Protokół
III ZEBRANIA ZARZĄDU PTWK

Trzecie Zebranie Zarządu PTWK kadencji 2004-2007 odbyło się w dniu 8 czerwca 2005 roku, w Warszawie, w siedzibie CBW PAN, ul. Sokołowska 29/37.

Obecni: Stanisław Krukowski, Anna Pajączkowska, Ewa Talik, Michał Leszczyński, Bolesław Łucznik, Sławomir Mielcarek, Tomasz Klimczuk. Ponadto ze względu na omawianie spraw słownika PTWK zaproszony został Zbigniew Żytkiewicz. Ze względu na omawiane sprawozdanie finansowe PTWK za rok 2004 na spotkanie została zaproszona Pani Lila Głazowska, prowadząca księgowość PTWK.

Program Zebrania:

 1. Powitanie uczestników przez Dyrektora CBW PAN - prof. Sylwester Porowski
 2. Przyjęcie protokołu z II Zebrania Zarządu PTWK - prof. S. Krukowski
 3. Problem uzyskania przez PTWK statusu organizacji pożytku publicznego - prof. S. Krukowski
 4. Informacja na temat sprawozdania finansowego PTWK za rok 2004 - prof. S. Krukowski i mgr B. Łucznik
 5. Przygotowania do Konferencji PTWK 2007r - prof. S. Krukowski, prof. A. Pajączkowska
 6. Udział PTWK w organizacji konferencji w Berlinie - prof. S. Krukowski, prof. A. Pajączkowska
 7. Przygotowanie PTWK do przedstawienia kandydatury do organizacji konferencji IOCG w 2013r. - prof. W. Sadowski
 8. Sprawozdanie z postępu prac Sekcji Kryształów Objętościowych (w tym strona internetowa) - prof. E. Talik
 9. Sprawozdanie z postępu prac Sekcji Mikrostruktur Krystalicznych (w tym strona internetowa) - prof. M. Leszczyński
 10. Konferencja "Spektroskopia fononowa" w Poznaniu - doc. S. Mielcarek
 11. Wyniki badań archiwalnych (historycznych) na temat prof. J. Czochralskiego prof. A. Pajączkowska
 12. Plan prowadzenia wykładów z teorii i metod krystalizacji - prof. S. Krukowski, prof. M. Leszczyński, doc. Z. Żytkiewicz
 13. Słownik PTWK - doc. Z. Żytkiewicz
 14. Sprawy organizacyjno - członkowskie - prof. S. Krukowski
 15. Strona internetowa PTWK - dr T. Klimczuk
 16. Sprawy finansowe: prowadzenie księgowości i sprawozdawczości - mgr B. Łucznik
 17. Wolne wnioski

Ad. 1 Powitanie uczestników przez Dyrektora CBW PAN
Uczestników zebrania przywitał Dyrektor CBW PAN, prof. Sylwester Porowski. Profesor Porowski zwrócił uwagę na ogromną wagę wzrostu kryształów na rozwój technologii optoelektronicznych źródeł światła niebieskiego i UV potocznie zwanych "Niebieską optoelektroniką".

Ad. 2. Przyjęcie protokołu z II Zebrania Zarządu PTWK
Profesor Krukowski poprosił obecnych o czytanie i rzetelne wprowadzanie korekt do protokołu. Jednocześnie podziękował Profesor Pajączkowskiej za pracę włożoną w poprawienie protokołu z II Zebrania Zarządu PTWK. Następnie przyjęto jednogłośnie protokół z II Zebrania Zarządu PTWK.

Ad. 3. Problem uzyskania przez PTWK statusu organizacji pożytku publicznego
Pani Lila Głazowska zwróciła uwagę na konieczność uzyskania przez PTWK statusu organizacji pożytku publicznego. W tym celu należy przygotować wszystkie wymagane dokumenty i złożyć je w Krajowym Rejestrze Sądowniczym. Skarbnik PTWK, mgr Łucznik zobowiązany został do wypełnienia wszelkich formularzy i przekazania ich do Pani Głazowskiej, tak aby zdążyć przed końcem roku kalendarzowego.

Ad. 4. Informacja na temat sprawozdania finansowego PTWK za rok 2004
Informacje na temat sprawozdania finansowego za rok 2004 przedstawiła Pani Głazowska, która prowadzi dokumentację finansową PTWK. Towarzystwo majątku trwałego nie posiada. Wpływy Towarzystwa pochodzą ze składek członkowskich, z dotacji oraz z organizacji konferencji PTWK w Zakopanem. Rok zakończono zyskiem w wysokości 19749,94 zł.
W głosowaniu sprawozdanie finansowe zostało przyjęte jednogłośnie. Prof. Krukowski podziękował w imieniu PTWK Pani Głazowskiej za nieodpłatne prowadzenie księgowości PTWK. Pani Głazowska opuściła Zebranie.

