacji pożytku publicznego - prof. S. Krukowski, mgr B. Łucznik
 4. Przygotowania do Konferencji PTWK 2007r - prof. S. Krukowski, prof. A. Pajączkowska
 5. Udział PTWK w organizacji konferencji w Berlinie - prof. S. Krukowski
 6. Przygotowanie PTWK do przedstawienia kandydatury do organizacji konferencji IOCG w 2013r - prof. W. Sadowski, prof. S. Krukowski
 7. Sprawozdanie z postępu prac Sekcji Kryształów Objętościowych (w tym strona internetowa) - prof. E. Talik
 8. Sprawozdanie z postępu prac Sekcji Mikrostruktur Krystalicznych (w tym strona internetowa) - prof. M. Leszczyński
 9. Wyniki badań archiwalnych (historycznych) na temat prof. J. Czochralskiego prof. A. Pajączkowska
 10. Wykład z teorii i metod krystalizacji - prof. M. Leszczyński
 11. Sprawy organizacyjno-członkowskie - dr. D. Pawlak
 12. Strona internetowa PTWK - dr T. Klimczuk
 13. Sprawy finansowe: prowadzenie księgowości i sprawozdawczości - mgr B. Łucznik
 14. Wolne wnioski

Ad. 1 Powitanie uczestników przez Dyrektora CBW PAN
Uczestników zebrania w imieniu dyrektora CBW PAN, prof. Porowskiego powitał Prof. Krukowski.

Ad. 2. Przyjęcie protokołu z III Zebrania Zarządu PTWK
Omówiono uwagi dotyczące protokółu z IIII Zebrania Zarządu PTWK, oraz przyjęto protokół jednogłośnie. Prof. Krukowski podziękował dr Klimczukowi za protokółowanie.

Ad. 3. Problem uzyskania przez PTWK statusu organizacji pożytku publicznego
Prof. Krukowski omówił sprawę uzyskania przez PTWK statusu organizacji pożytku publicznego. Wniosek o uzyskanie tego statutu dla PTWK złożono do sądu dwukrotnie. Oba wnioski zostały odrzucone. Mgr Łucznik stwierdził po konsultacjach z księgową, że jeżeli wszystkie środki PTWK będzie przeznaczało na działalność statutową to nie będzie musiało płacić podatku, natomiast obciążenia związane ze sprawozdawczością znacznie wzrosną. W związku z wątpliwymi korzyściami i ogromną ilością problemów formalnych Prof. Krukowski zaproponował, aby decyzja co do ewentualnych dalszych poczynań w celu uzyskiwania statusu organizacji pożytku publicznego została podjęta przez Walne Zebranie PTWK w Zakopanem. Zarząd PTWK jednogłośnie zatwierdził propozycję prof. Krakowskiego.

