SPRAWOZDANIE Z MIĘDZYNARODOWEJ KONFERENCJI 4ICSSC - 7PCCG
Zakopane/Kościelisko 16 - 20 maja 2004 r

Międzynarodowa Konferencja: 4th International Conference on Solid State Crystals - Material Science and Applications and 7th Polish Conference on Crystal Growth (4ICSSC - 7PCCG) odbyła się w WDW Kościelisko, w dniach 16 - 20 maja 2004 roku.

Głównym organizatorem Konferencji było Polskie Towarzystwo Wzrostu Kryształów (PTWK) z siedzibą przy przy Instytucie Technologii Materiałów Elektronicznych (ITME) w Warszawie. Przewodnicząca Komitetu Naukowego i Organizacyjnego Konferencji była prof. Anna Pajaczkowska - prezes PTWK oraz wice - Przewodniczącym był prof. Stanisław Krukowski - wice - Prezes PTWK. Skład Komitetu Naukowego Konferencji i Organizacyjnego jak również Doradczego znajduje się w Książce Streszczeń Konferencji (Abstract Book).

Konferencja została zorganizowana dzięki pomocy finansowej udzielonej przez Komitet Badań Naukowych przy Ministerstwie Nauki i Informatyzacji. Szereg innych instytucji t.j.: Instytut Fizyki Politechniki Łódzkiej, Instytut Technologii Elektronowej, Silicon CEMAT pomogło w dofinansowaniu kosztów uczestnictwa, osób, które zwróciły się o taką pomoc. Konferencja była zorganizowana przy szczególnej współpracy z Instytutem Technologii Materiałów Elektronicznych (ITME) i jej pracowników.

W konferencji wzięło udział 172 osoby w tym 67 osób z zagranicy z 18 krajów oraz 105 osób z Polski. Wsród uczestników było 11 osób towarzyszących dla których był zorganizowany "Lady Programme".

Zwolnionych z opłaty konferencyjnej (zaproszonych wykładowców - 17 i uczestników - 13) było 30 osób, zwolnienie z częściowej wysokości opłaty byli studenci - doktoranci, których było 12 oraz członkowie PTWK, których było 32 os. Pozostali uczestnicy wnosili pełną opłatę konferencyjną. Program naukowy obejmował wykłady plenarne, 20 zaproszonych wykładowców wygłosiło wykłady 1/2 godz. oraz 18 prac własnych zakwalifikowano do ustnej prezentacji (15 min), z których wygłoszono 16.

W programie wykładów plenarnych była prezentowana praca doktorska pani Dr Magdaleny Skuteckiej z Uniwersytetu śląskiego, która wygrała konkurs na prace doktorskie wykonane w latach 2001 do 2004.

Odbyły się dwie sesje plakatowe, przedstawiono 111 prac własnych (z publikowanego spisu (Abstract Book) ubyło 8, a 2 prace przybyły). Konferencje otwierał wykład wprowadzający, honorowy, zwany imieniem Profesora Jana Czochralskiego wygłoszony przez profesora Roberta Sekerkę z USA, Prezesa Międzynarodowej Organizacji Wzrostu Kryształów. Wykład dotyczył procesów wzrostu kryształów, morfologii i nietabilności związanej z ich wzrostem.

Pozostali wykładowcy i autorzy sesji plakatowej omawiali materiały o szerokim zastosowaniu w opto- i mikroelektronice z grupy pólprzewodników - III-V i II-VI, nadprzewodników, materiałów scyntylacyjnych, piezoelektrycznych, przewodników protonowych. Takich wystąpień dotyczących nowych materiałów było 11. Szeroki zakres prac (31) dotyczył wzrostu kryształów objętościowych i mikrostruktur krystalicznych otrzymywanych metodami z fazy gazowej oraz metodami z roztworów nisko i wysokotemperaturowych o spontanicznej krystalizacji i na zarodku (top-seed), metodą wędrującej strefy, Czochralskiego, Bridgmana, wzrost profilowany i ? - pulling. Prezentowano prace otrzymywania azotków metodą wysokociśnieniową i amonotermiczną,

Prace były związane z praktycznym zastosowaniem tych materiałów oraz ich podstawowymi badaniami. Prezentowano wyniki z badań optycznych wykonywane wieloma technikami, XPS, Ramana. Przedstawiono wyniki badań strukturalnych: defektów metodą mikroskopii elektronowej, topografii rentgenowskiej, promieniowania synchrotronowego i za pomocą pomiarów twardości. W zakresie charakteryzacji i badań podstawowych było 21 prac.

Większość prezentowanych prac wiązała kompleksowo zagadnienia wzrostu i opisu zachodzących zjawisk fizycznych, które prowadziły do wyjaśnienia procesów istotnych w zastosowaniach omawianych materiałów. Oprócz prac doświadczalnych były również prace teoretyczne, omówione były najnowsze trendy w nauce i zastosowaniach od kropek kwantowych do struktur wielowarstwowych, modelowanych, materiałów fotonicznych itp.

Na podstawie otrzymanych opinii można stwierdzić, że Konferencja w pełnym zakresie spełniła oczekiwania uczestników z Polski i zagranicy. Zgłoszone prace do druku po recenzjach będą opublikowane w dwóch czasopismach międzynarodowych: Crystal Research and Technology i Opto- Electronics Review.

W czasie konferencji odbyło się siódme Walne Zebranie PTWK na którym ustępujący Zarząd złożył sprawozdanie z trzyletniej działalności i otrzymał absolutorium. Wybrano nowy Zarząd, Prezesem został prof. Stanisław Krukowski z UNIPRESS-u z Warszawy oraz wybrano Prezesa Elekta - prof. Wojciecha Sadowskiego z Politechniki Gdańskiej.

Informacje o konferencji i działalności PTWK znajdują się na stronie internetowej Towarzystwa: www.ptwk.org.pl/ICSSC-7PCCG

Przewodnicząca Komitetu Naukowego 4ICSSC - 7PCCG
Prof. dr hab. Anna Pajączkowska
Wice - Przewodniczacy Komitetu Naukowego 4ICSSC - 7PCCG
Prof. dr hab. Stanisław Krukowski