Ad. 5. Przygotowania do Konferencji PTWK 2007r.
Profesor Krukowski poinformował o wcześniej wysuniętej propozycji aby kolejną konferencję PTWK w roku 2007 zorganizować wspólnie z Niemieckim Towarzystwem Wzrostu Kryształów (DGKK). Ustalono, że konferencja odbędzie się w WDW Kościelisko w maju 2007 roku. Profesor Pajączkowska zwróciła uwagę, że dla strony Niemieckiej majowy termin konferencji jest niewygodny ze względu na trwające zajęcia akademickie. Profesor Krukowski zgodził się z tym i stwierdził, że jest to nasza propozycja, której strona niemiecka może nie zaakceptować. PTWK nie zmieni tego terminu na inny. Z opinia tą zgodzili się wszyscy uczestnicy zebrania. Prof. Krukowski zwrócił uwagę, że chcemy podtrzymywać współpracę z Towarzystwem Niemieckim Wzrostu Kryształów (DGKK) i jest pożądane aby Prezes - elekt profesor Sadowski uczestniczył w konferencji DGKK w Berlinie w 2006 roku.

Ad. 6. Udział PTWK w organizacji konferencji w Berlinie
Głos w dyskusji zabrali prof. Krukowski, prof. Pajączkowska, prof. Leszczyński oraz prof. Żytkiewicz. Podjęto problem tematyki, którą należy zaprezentować z naszej strony na konferencji w Berlinie. Jako najbardziej istotne uznano: warstwy metodą MBE, półprzewodniki III -V oraz II - VI, kryształy fotoniczne, spintronika.
Docent Mielcarek zaproponował aby jednym z wykładowców był prof. Mróz. Profesor Pajączkowska poprosiła doc. Mielcarka o to aby prof. Mróz przystąpił do PTWK.
Profesor Krukowski zwrócił uwagę, że koszty konferencji nie są wygórowane, gdyż organizatorzy konferencji po stronie niemieckiej wykazali daleko idące zrozumienie.

Ad. 7. Przygotowanie PTWK do przedstawienia kandydatury do organizacji konferencji IOCG - 17 w 2013r.
Punkt ten zgodnie z programem zebrania powinien referować prof. Sadowski. Ze względu na nieobecność prof. Sadowskiego głos zabrał prof. Krukowski Zwrócił uwagę, że sprawa jest pilna. Prof. Sadowski został zobowiązany do przedstawienia zarysu planu działań na kolejnym zebraniu Zarządu. W szczególności istotne są sprawy lobbingu zarówno wewnętrznego (gwarancje finansowania przez Ministerstwo Nauki i Informatyzacji, wsparcie samorządu, uzyskanie poparcia organizacyjnego uczelni) jak i zewnętrznego. Prof. Krukowski wyraził opinię, że aby mieć nadzieję na uzyskanie zgody na organizację ICCG 17 w 2013 roku w Polsce potrzebujemy uzyskać szansę na zatwierdzenie naszej propozycji przez IOCG Executive Committee oraz IOCG Council podczas ICCG - 15 w Salt Lake City w 2007 roku. Dlatego potrzebne jest aktywne propagowanie naszej propozycji z pewnym wyprzedzeniem przed konferencją ICCG - 15 w 2007 roku.

Ad. 8. Sprawozdanie z postępu prac Sekcji Kryształów Objętościowych
Prof. Talik przedstawiła działalność Sekcji Kryształów Objętościowych. Profesor Talik zwróciła uwagę na bardzo mały odzew członków PTWK na prośbę o wypełnienie ankiety wysłanej drogą elektroniczną. W chwili obecnej tylko 3 grupy badawcze ankietę wypełniły i przesłały do Profesor Talik. Profesor Krukowski powiedział, że postara się wpłynąć na inne grupy badawcze zajmujące się wzrostem kryształów objętościowych o wypełnienie i odesłanie ankiety. Dr Klimczuk zobowiązał się do wprowadzenia wersji elektronicznej na stronę internetową PTWK. Profesor Talik powiedziała, że wrześniu b.r. na Politechnice Warszawskiej, odbędzie się jesienna konferencja E - MRS - u, w ramach której pod patronatem Sekcji Kryształów Objętościowych PTWK odbędzie się Sympozjum B "Multi - component alloys and intermetallic compounds for magnetic applications and nanotechnology". Również we wrześniu odbędą się wykłady dla śląskiej młodzieży szkolnej oraz 1 listopada 2005 Festiwal Nauki. Oba te wydarzenia są objęte patronatem PTWK i ITME. Profesor Talik podkreśliła duże zainteresowanie młodzieży. Temat wykładu: "Od starożytnych klejnotów do Pentium IV. Powtórzenie wykładu jest zaplanowane 9 listopada 2005 w ramach cyklu "Z najlepszymi przez fizykę".

