Sprawozdanie z konferencji "6th International Conference on Intermolecular Interactions in Matter"

W dniach 10-13 września 2001 roku odbyła się w Hotelu Rzemieślnik w Gdańsku-Jelitkowie konferencja "6th International Conference on Intermolecular Interactions in Matter". Konferencja ta odbywała się pod patronatem szeregu instytucji wśród których było Polskie Towarzystwo Wzrostu Kryształów. Językiem konferencji był angielski. Materiały konferencji będą publikowane w Molecular Physics Reports.

Konferencja była zorganizowana wspólnie przez Wydział Fizyki Stosowanej i Matematyki Politechniki Gdańskiej i Instytut Fizyki Politechniki Lubelskiej. Przewodniczącymi konferencji byli: prof. M. Chybicki, prof. H. Sodolski i prof. E. Śpiewla. Komitetowi Organizacyjnemu przewodniczył prof. W. Sadowski.

Zakres tematyczny konferencji był dosyć szeroki. Dla ilustracji podam zakres podstawowych zagadnień:

 • procesy krystalizacji i rozpuszczania
 • procesy kondensacji i parowania
 • przejścia fazowe
 • własności fizykochemiczne i struktura roztworów i stopów
 • napromieniowania jonami
 • naprężenia w materiałach
 • struktury niskowymiarowe
 • wzrost epitaksjalny
 • mikro/nanostruktury
 • synteza i charakteryzacja cienkich warstw
 • technologie krystalicznych ogniw słonecznych

W ramach konferencji wygłoszono 10 wykładów zaproszonych i 17 referatów ustnych. W ramach dwu sesji posterowych zaprezentowano 48 posterów. Konferencja dobrze służyła wymianie poglądów między uczestnikami podczas jej trwania.

Konferencja była dobrze zorganizowana. Koszt konferencji umożliwiał uczestnictwo dużej liczby uczestników z Polski i z krajów Europy Środkowej i Wschodniej. Minusem konferencji była niska liczba uczestników z Europy Zachodniej.

Stanisław Krukowski
CBW PAN
01-152 Warszawa
Sokołowska 29/37