Ad. 4. Przygotowania do Konferencji PTWK 2007r
Prof. Krukowski omówił zobowiązania PTWK co do miejsca organizacji konferencji podjęte wobec poprzednich organizatorów konferencji "Conference of Solid State Crystals". Prof. Rogalski nie chciał kontynuować organizacji konferencji. PTWK przejęło organizację konferencji pod warunkiem zorganizowania dwóch następnych konferencji w Zakopanem oraz pod warunkiem, że WAT pozostanie współorganizatorem konferencji. 10 lutego w ITME odbyło się wstępne spotkanie w sprawie konferencji, na które zaproszeni zostali prof. Bugajski oraz prof. Rogalski. Na spotkaniu zdecydowano, że kolejna konferencja PTWK odbędzie się w Zakopanem, w Wojskowym Domu Wypoczynkowym Kościelisko. Nazwa konferencji to 5th International Conference on Solid State Crystals (ICSSC 5) and Eight Polish Conference on Crystal Growth (PCCG-8). Maksymalna liczba uczestników to 200 osób, w tym ok. 80 z zagranicy. Chairman-em konferencji będzie Prezes PTWK - prof. Krukowski, Co-Chair-menem będzie Prezes-elekt - prof. Sadowski. Do Komitetu Naukowego zaproszeni zostali prof. M. Bugajski, prof. A. Rogalski oraz prof. K. Sangwal. Prof. Krukowski poinformował, że prof. Sangwal i prof. Rogalski zgodzili się na publikacje prac konferencyjnych w Crystal Research and Technology oraz Optoelectronics Review. To zapewni wysoki poziom naukowy oraz językowy publikacjom konferencyjnym. Prof. Krukowski poinformował, że zdecydowano aby do Komitetu Naukowego zaprosić przedstawicieli wiodących ośrodków naukowych w Polsce, zaproponowano dr Łuczyńskiego, prof. Drozdowskiego, prof. Kossuta oraz prof. Porowskiego. Prof. Krukowski poprosił członków Zarządu PTWK o zgłaszanie dodatkowych kandydatur, również osób z innych krajów. Zaproponowano prof. Drozdowskiego do Polskiego Komitetu Naukowego. Prof. Pajączkowska zgłosiła problem daty konferencji pokrywający się z niemieckim świętem. Powstała propozycja przesunięcia daty konferencji w Zakopanem z 21 - 25 na 22 - 26 maja. Ustalono że ostateczna data zostanie zaproponowana po przeprowadzeniu rozmów z Niemcami, z tym że możliwe przesunięcia mogą dotyczyć kilku dni. Do Międzynarodowego Komitetu Naukowego prof. Pajączkowska zaproponowała prof. Fornariego, prof. Newmana oraz prof. Tłaczałę. Dr Mielcarek oraz Prof. Pajączkowska zaproponowali prof. Mroza do Międzynarodowego Komitetu Naukowego. Powyżej przedstawione kandydatury do obu komitetów zostały przyjęte jednogłośnie. Prof. Krukowski zaapelował do Zarządu PTWK o zastanowienie i dalsze propozycje kandydatur do obu komitetów. Prof. Pajączkowska przypomniała, że osoba będąca w komitecie naukowym nie może być zaproszona na wykład. Prof. Krukowski zaproponował prof. Kakimoto z Japonii na wykład a Prof. Pajączkowska zaproponowała prof. Duffara z Francji.

Oszacowany koszt konferencji będzie wynosił ok. 1400 zł (cena normalna), 900 zł (cena dla członków PTWK), 600 zł (cena dla studentów). PTWK musi głównie dbać o swoich członków. Ustalono, że doktoranci uważani są też za studentów. Prof. Pajączkowska przypomniała, że po 15-tym marca ma się odbyć kolejne zebranie dotyczące konferencji i że należy na nie zaprosić osoby zgłoszone do komitetu, m. in. Prof. Nakwaskiego i prof. Pietraszko. Prof. Krukowski poprosił dr Klimczuka o stworzenie strony konferencji w Zakopanem. Dr Pawlak zauważyła, że strona PTWK jest najładniejszą stroną Towarzystwa Wzrostu Kryształów (ze wszystkich narodowych towarzystw). Prof. Krukowski podziękował dr Klimczukowi za prowadzenie strony. Dr Mielcarek poprosił o wyjaśnienie czy wykład Czochralskiego będą wygłaszały jedna czy dwie osoby. Prof. Krukowski wyjaśnił, że dotychczas wykład Czochralskiego wygłaszała jedna osoba i że chcemy to utrzymać w przyszłości. Prof. Krukowski poinformował, że prof. Bugajski oraz prof. Rogalski zaproponowali, że poprowadzą jeden dzień jako nano-day - poświęcony nanostrukturom kwantowym. Prof. Krukowski powiedział, że bardzo popiera tę ideę. Zgodzono się jednak, że osoba wygłaszająca wykład Czochralskiego powinna być związana ze wzrostem kryształów. Prof. Pajaczkowska zaproponowała Prof. Georga Muellera z Uniwersytetu w Erlangen w Niemczech - jako wybitnego naukowca związanego ze wzrostem kryształów oraz jako formę podziękowania za konferencję w Berlinie. Wszyscy obecni zgodzili się z tą kandydaturą.