Ad. 9. Sprawozdanie z postępu prac Sekcji Mikrostruktur Krystalicznych
Prof. Leszczyński przedstawił działalność Sekcji Mikrostruktur Krystalicznych. Na 10 wysłanych listów z prośbą o opis laboratorium otrzymał tylko jedną odpowiedź. Zwrócił uwagę, że w obecnej chwili w Polsce znajduje się 16 reaktorów, czyli tyle ile np. na pojedynczym Uniwersytecie Tajwańskim. Ponadto prof. Leszczynski omówił problem sympozjum w Wiedniu planowanym na 2005 rok. Sympozjum nie doszło do skutku wskutek nieporozumienia z Prof. Hermanem i braku możliwości zarezerwowania Stacji na planowany okres. Ponadto prof. Leszczyński powiedział, że sukcesem Sekcji jest związanie się z grupą z Centrum Nauki im. Kopernika. Na wystawie będą prezentowane "Zastosowania kryształów GaN w technologii diod i laserów niebieskich". Jakkolwiek większość tematyki poświecona będzie niebieskiemu laserowi, to pokazane będą również lasery emitujące inne kolory. Zwrócił uwagę, że projekt rozkręca się dość powoli, jest jednak nadzieja, że nabierze przyspieszenia. Profesor Krukowski podkreślił, że z punktu widzenia Zarządu inicjatywa ta jest bardzo istotna i ważne jest aby PTWK zaznaczyło tam swoją obecność.

Ad. 10. Konferencja Spektroskopia fononowa w Poznaniu
Docent Mielcarek powiedział że konferencja "Spektroskopia fononowa" odbywała się w Puszczykowie pod Poznaniem w dniach 19-21 maja br. W trakcie trwania konferencji wygłoszono 13 wykładów i pokazano 24 plakaty. Uczestniczyły 53 osoby w tym 5 Niemców, Czech, Rosjanin, Francuz. Zarząd PTWK był reprezentowany przez Prezesa Elekta prof. Sadowskiego. Konferencja zakończyła się sukcesem, kolejna jest planowana za dwa lata. Profesor Pajączkowska zwróciła uwagę, że w związku z tym, że Konferencja była dofinansowana przez KBN należy dopilnować jej terminowego rozliczenia.

Ad. 11. Wyniki badań archiwalnych (historycznych) na temat prof. J. Czochralskiego
Profesor Pajączkowska przedstawiła notatkę z pobytu w archiwum w Łodzi. Istotą notatki jest decyzja sądu o zwolnieniu Prof. Jana Czochralskiego z zarzutów kolaboracji z niemieckim okupantem. Następnie Profesor Pajączkowska powiedziała o liście jaki wystosowała do Rektora Politechniki Warszawskiej. W liście wspomina o decyzji łódzkiego sądu i prosi o przekazanie materiałów archiwalnych dotyczących krzywdzącej decyzji Senatu Politechniki Warszawskiej w sprawie Profesora Jana Czochralskiego. Ewentualna odpowiedź Rektora PW będzie opublikowane w materiałach elektronicznych ITME. W dyskusji zauważono, że losy Profesora Czochralskiego i szereg nieznanych jeszcze faktów stanowią bardzo interesujący materiał badań dla historyków. Profesor Żytkiewicz zwrócił uwagę, że powinno to być porządne opracowanie, np. w formie doktoratu. Profesor Ewa Talik zaproponowała, że spróbuje zainteresować Uniwersytet śląski tym tematem, tak aby zaowocował pracą doktorską. Profesor Krukowski stwierdził, że Zarząd PTWK będzie bez wątpienia wspierał pomysł doktoratu i podziękował Profesor Pajączkowskiej za dotychczasową działalność w sprawie odkrywania historii związanej z Profesorem Janem Czochralskim. Jednocześnie poprosił aby w razie niezadowalającej odpowiedzi Politechniki Warszawskiej na list w sprawie prof. Czochralskiego, prof. Pajączkowska kontynuowała wysiłki w celu wyjaśnienia stosunku Politechniki Warszawskiej do patrona PTWK prof. Jana Czochralskiego. Zarząd zaakceptował zaproponowane rozwiązanie tego problemu i powierzył prof. Pajączkowskiej dalsze działanie w celu wyjaśnienia tego problemu.

