Protokół z posiedzenia Kapituły Nagród Naukowych PTWK 14 czerwca 2002

Kapituła Nagród Naukowych PTWK zebrała się na swym pierwszym posiedzeniu w ITME w dniu 14 czerwca 2002 r.

Obecni członkowie Kapituły:

  • Prof. B. Hilczer
  • Prof. S. Krukowski
  • Prof. M. Oszwałdowski
  • Prof. K. Sangwal

Na posiedzeniu obecna tez była Przewodnicząca Zarządu PTWK prof. A. Pajączkowska. Uzgodnione, że zapraszanie Przewodniczącej PTWK na zebrania Kapituły będą należały do tradycji posiedzeń Kapituły.

1.    Pierwszym punktem obrad Kapituły Nagród Naukowych PTWK było wybranie jej Przewodniczącej (Przewodniczącego). W tajnym głosowaniu, przy trzech głosach popierających i jednym wstrzymującym się, Przewodniczącą Kapituły Nagród Naukowych PTWK została prof. B. Hilczer.
Ustalono również, że protokolantami posiedzeń Kapituły będą kolejno członkowie Kapituły. Pierwszym protokolantem został M. Oszwałdowski.

2.    Następnym punktem posiedzenia była dyskusja Regulaminu Nagród Naukowych PTWK. Dyskutowano nad pierwszą wersją przygotowana przez prof. K. Sangwala. Istotną, wniesiona zmianą było ograniczenie nagrody do rozpraw doktorskich wykonanych w okresie kadencji Zarządu PTWK. Wprowadzono tez szereg zmian szczegółowych. Do ich zanotowania i wprowadzenia do pierwotnego projektu Regulaminu zobowiązano Protokolanta zebrania. Ustalono, że po wprowadzeniu poprawek Protokolant odeśle poprawiony projekt Regulaminu do Przewodniczącej Kapituły.

Na tym posiedzenie zakończono.

Protokółował:
M. Oszwałdowski