Ad. 5. Udział PTWK w organizacji konferencji w Berlinie
Prof. Krukowski poinformował, że zobowiązał się sfinansować podróż studentom, którzy o takie finansowanie poproszą. Jest to zgodne z celem statutowym PTWK wspomagania rozwoju młodych pracowników naukowych.
Lista studentów: Monika Klimczak (WF UŚl), Katarzyna Kołodziejak (ITME), Kinga Kościewicz (ITME), Magdalena Kruczek (WF UŚl) Piotr Kuświk (WFT PolPozn.), Agnieszka Malinowska (ITME, WF UW), Janusz Rzeszutek (WFT PolPozn.), Emil Tymicki (ITME), Edyta Anna Wierzbicka (ITME, WF UW), Aleksandra Wójcik (IF PAN), Robert Czernecki (IWC PAN).

Jednogłośnie postanowiono zwrócić wszystkim wymienionym studentom koszty podróży. Postanowiono, że studentom z Warszawy PTWK zakupi bilet grupowy, a studentom z innych miast zostaną zwrócone pieniądze za bilety. Z wyjątkiem jednej osoby wszyscy studenci dostaną dodatkowo od Niemieckiego Towarzystwa Wzrostu Kryształów 110 euro na pokrycie hotelu oraz zwrot kosztów opłaty konferencyjnej.

W ramach konferencji w Berlinie zostaną podjęte negocjacje z Niemieckim Towarzystwem Wzrostu Kryształów, obecność członków Zarządu PTWK jest niezbędna. Dlatego PTWK zwróci członkom Zarządu koszt podróży do Berlina. W przypadku wykładowców zaproszonych, którzy się zwrócą o zwrot kosztów podróży zostanie zwrócony jej koszt. W przypadku uczestników podróżujących z Warszawy zostanie zakupiony bilet grupowy, natomiast w przypadku innych miast zostaną zwrócone pieniądze za bilety.

Ad. 6. Przygotowanie PTWK do przedstawienia kandydatury do organizacji konferencji IOCG w 2013r
Odnośnie konferencji w 2013 r Prof. Krukowski zaproponował powołanie przez PTWK formalnego zespołu do przygotowywania kandydatury PTWK na konferencję w Salt Lake City. Proponowane były osoby: prof. Sadowski, prof. Pajączkowska, dr Klimczuk. W efekcie powołano nieformalną grupę w składzie: prof. Krukowski, dr Pawlak, prof. Leszczynski. Ponadto zatwierdzono zaproszenie do grupy prof. Sadowskiego w przypadku gdy wyrazi zgodę na udział w jej pracach. Prof. Krukowski stwierdził, że celem PTWK jest przekonanie osób wchodzących w skład IOCG Ececutive Committee oraz IOCG Council przy pomocy merytorycznych argumentów, że najlepszym miejscem na zorganizowanie Międzynarodowej Konferencji Wzrostu Kryształów w 2013 r jest Polska. Prof. Pajączkowska przypomniała, że wszystko zależy od rozmów w Berlinie, np. czy szkołę wzrostu kryształów będziemy organizować w Berlinie czy w Gdańsku. Dr Klimczuk zaproponował przygotowanie materiałów reklamowych o Gdańsku do zaprezentowania w Berlnie. Prof. Pajączkowska zaproponowała, żeby we własnych prezentacjach prof. Krukowski, dr Klimczuk oraz dr Pawlak zareklamowali Gdańsk i Warszawę.

Ad. 7. Sprawozdanie z postępu prac Sekcji Kryształów Objętościowych (w tym strona internetowa)
Pod nieobecność prof. Talik, dr Klimczuk zreferował postępy strony WWW Sekcji Kryształów Objętościowych. Jak na razie wstawione zostały zaległe zdjęcia z wykładów na UŚ.