Ad. 12. Plan prowadzenia wykładów z teorii i metod krystalizacji
Prof. Krukowski poinformował, że jest zgoda Prof. Niezgódki na wprowadzenie wykładów z teorii i metod krystalizacji do planu zajęć ICM UW. Oznacza to, że ICM w projekt chce się zaangażować. Profesor Krukowski zaproponował aby potencjalnych słuchaczy poszukiwać poprzez stronę internetową. Profesor Talik podsunęła pomysł wydania skryptu. W odpowiedzi Profesor Krukowski powiedział, że wydanie skryptu jest możliwe ale dopiero po roku prowadzenia zajęć, tak aby można było wprowadzić korekty, rozwinąć niektóre tematy, itp.

Ad. 13. Słownik PTWK
Profesor Żytkiewicz wyjaśnił jaki jest stan przygotowań słownika. W chwili obecnej gotowych jest około 1000 haseł, a problemem jest kwestia praw autorskich. Największy wkład pracy wniósł Profesor Sangwal i to on zdaniem prof. Żytkiewicza powinien zdecydować gdzie i w jakiej formie słownik powinien zostać udostępniony. Prof. Pajączkowska powiedziała, że szacunkowe zapotrzebowanie na około 100 sztuk to zdecydowanie mało. Prof. Żytkiewicz powiedział, że słownik w obecnej chwili nie jest gotowy do publikacji w formie książkowej. Ponadto zapytał się jaka powinna być według Zarządu forma tłumaczeń: czy tylko proste tłumaczenie bezpośrednie, czy również z rozwinięciem haseł. Profesor Pajączkowska odpowiedziała, że jej zdaniem powinny być tłumaczenia bezpośrednie z ewentualną informację na temat gdzie dane pojęcie się pojawia. Ponadto zwróciła uwagę na fakt, że istnieje już słownik Komitetu Krystalograficznego PAN, a tym samym należy sprawdzić niektóre z pojęć będących w użyciu zarówno przez krystalografów jak i badaczy zajmujących się wzrostem kryształów. Ma to na celu uniknięcie możliwych sprzeczności.
Prof. Żytkiewicz zaproponował aby wystąpić o grant na drukowanie słownika np. w ITME. Prof. Krukowski zakończył dyskusję nad tym punktem zobowiązując Prof. Żytkiewicza do napisania projektu grantu, w przypadku pozytywnego nastawienia Prof. Sangwala do pomysłu druku słownika.

Ad. 14. Sprawy organizacyjno-członkowskie
Profesor Stanisław Krukowski przedstawił jedną kandydaturę mgr inż. Małgorzaty Szklorz. W głosowaniu kandydaturę przyjęto jednomyślnie.

Ad. 15. Strona internetowa PTWK
Profesor Krukowski zwrócił uwagę na kilka aspektów związanych ze stroną internetową: strona tytułowa powinna być bardziej żywa, zawierać zdjęcia kryształów. Profesor Talik zgodziła się przesłać kilka zdjęć do opiekuna strony internetowej dr Klimczuka.
Profesor Krukowski poprosił o zmianę struktury strony www, tak aby pierwsza z podstron pokazywała spis rzeczy, czyli tzw. "mapę strony www". Profesor Leszczyński powiedział, że link do strony www PTWK powinien być zamieszczony na stronach innych towarzystw, czy instytucji. Profesor Krukowski stwierdził, że jest to dobry pomysł i e-maile z prośbą o zamieszczenie linku zostaną wysłane.

Ad. 16. Sprawy finansowe: prowadzenie księgowości i sprawozdawczości
Mgr Łucznik przedstawił finanse PTWK. Stan konta: 16 308,69 zł, wydatki (dofinansowanie konferencji - do zwrotu w ramach dofinansowania przez MNiI) 4953,65 zł. Profesor Krukowski zwrócił uwagę na bardzo niską ściągalność składek. Sprawozdanie mgr Łucznika zostało zaakceptowane przez Zarząd.

Ad. 11. Wolne wnioski
Profesor Leszczyński zapytał, czy zdaniem Zarządu, firmy związane z techniką elektroniczną mogą być zainteresowane umieszczeniem płatnej reklamy w formie logo i linku na stronie internetowej PTWK. Mgr Łucznik stwierdził, że tego typu sponsoring jest możliwy gdyż firmy mogą być zainteresowane promocją poprzez PTWK. Prof. Pajączkowska zakończyła dyskusję tym, że kwestię płatnej reklamy należy najpierw wyjaśnić z księgową PTWK.

Protokołował:
Dr Tomasz Klimczuk