Ad. 8. Sprawozdanie z postępu prac Sekcji Mikrostruktur Krystalicznych (w tym strona internetowa)
Prof. Leszczyński powiedział, że ostatnio opisana była polska epitaksja z udziałem Vigo, ITME itd. Redaktor tego artykułu zaprosił teraz również prof. Leszczyńskiego do napisania podobnego artykułu. Artykuł ten znajdzie się również na stronie WWW PTWK (www.ptwk.org.pl ).

Ad. 9. Wyniki badań archiwalnych (historycznych) na temat prof. J. Czochralskiego
Prof. Pajaczkowska przedstawiła sprawę biografii na temat prac o Janie Czochralskim, którą przysłał dr Tomaszewski. Pierwsza biografia została skrytykowana przez Zarząd PTWK bo było w niej zbyt dużo prywatnych uwag dr Tomaszewskiego. Prof. Pajączkowska przypomniała, że dr Tomaszewski jest jedyną osobą tak bardzo oddaną sprawom Czochralskiego oraz że każdy kto coś pisze o Czochralskim sięga do materiałów dr Tomaszewskiego. Zdecydowano, że biografia zostanie zamieszczona na stronie z zaznaczeniem, że jest to opracowanie autorskie dr Tomaszewskiego.

Ad. 10. Wykład z teorii i metod krystalizacji
Prof. Leszczyński poinformował, że w pierwszym semestrze wykłady wygłaszali prof. Krukowski, prof. Sangwal oraz prof. Leszczyński. W drugim semestrze wykłady będą mieli prof. Zbigniew Żytkiewicz, dr. Tomasz Słupiński prof. Michał Leszczyński oraz dr Krzysztof Grasza. Prof. Leszczyński zauważył, że frekwencja jest rewelacyjna oraz że wykłady znajdują się na stronie internetowej PTWK.

Ad. 11.
Dr. D. Pawlak zgłosiła następujące osoby jako kandydatów na członków PTWK:

 1. Mgr Agnieszka Malinowska (ITME oraz WF UW)
 2. Mgr Edyta Anna Wierzbicka (ITME oraz WF UW)
 3. Dr hab. inż. Regina Paszkiewicz (Wydz Elektroniki Mikrosystemów i Fotoniki Politechniki Wroc.)
 4. Mgr Janusz Rzeszutek (Wydz. Fizyki Techn. Politechniki Poznańskiej)
 5. Kinga Kościewicz (Wydz. Inż. Mat. Politechnika Warszawska)
 6. Mgr Emil Adam Tymicki (ITME)
 7. Dr Ryszard Diduszko (ITME)
 8. Mgr inż. Małgorzata Szklorz ("IMP-EX Sernice" Sp. z o.o., "FACH" SA)
Wszystkie kandydatury zostały przyjęte jednogłośnie.

Ad. 12. Strona internetowa PTWK
Dr Klimczuk przypomniał, że prof. Talik zgłaszała młode osoby, które zajęłyby się organizacja strony WWW Sekcji Kryształów Objętościowych. Dr Klimczuk zauważył, że te osoby mogłyby się już zająć przygotowaniem tej części strony WWW PTWK.

Ad. 13. Sprawy finansowe: prowadzenie księgowości i sprawozdawczości
Mgr Łucznik powiedział, że w chwili obecnej na koncie PTWK znajduje się 21681,35 zł. Składki za 2005 r wyniosły 370 zł a za 2006 r 250 zł. Postanowiono, że mgr Łucznik wyśle E-mailem prośbę o wpłacanie składek do wszystkich członków, którzy składek nie wpłacili.

Ad. 11. Wolne wnioski
Prof. Pajączkowska powiedziała, że należy uruchomić informację o konkursie prac doktorskich w związku z przyszłą konferencją. Prof. Hilczer jest przewodniczącą tej komisji. Dr Mielcarek przypomniał, że w ostatnich latach w Poznaniu odbywały się co roku konferencje, których współorganizatorem było PTWK i również w 2007 r konferencja taka się odbędzie. Prof. Pajączkowska przypomniała, że do końca roku należy aplikować o dofinansowanie do Ministerstwa.

Protokółowała:
Dr Dorota Anna Pawlak